+972 52 4848062 תמיכת לקוחות כניסת לקוחות

הודעת פרטיות לגבי עיבוד נתונים אישיים בשירותי המוקד הטלפוני

סעיף I. מבוא

שותפים עסקיים ולקוחות יקרים,

קבוצת החברות Mood Media (להלן ” Mood Media “, ” בקרים משותפים “, ” אנחנו ,” ” אנחנו ,” ” שלנו”) מודיע לך בזאת על עיבוד הנתונים האישיים כמנהלים משותפים עבור הקלטות האודיו בתוך Mood Media Group, כמו גם על הזכויות שיש לך על פי תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה מיום 27 באפריל 2016 על ההגנה על אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ועל תנועה חופשית של נתונים כאלה, וביטול הוראת 95/46/EC (להלן GDPR), ועל פי חוקי הגנת המידע החלים ותקנות.

קבוצת החברות Mood Media נוכחת הן באיחוד האירופי והן מחוץ לאיחוד האירופי; הישויות העוסקות בעיבוד נתונים אישיים עבור השיחות שהוקלטו על ידי Mood Media מפורטות בסוף הודעת פרטיות זו.

בהתבסס על הודעת פרטיות זו, אנו עוזרים לך להבין כיצד אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך במסגרת שירותי המוקד הטלפוני שלנו, אילו קטגוריות מידע אנו מעבדים, מדוע אנו מעבדים אותם, כמה זמן אנו שומרים אותם ומי יכול לגשת לנתונים אלו, כולל זכויותיך ואיך אתה יכול לממש אותם.
הנתונים האישיים נשוא מסמך זה יעובדו באמצעים ולמטרות שנקבעו במשותף על ידי המנהלים המשותפים, כמתואר להלן.

סעיף II. מידע בסיסי על עיבוד נתונים אישיים

א) נושאי נתונים
נציגי לקוחות/נתוני לקוחות
עובדי הבקרים המשותפים: מפעילי/סוכנים מוקדים

ב) קטגוריות של נתונים אישיים
הנתונים האישיים שאנו מעבדים בפעילויות המוקד הטלפוני הם אלו הנובעים מהקלטת השמע (הקול) והנתונים שנמסרו במהלך שיחת הטלפון וכוללים:
שם משפחה ושם פרטי
הגדרת תפקיד
מַחלָקָה
מקום
כתובת דוא”ל
מספר טלפון
כל מידע אישי אחר שסופק במקרה במהלך שיחת הטלפון על ידי נושא הנתונים.

המנהלים המשותפים אינם רושמים או מעבדים בשום אופן “קטגוריות מיוחדות של נתונים” כאמור בתקנה הכללית להגנת המידע.

ג) כיצד אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך?
הקלטת שיחות וניטור חי של השיחות

 • לגבי שיחות שאנו מקבלים ממך, לפני יצירת החיבור הטלפוני, הודעת הפתיחה תציין שהשיחה מוקלטת וייתכן שהיא תהיה במעקב חי. תתבקש ללחוץ על 1 אם תסכים. אם תצהיר על סירובך להקליט את השיחה ו/או לנטר בשידור חי על ידי לחיצה על 2, ההקלטה והניטור יופסקו אוטומטית.
 • לגבי השיחות היוצאות (כלומר שיחות ביוזמת הסוכנים), הסוכן המתקשר יבקש את אישור הלקוח להקלטת השיחה. אם הלקוח אינו מסכים להקלטת השמע:
  • הסוכן יפסיק את ההקלטה באופן ידני וימשיך בזיהוי הלקוח ובהמשך ימשיך לתהליך פתרון התקלות;
  • בסיום השיחה, הסוכן יודיע לצוות ההנהלה ולמחלקת ה-IT על השיחה שיש למחוק;
  • ההנהלה תמשיך למחיקת קובץ השמע הקשור לתחילת השיחה.

השיחות עשויות להיות “מנוטרות בשידור חי” (כלומר האזנה בזמן אמת) באמצעות Talkdesk Live שהוא לוח מחוונים לניטור חי של פעילות חשבונות משתמשי Talkdesk, אך ניטור חי כזה יכול רק על ידי מומחי ומפקחים להבטחת איכות בתוך הג’וינט. בקרים (המכונה בדרך כלל “משתמשים מורשים”). Talkdesk Live מתריע בפני מנהלים ומפקחים על פריטים הזקוקים לתשומת לב בכל רגע נתון, ומאפשר להם לקבל החלטות מושכלות. בנוסף, סוכנים יכולים לקבל משוב מסייע לא יסולא בפז בזמנים שהם זקוקים לו ביותר, מה שמבטיח ללקוחות להמשיך לקבל את רמת השירות הגבוהה שהם מצפים להם בכל עת.
ניטור חי של השיחות מתבצע רק בנסיבות ספציפיות הקשורות לאיכות השירותים, תקופת המבחן של הסוכן או ביצוע חוזה העבודה.
שימו לב ש-Mood Media לא עוקב אחר השיחות שבוצעו על ידי לקוחות האיחוד האירופי.

ד) כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שאנו אוספים. מטרות.
המידע האישי ישמש את Mood Media לצורך הבטחת בקרת איכות השירות של הלקוחות וכן להערכת ביצועי העובדים. הנתונים עשויים להיות זמינים גם בתוך קבוצת החברות של קבוצת הבקרים המשותפים לצורך הכשרת העובדים על מנת לשפר את האיכות הכוללת של שירות הלקוחות ברחבי קבוצת Mood Media. בפרט, הפעילות של העובדים המספקים שיחות טלפון תמיכה ללקוחות האיחוד האירופי ומחוץ לאיחוד האירופי מנותחת על ידי המפקחים בקבוצת Mood Media. הניתוח נעשה בהתבסס על מדדי ביצועים מרכזיים מסוימים שנמסרו לעובדים במהלך הכשרת החניכה שלהם בחברה.

על מנת להשיג את המטרה לעיל, פעולות העיבוד מורכבות בעיקר מ:

 • גישה לנתונים האישיים על ידי אנשי המנהלים המשותפים,
 • אחסון נתונים אישיים כאמור בארכיון הפיזי (תמלילים) או בפורמט אלקטרוני, בתשתית של הבקרים המשותפים או של המעבדים של הבקרים המשותפים, במידת הצורך,
 • העברת נתונים אישיים בתוך Mood Media Group, כמו גם לצדדים השלישיים המוזכרים באות ב) להלן.

ה) העילה המשפטית של העיבוד
העילה המשפטית של העיבוד היא אמנות. 6 (1), אות א’ מה-GDPR – נושא הנתונים נתן את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים. הלקוח מיודע על הקלטת השיחה וניטורה בעת פתיחת שיחה ויש לו אפשרות לממש את זכות ההתנגדות בכל עת. השימוש בנתונים אישיים הנזכרים לעיל למטרה אחרת שאינה קשורה לאלו המצוינות באות ד) לעיל עשוי להתבצע רק בהסכמת נושאי המידע.

עבור עובדי Mood Media, נשוא פעולות ההקלטה, העילה המשפטית היא אמנות. 6 (1) אות ו) – האינטרס הלגיטימי של Mood Media להעריך את ביצועי העובדים ולספק משוב.

ו) תקופת שמירת הנתונים של הרשומות
הנתונים האישיים מאוחסנים באופן הבא:

 • הקלטות האודיו נשמרות לתקופה של 30 יום, למעט מקרים בהם האינטרס הלגיטימי של Mood Media מצריך תקופה ארוכה יותר;
 • לאחר תאריך התפוגה, הקלטות האודיו נמחקות אוטומטית;

ז) מי יכול לגשת להקלטות?
לשיחות המוקלטות ניתן לגשת רק למשתמשים המורשים שהוקצו לאמת ולהעריך את השיחות, כפי שמופיעים במדיניות ובנהלים הפנימיים של Mood Media, ו/או על ידי רשויות מוסמכות. למען הסר ספק, Mood Media מבטיחה שאנשים המורשים לעבד את הנתונים האישיים (כגון: עובדים, סוכנים, נציגים, משתפי פעולה וקבלנים וכו’ של המעבדים) התחייבו לחיסיון או שהם תחת חובת סודיות חוקתית מתאימה. יש אחת מהמטרות המוזכרות באות ד) לעיל, ביחס לאותו עיבוד.

ח) נמענים או קטגוריות של נמענים של נתונים אישיים
נתונים אישיים מועברים בין בקרים משותפים/ בתוך Mood Media Group.
מלבד הבקרים המשותפים ו-Talkdesk Inc., בתפקידה כמעבד ותתי-מעבדים של Talkdesk, לאף צד אחר אין גישה או מעבד את הנתונים האישיים.
ההעברה נעשית תוך עמידה בתנאים שנועדו לאבטח את הנתונים והנמענים נוקטים באמצעים הטכניים והארגוניים הנדרשים להגנה על הנתונים האישיים ולעמידה בזכויותיהם של נושאי המידע, על פי החוק וההתחייבויות החוזיות שנכרתו. המפקחים המשותפים יחשפו את הנתונים האישיים לפי דרישה מפורשת של גופים המוסמכים על פי חוק, והגילוי יהיה מתועד ונתון לבדיקה קפדנית בכל הנוגע לצורך בתקשורת, מחד גיסא, ומאידך גיסא. התאמה בין מטרת התקשורת הזו נעשית למטרה שלשמה נאספו נתונים כאלה בתחילה לצורך עיבוד. למען הסר ספק, אם חובה משפטית מטילה את גילוי הנתונים האישיים לרשויות הרלוונטיות, המטרה הראשונית של איסוף הנתונים הנזכרת באות ד) לעיל תיחשב תואמת לגילוי חובה כאמור על פי החוק.

i) העברות בינלאומיות של נתונים אישיים
על מנת לעמוד בהגבלות ה-GDPR לגבי העברות בינלאומיות הניתנות על ידי אמנות. 44 ואילך. מה-GDPR, Mood Media בוחנת ומחזקת באופן רציף את אמצעי ההגנה בנוגע להעברות הבינלאומיות, תוך התחשבות בהנחיות וההמלצות של רשויות האיחוד האירופי.
ככזה, לגבי ישויות Mood Non-EU ו-Mood US, העברה בינלאומית של נתונים אישיים מוסדרת על ידי סעיפי החוזים הסטנדרטיים שאושרו על ידי נציבות האיחוד האירופי ב-4 ביוני 2021 . סעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית זמינים כאן .
בנוסף לשימוש בסעיפים החוזיים הסטנדרטיים לעיל, Mood Media נוקטת ברציפות בצעדים להבטחת אמצעי הגנה נוספים של זכויות נושאי הנתונים, המובטחים תחת ה-GDPR ותחת החוקים והתקנות החלים להגנת המידע.

סעיף IV. זכויות של נושאי נתונים

בנסיבות מסוימות, יש לך את הזכויות הבאות על פי חוקי הגנת מידע ביחס לנתונים האישיים שלך:

 • בקש גישה לנתונים האישיים שלך, שנאספו ממך במישרין או בעקיפין. לפי האמנות. 15 ל-GDPR, יש לך את הזכות לקבל אישור על עיבוד הנתונים האישיים, ובמידת הצורך לקבל מידע לגבי: קטגוריות הנתונים המעובדות, מטרת העיבוד, נמענים אפשריים, תקופת האחסון, כמו גם כמידע לגבי זכויותיך. אתה יכול גם לבקש עותק של הנתונים האישיים שלך;
 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך במקרה שאתה מחשיב את הנתונים הנידונים כלא נכונים או לא מלאים;
 • בקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך (הזכות להישכח כרוכה במחיקת הנתונים האישיים שלך, ללא דיחוי מיותר, עם החריגים הקבועים בחוק). לנושאי המידע הזכות, בכל עת, לבקש את מחיקת הפרטים שהמנהלים המשותפים או המעבדים שלהם מעבדים מסיבות מסוימות. עם זאת, טענה המבוססת על הזכות עלולה להתעלם על ידי המנהלים המשותפים, אם, למשל, הנתונים האישיים נדרשים כדי להגן על זכות בבית המשפט של המנהלים המשותפים;
 • מתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך. לגבי העובדים שעבורם הנתונים מעובדים בהתבסס על האינטרס הלגיטימי של המפקח המשותף, לעובדים יש זכות להתנגד לעיבוד, מטעמים הנוגעים למצבם המיוחד, המפקחים המשותפים לא יעבדו עוד את הנתונים האישיים אלא אם כן הם מוכיחים סיבות לגיטימיות משכנעות לעיבוד שגוברות על האינטרסים, הזכויות והחירויות של נושא הנתונים או לביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות. מידע נוסף על הזכות להתנגד לעיבוד ניתן למצוא באמנות. 21 ל-GDPR ולנהלים הפנימיים של Mood Media על מימוש זכויותיו של נושא הנתונים;
 • בקש הגבלת עיבוד הנתונים האישיים שלך לתקופה מוגבלת. בתנאים מסוימים הקבועים בחוק, לנושא המידע יש את הזכות להגביל את עיבוד הנתונים האישיים (לדוגמה, אם הדיוק או נכונות הנתונים האישיים מאותערים על ידי נושא הנתונים). במצבים כאלה, העיבוד יכול להתבצע רק בהסכמת נושא המידע, למעט חריגים מסוימים (לדוגמה, אחסון);
 • בקשת העברה של הנתונים האישיים שלך; יש לך את הזכות לקבל, בפורמט מובנה, בשימוש כרגע וניתן לקריאה אוטומטית, את הנתונים האישיים שסיפקת ל-Mood Media ואת הזכות להעביר נתונים כאלה לבקר אחר. ניתן לממש זכות זו רק תוך עמידה בדרישות חוקיות מסוימות;
 • הזכות לבטל את הסכמתך כאשר אנו מסתמכים על הסכמה לעיבוד הנתונים האישיים שלך. עם זאת, הדבר לא ישפיע על חוקיות כל עיבוד שבוצע לפני ביטול הסכמתך;
 • הזכות לקבל מידע. הודעת פרטיות זו מודיעה לך כיצד אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, בהתאם להוראות האמנות. 13 ל-GDPR;
 • הזכות לא להיות כפוף להחלטה המבוססת על אמצעים אוטומטיים בלבד, לרבות על פרופילים. בהקשר זה, אנו מודיעים לך בזאת כי Mood Media אינה מבצעת קבלת החלטות אוטומטית המבוססת על עיבוד הנתונים האישיים שלך, כגון פרופילים. הנתונים האישיים שלך אינם כפופים לתהליך אוטומטי של קבלת החלטות אינדיבידואליות, לרבות יצירת פרופילים, כאמור בסעיף 22 סעיפים (1) ו-(4), בתקנה (EU) מס’. 679 מיום 27 באפריל 2016;
 • הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח בנושאי הגנת מידע, אך גם להפנות את הנושאים לרשויות מוסמכות. תושבי ה-EEA רשאים להגיש תלונה לרשות להגנת מידע . רשויות הגנת המידע ידרשו ממך לנסות תחילה לפתור כל תלונה איתנו. כדי למצוא את פרטי הקשר של הרשות להגנת המידע במדינת מגוריכם, בקר בקישור .

סעיף V. מימוש הזכויות על ידי נושאי נתונים

עבור כל בקשה שתהיה לך בנוגע למימוש הזכויות הנ”ל וכדי לתת מענה לכל שאלה אחרת הנוגעת לעיבוד נתונים אישיים על ידי Mood Media, אנא פנה אלינו בכתובת [email protected] .

לאחר בדיקת הבקשה, תקבל הודעת אישור שבקשתך נרשמה וכן כל מידע הכרחי אחר, לפי הצורך.
אנו נשתדל להיענות לבקשה תוך 30 יום. עם זאת, ניתן להאריך את המועד בהתאם להיבטים שונים, כגון מורכבות הבקשה, ריבוי הבקשות המתקבלות או חוסר היכולת לזהות אותך בזמן.
במקרה שאי אפשר לזהות אותך, אנו עשויים לבקש הגשת מסמכים המאשרים את זהותך כנושא מידע או עותקים שלהם. אם לא תספק את המידע הנוסף, לא נוכל להגיב לבקשה.
לא תצטרך לשלם עמלה כדי לגשת לנתונים האישיים שלך (או כדי לממש כל אחת מהזכויות האחרות). עם זאת, אנו עשויים לגבות עמלה סבירה אם בקשתך מופרכת בעליל, חוזרת על עצמה או מוגזמת. לחלופין, נוכל לסרב להיענות לבקשתך בנסיבות אלה.

סעיף VI. אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים

א) הגנה על נתונים אישיים ואבטחת מידע
Mood Media שומרת כל העת על אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים נאותים להגנה על הנתונים האישיים מפני השמדה מקרית או בלתי חוקית או אובדן בשוגג, הידרדרות, שינוי, חשיפה או גישה בלתי מורשית במיוחד כאשר העיבוד כרוך בשליחת נתונים דרך רשת, כמו גם מפני כל בלתי חוקי אחר. עיבוד טפסים.
Mood Media הטמיעה אמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ופרוצדורליים, על מנת להבטיח הגנה על נתונים אישיים. Mood Media מגבילה את הגישה המורשית לנתונים אישיים לאנשים שיש להם מטרה לגיטימית התואמת או תואמת את מטרת העיבוד המוזכרת בסעיף II, מכתב. ד) לעיל.

ב) הגנה על קטינים
הנתונים האישיים אינם כוללים נתונים מקטינים (מתחת לגיל 16). Mood Media לא תעבד את הנתונים האישיים של אדם טבעי שהוא מודע לגביו שהם מתחת לגיל שש עשרה (16). Mood Media אינה מבקשת או אוספת ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל שש עשרה (16). עם זאת, אם Mood Media תגלה שהיא קיבלה מידע אישי מאדם שמזכיר, או שיש לחברה סיבות להאמין לגביו שהם מתחת לגיל שש עשרה (16), אז Mood Media תמחק מידע כזה ממערכותיה. ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין הרלוונטי רשאי גם לבקש שהנתונים האישיים לגבי הילד יימחקו מהקבצים של Mood Media על ידי שליחת דואר אלקטרוני המכיל בקשה כזו בכתובת [email protected] .

ג) אמצעי אבטחה לנתונים האישיים המעובדים עבור שיחות הטלפון המוקלטות
כדי לאבטח את הנתונים, Mood Media נקטה באמצעים הטכניים והארגוניים הבאים:

 • גישה לנתונים אישיים ניתנת רק למספר מוגבל של משתמשים מורשים;
 • הצוות המוסמך מתחייב לשמור על סודיות בכל סוג של עיבוד נתונים אישיים, באמצעות מסמך המעיד על עובדה זו;
 • הצוות המוסמך הוכשר בכל הנוגע לדרישות האבטחה, למדיניות הפנימית של החברה ולחוקים החלים בדבר מילוי החובות והחובות המוטלות עליהם ביחס לעיבוד נתונים אישיים וההשלכות של הפרת דרישות אלו;
 • לכל משתמש מורשה קוד זיהוי אישי וייחודי;
 • מזהה המשתמש אינו ואינו יכול להיות מוקצה לאדם אחר;
 • מערכות המידע והמדיה הפיזית שבה מאוחסנים נתונים אישיים נשמרים בסביבה פיזית מאובטחת;
 • מערכות המידע מאובזרות בתוכנות אנטי וירוס ומכשירים לאיתור פריצות, על מנת להגן עליהן מפני התקפות, או פעולות בלתי מורשות אחרות המכוונות למערכות מידע. תוכנת האנטי-וירוס ומערכות הזיהוי של פריצות מתעדכנות באופן שוטף;
 • התוכנה, הקושחה והחומרה המשמשים במערכות המידע נבדקות באופן שוטף, על מנת לאתר ולהסיר נקודות תורפה וליקויים במערכות המידע;
 • הקלטות אודיו מוצפנות AES 256;
 • אין להעתיק, להוריד, למחוק או לשנות כל קובץ מוקלט, מיוזמתו/ללא אישור שניתנה למטרה מסוימת התואמת או תואמת את מטרות עיבוד הנתונים האישיים הנזכרים בסעיף ב’, אות ד’).

ד) התיאור והמפרט הטכני של הפלטפורמה מבוססת האינטרנט
ההקלטה והשידור של הקלטות הנתונים נעשות באמצעות פלטפורמה מבוססת דפדפן ברישיון Talkdesk Inc., והגישה אליה מתבצעת דרך האתר https://moodmedia.mytalkdesk.com/ .

האמצעים הטכניים והארגוניים שננקטו להגנה על נושא הנתונים האישיים כאן מתוארים בהרחבה בסעיפים החוזים הסטנדרטיים שנחתמו בין Mood Media ו-Talkdesk Inc. Talkdesk Inc. מאמצת מערכת ניהול אבטחת מידע (ISMS) כמסגרת לשיפור מתמיד של האבטחה ושימוש בגישה מבוססת סיכונים. ISMS זה כולל (אך לא מוגבל ל):

מדיניות
Talkdesk סוקר מעת לעת את מדיניות אבטחת המידע כהנחיות העיקריות לנוהלי אבטחה. זה כולל ניהול סיכונים, סיווג נתונים, בקרת גישה, פיתוח תוכנה והפרות נתונים.

מוּדָעוּת
מודעות לאבטחה ותאימות היא בסיסית ומסופקת לכל המשתמשים. לחלק מהמשתמשים עשויה להיות מודעות ספציפית נוספת, הרלוונטית לתפקודם.

בקרת גישה
הגישה ניתנת על בסיס צורך לדעת ורק מספר קטן של משתמשים יכול לגשת למערכות ייצור בהן מאוחסן מידע מלקוחות. אימות למערכות ייצור נעשה עם אימות דו-גורמי כסטנדרט.

רישום ביקורת
יומני ביקורת רלוונטיים נשמרים, כולל גישה למידע רגיש (כולל נתונים אישיים). היומנים נשמרים בתשתית נפרדת ונגישים רק על ידי צוות האבטחה.

הפרות נתונים
תהליכים מוגדרים לטיפול בפרצות מידע. תהליכים אלו כוללים הודעה לבעלי עניין רלוונטיים, בהתאם לסוג האירוע ולחקיקה החלה.

אבטחת רשת
Talkdesk הטמיע מספר אמצעי אבטחה כדי להגן על התשתית שלנו מפני איומים חיצוניים ופנימיים. זה כולל הצפנה, חומות אש, IDS ושאר ספקי ענן ספציפיים. הגישה למערכות ייצור נעשית במצב מאובטח והצפנה במעבר היא ברירת מחדל. מידע רגיש מוצפן גם בזמן מנוחה.

ביטחון פיזי
Talkdesk משתמש במרכזי נתונים המנוהלים על ידי ספקי ענן ומאציל להם את כל האבטחה הפיזית, לאחר בדיקת נאותות.

רציפות עסקית
ל-Talkdesk יש מספר יישומים טכניים כדי להבטיח המשכיות עסקית של השירות שלה. אלה כוללים גיבויים, תשתית גמישה ומיותרת ותוכניות התאוששות מאסון.

התפתחות
הפיתוח נעשה באמצעות מתודולוגיית פיתוח מאובטחת הכוללת סקירת עמיתים וקידוד ובדיקות מאובטחות.

שיפור מתמיד ובדיקה
עמדת האבטחה של Talkdesk מבוססת על תהליך שיפור מתמיד הכולל סקירה תקופתית של יעילות בקרות האבטחה.
האמצעים הטכניים והארגוניים שננקטו להגנה על נושא הנתונים האישיים מתוארים בהרחבה בסעיפים החוזים הסטנדרטיים שנחתמו בין Mood Media ו-Talkdesk Inc.

סעיף VII. מידע נוסף על עיבוד נתונים אישיים

א) מקור נתונים אישיים
נתונים אישיים עשויים להיאסף תחילה על ידי בקרה משותף אחד או כמה. לאחר מכן, הם מועברים לבקר משותף אחד או כמה, לצורך עמידה במטרות המתוארות בסעיף II, אות ד) לעיל בהקשר של דיווח וניתוח קבוצתיים.

ב) קבלת החלטות ופרופילים אוטומטיים
הנתונים האישיים הנ”ל לא יהיו מושא לתהליך קבלת החלטות אוטומטי, כגון פרופילים.

סעיף VIII. פרטי יצירת קשר של MOOD Media לגבי עיבוד נתונים אישיים

א) פרטי התקשרות
אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הודעת פרטיות זו או כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected] .

ב) פרטי זיהוי של הגופים המשותפים/מוד מדיה
ראה את הרשימה למטה.

מכונה שם תאגיד חוקי מטה רשום מדינה
1. Mood Media אוסטריה Mood Media GmbH קריסטין 2, 4470 Enns, Oberösterreich אוֹסְטְרֵיָה
2. Mood Media בלגיה Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen בלגיה
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 הרפובליקה הצ’כית
4. Mood Media צרפת Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes צָרְפַת
5. Mood Media גרמניה Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg גֶרמָנִיָה
6. Mood Media הולנד Mood Media הולנד BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere הולנד
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media הונגריה Mood Media Hungary KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapest הונגריה
9. Mood Media Poland Mood Polska Sp. גַן חַיוֹת ul. טארגובה 24, 03-728 ורשה, פּוֹלִין
10. מצב רוח מדיה רומניה SC Mood Media Romania SRL בוקרשט, רחוב ג’ורג’ קונסטנטינסקו מס’. 3, כניסה A ו-D, קומת קרקע וקומה 3 , רובע 2

 

רומניה

 

11. MMC רומניה Mood Media Commercial SRL בוקרשט, רחוב ג’ורג’ קונסטנטינסקו מס’. 3, כניסה A ו-D, קומת קרקע וקומה 3 , רובע 2, 020339
12. Mood Media ספרד Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles סְפָרַד
13. Mood Media Denmark Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV דנמרק
14. Mood Media יוון פתרונות אודיו חזותיים חדשים ויישומים בע”מ 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 יָוָן
15. Mood Media Ireland Mood Media Ireland Limited יחידה 1-2, 19 החצר האחורית, Castle St, Dalkey, Co Dublin אירלנד
16. Mood Media Sweden Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm שבדיה
17. Mood Media בולגריה Mood Media בולגריה EOOD/ Virgina Records 9, Pop Bogomil str. 1202 סופיה, בולגריה בולגריה
18. עיר טלוויזיה OU פלדיסקי מנט. 29, טאלין אסטוניה
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino אִיטַלִיָה
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

בְּרִיטַנִיָה

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media US Convergence, LLC 2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

ארה”ב

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

אנו נעדכן אותך אם יתרחשו שינויים או עדכונים ברשימה הנ”ל.
מידע זה מסופק בנוסף למדיניות הפרטיות .

תרגומים שאינם לאנגלית של הודעת פרטיות זו מסופקים מטעמי נוחות בלבד. במקרה של אי בהירות או התנגשות בין תרגומים, הגרסה האנגלית היא סמכותית ושולטת.

המנהלים המשותפים יעמידו, לפי דרישה, עותק של הסעיפים החיוניים לנושאי המידע, אלא אם הסעיפים מכילים מידע סודי, ובמקרה זה ניתן להסיר מידע כזה.

עדכון אחרון: אוגוסט 2022

דילוג לתוכן