00 36 1 439 09 79 Támogatás Bejelentkezés

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A CALL CENTER SZOLGÁLTATÁSOKBAN SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓAN

I. szakasz. BEVEZETÉS

Tisztelt Ügyfeleink és Üzleti Partnereink!

A Mood Media vállalatcsoport (a továbbiakban “Mood Media“, “Közös Ellenőrzők“, “mi“, “minket“, “miénk“, “a mi“) ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatoknak a Mood Media Groupon belüli hangfelvételek közös adatkezelőjeként történő kezeléséről, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján Önt megillető jogokról.

A Mood Media vállalatcsoport az EU-ban és az EU-n kívül is jelen van; a Mood Media által rögzített hívások személyes adatainak feldolgozásában részt vevő szervezetek a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén találhatók.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján segítünk megérteni, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait Call Center szolgáltatásainkon belül, milyen kategóriájú információkat dolgozunk fel, miért dolgozzuk fel azokat, mennyi ideig őrizzük meg őket, és ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz, beleértve az Ön jogait is. és hogyan gyakorolhatod őket.
A jelen dokumentum tárgyát képező személyes adatok kezelése a közös adatkezelők által közösen meghatározott eszközökkel és célokból történik, az alábbiakban leírtak szerint.

II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

a) Érintettek
Ügyfelek képviselői/ügyféladatok
A közös ellenőrök alkalmazottai: Call Center operátorok/ügynökök

b) A személyes adatok kategóriái
A Call Center tevékenységei során feldolgozott személyes adatok a hangfelvételből (hang) és a telefonbeszélgetés során megadott adatokból származnak, és a következőket foglalják magukban:
Vezeték- és keresztnév
Munka megnevezése
Osztály
Elhelyezkedés
Email cím
Telefonszám
Az érintett által a telefonhívás során véletlenül megadott egyéb személyes adatok.

A Közös Adatkezelők semmilyen módon nem rögzítenek és nem dolgoznak fel „különleges adatkategóriákat”, ahogyan azt az Általános Adatvédelmi Szabályzat említi.

c) Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?
Hívásrögzítés és a hívások élő figyelése

 • Az Öntől érkező hívások esetén a telefonkapcsolat létrejötte előtt az üdvözlő üzenetben megemlítjük, hogy a hívást rögzítették, és azt élőben követhetik. Ha beleegyezik, meg kell nyomnia az 1-es gombot. Ha a 2 gomb megnyomásával megtagadja a beszélgetés rögzítését és/vagy élő követését, a felvétel és a megfigyelés automatikusan megszakad.
 • A kimenő hívások (azaz az Ügynökök által kezdeményezett hívások) tekintetében a hívó ügynök kikéri az ügyfél jóváhagyását a hívásrögzítéshez. Ha az ügyfél nem járul hozzá a hangfelvételhez:
  • az ügyintéző manuálisan leállítja a rögzítést, folytatja az ügyfél azonosítását, és folytatja a hibaelhárítási folyamatot;
  • a hívás végén a Megbízott értesíti a vezetőséget és az informatikai osztályt a törlendő hívásról;
  • A menedzsment folytatja a hívás kezdetéhez kapcsolódó hangfájl törlését.

A hívások „élőben figyelhetők” (vagyis hallgathatók valós időben) a Talkdesk Live-on keresztül, amely a Talkdesk-felhasználók fióktevékenységének élő felügyeleti irányítópultja, de az ilyen élő megfigyelést csak a Joint minőségbiztosítási szakértői és felügyelői végezhetik. Adatkezelők (általában „Jogosult felhasználók”). A Talkdesk Live figyelmezteti a menedzsereket és a felügyelőket azokról az elemekről, amelyekre adott pillanatban figyelmet kell fordítani, lehetővé téve számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak. Ezenkívül az Ügynökök felbecsülhetetlen értékű segítő visszajelzést kaphatnak, amikor a legnagyobb szükségük van rá, így biztosítva, hogy az ügyfelek továbbra is az általuk elvárt magas szintű szolgáltatást kapják.
A hívások élő követése csak a szolgáltatások minőségével, a Megbízott próbaidejével vagy a munkaszerződés teljesítésével kapcsolatos meghatározott körülmények között történik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Mood Media nem követi élőben az EU-beli ügyfelek által kezdeményezett hívásokat.

d) Hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött személyes adatokat. Célok.
A személyes adatokat a Mood Media az ügyfelek szolgáltatási minőség-ellenőrzésének biztosítására, valamint a munkatársak teljesítményének értékelésére használja fel. Az adatokat a Joint Controllers cégcsoporton belül is elérhetővé tehetik a munkavállalók képzése céljából, az ügyfelek szolgáltatásának általános minőségének javítása érdekében a Mood Media belül. A Mood Media Csoporton belüli felügyelők különösen az EU-s és nem EU-n kívüli ügyfeleknek támogató telefonhívásokat végző munkatársak tevékenységét elemzik. Az elemzés bizonyos kulcsfontosságú teljesítménymutatók alapján készül, amelyeket a munkavállalókkal a Társaságon belüli bevezető képzés során közölnek.

A fenti cél elérése érdekében a feldolgozási műveletek főként a következőkből állnak:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés a közös adatkezelők személyzete által,
 • az ilyen személyes adatok tárolása fizikai archívumban (átiratok) vagy elektronikus formában, adott esetben a közös adatkezelők vagy a közös adatkezelők adatfeldolgozóinak infrastruktúráján,
 • a személyes adatok továbbítása a Mood Media Groupon belül, valamint az alábbi i) pontban említett harmadik felek részére.

e) Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a következő cikk. a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja – az érintett hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához. Az ügyfél a beszélgetés megkezdésekor tájékoztatást kap a hívás rögzítéséről és nyomon követéséről, és bármikor élhet tiltakozási jogával. A fent említett személyes adatoknak a fenti d) pontban meghatározott céltól eltérő célra történő felhasználása csak az érintettek hozzájárulásával történhet.

A Mood Media munkatársai számára, akik a felvételi műveletek tárgyát képezik, a jogalap az art. 6. (1) bekezdés f) pontja – a Mood Media jogos érdeke a dolgozók teljesítményének felméréséhez és visszajelzéshez.

f) A nyilvántartások adatmegőrzési ideje

A személyes adatok tárolása az alábbiak szerint történik:

 • a hangfelvételeket 30 napig tároljuk, kivéve azokat az eseteket, amikor a Mood Media jogos érdeke ennél hosszabb időtartamot igényel;
 • a lejárati idő után a hangfelvételek automatikusan törlődnek;

g) Ki férhet hozzá a felvételekhez?
A rögzített hívásokhoz csak a Mood Media belső szabályzatában és eljárásaiban felsorolt, a hívások ellenőrzésére és értékelésére kijelölt Jogosult felhasználók és/vagy illetékes hatóságok férhetnek hozzá. A félreértések elkerülése végett a Mood Media biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására jogosult személyek (például: az Adatfeldolgozók alkalmazottai, ügynökei, képviselői, munkatársai és alvállalkozói stb.) titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy megfelelő törvényi titoktartási kötelezettség terheli őket, és rendelkezik a fenti d) pontban említett célok valamelyikével az adatkezeléssel kapcsolatban.

h) A személyes adatok címzettjei vagy címzettek kategóriái
A személyes adatok továbbítása a közös adatkezelők között/ a Mood Media Groupon belül történik.
A Közös Adatkezelők és a Talkdesk Inc., mint Feldolgozó és a Talkdesk Al-feldolgozói minőségében, más felek nem férhetnek hozzá vagy dolgozhatnak fel a személyes adatokhoz.
Az adattovábbítás az adatok biztonságát szolgáló feltételek betartásával történik, és a címzettek megteszik a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelme, valamint az érintettek jogainak tiszteletben tartása érdekében, a jogszabályok és a megkötött szerződéses kötelezettségek értelmében. A Közös Adatkezelők a személyes adatokat a jogszabályban felhatalmazott szervek kifejezett kérésére adják át, a nyilvánosságra hozatalt dokumentálni kell, és szigorúan felül kell vizsgálni egyrészt a kommunikáció szükségessége, másrészt a kompatibilitás a jelen kommunikáció célja és az a cél között, amelyre az adatokat eredetileg feldolgozás céljából gyűjtötték. A félreértések elkerülése végett, ha jogszabályi kötelezettség írja elő a személyes adatok illetékes hatóságok felé történő közlését, a fenti d) pontban említett adatfelvétel eredeti célja összeegyeztethető a jogszabályi kötelezettséggel.

i) A személyes adatok nemzetközi továbbítása
A GDPR által a nemzetközi adattovábbításokra vonatkozóan előírt korlátozások betartása érdekében a GDPR cikk. 44. és azt követő rendelkezések. A GDPR-ból a Mood Media folyamatosan felülvizsgálja és megerősíti a nemzetközi átutalásokkal kapcsolatos védelmi intézkedéseket, szem előtt tartva az uniós hatóságok irányelveit és ajánlásait.
Így a Mood nem uniós jogalanyok és a Mood amerikai jogalanyok tekintetében a személyes adatok nemzetközi továbbítását az EU Bizottság által 2021. június4-én jóváhagyott általános szerződési feltételek szabályozzák. Az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek itt érhetők el .
A fenti általános szerződési feltételek alkalmazásán túlmenően a Mood Media Media folyamatosan lépéseket tesz annak érdekében, hogy további védelmi intézkedéseket biztosítson az érintettek GDPR és az alkalmazandó adatvédelmi törvények és rendeletek által garantált jogainak védelmére.

szakasz IV. AZ ADATOK JOGAI

Bizonyos körülmények között az adatvédelmi törvények értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban:

 • Kérjen hozzáférést az Öntől közvetlenül vagy közvetve gyűjtött személyes adataihoz. Művészet szerint. A GDPR 15. §-a értelmében Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséről visszaigazolást kapjon, és szükség esetén tájékoztatást kapjon: a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, lehetséges címzettjeiről, a tárolási időtartamról, valamint információként az Ön jogairól. Személyes adatairól másolatot is kérhet;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben úgy véli, hogy a szóban forgó adatok helytelenek vagy hiányosak;
 • Kérje személyes adatainak törlését (az elfelejtéshez való jog magában foglalja az Ön személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, a törvényben meghatározott kivételekkel). Az érintettek bármikor jogosultak bizonyos okok miatt kérni a közös adatkezelők vagy adatfeldolgozóik által feldolgozott személyes adatok törlését. A jogon alapuló igényt azonban a közös adatkezelők figyelmen kívül hagyhatják, ha például a személyes adatok a közös adatkezelők jogának bíróság előtti védelméhez szükségesek;
 • Tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen. Azon munkavállalók tekintetében, akikre vonatkozóan az adatkezelést a Közös Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelik, a munkavállalóknak joguk van az adatkezelés ellen – sajátos helyzetükre hivatkozva – tiltakozni, a Közös Adatkezelők a továbbiakban nem kezelik a személyes adatokat, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos indokokat mutatnak be az adatkezelésre vonatkozóan, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. A feldolgozás elleni tiltakozás jogával kapcsolatos további információk a cikkben találhatók. 21. §-a és a Mood Media belső eljárásai az érintett jogainak gyakorlására vonatkozóan;
 • Kérje személyes adatai kezelésének korlátozott időtartamra történő korlátozását. A törvényben meghatározott feltételek mellett az érintett jogosult a személyes adatok kezelésének korlátozására (például ha a személyes adatok pontosságát vagy helyességét az érintett vitatja). Ilyen helyzetekben az adatkezelés csak az érintett hozzájárulásával végezhető, bizonyos kivételektől eltekintve (például tárolás);
 • Személyes adatai továbbításának kérése; Ön jogosult arra, hogy strukturált, jelenleg használt és automatikusan olvasható formátumban megkapja azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a Mood Media részére megadott, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezt a jogot csak bizonyos jogszabályi követelmények betartása mellett lehet gyakorolni;
 • A hozzájárulás visszavonásának joga, ha az Ön személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulásra támaszkodunk. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét;
 • A tájékoztatáshoz való jog. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait a következő cikkely rendelkezéseivel összhangban. 13. cikkének rendelkezései szerint;
 • Az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk kizárólag automatizált eszközökön alapuló döntések, ideértve a profilalkotást is. Ezzel kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk, hogy a Mood Media nem végez az Ön személyes adatainak feldolgozása alapján automatizált döntéshozatalt, például profilalkotást. Az Ön személyes adatai nem esnek automatizált egyéni döntéshozatali folyamat hatálya alá, ideértve a profilalkotást is, amint azt az (EU) rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdése említi. 2016. április 27-i 679. sz.
 • Az adatvédelmi kérdésekben a Felügyelethez való panasz benyújtásának joga, de az illetékes hatóságokhoz is fordulhat. Az EGT-ben lakók panasszal élhetnek az adatvédelmi hatóságnál . Az adatvédelmi hatóságok megkövetelik, hogy először velünk próbálja meg megoldani a panaszt. A lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságának elérhetőségét a linkre kattintva találja meg.

V. RÉSZ. AZ ADATVÉNYEK GYAKORLÁSA

A fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatos bármilyen kérésével, valamint a személyes adatok Mood Media általi feldolgozásával kapcsolatos bármilyen más kérdéssel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] e-mail címen.

A kérelem elbírálását követően megerősítő üzenetet kap arról, hogy kérelmét regisztrálták, valamint adott esetben minden egyéb szükséges információt.
Igyekszünk 30 napon belül válaszolni a kérésre. A határidő azonban meghosszabbítható különböző szempontok függvényében, mint például a megkeresés összetettsége, a beérkezett kérelmek nagy száma vagy az Ön időben történő azonosításának hiánya.
Amennyiben Önt nem lehet azonosítani, kérhetjük az érintett személyazonosságát igazoló dokumentumok vagy azok másolatának benyújtását. Ha nem adja meg a további információkat, nem tudunk válaszolni a kérésre.
Nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más jog gyakorlásáért). Mindazonáltal ésszerű díjat számíthatunk fel, ha kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó. Alternatív megoldásként ilyen körülmények között megtagadhatjuk kérésének teljesítését.

szakasz VI. TECHNIKAI ÉS SZERVEZETI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

a) A személyes adatok védelme és az információk biztonsága
Mood Media folyamatosan megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket tart fenn a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése vagy véletlen elvesztése, minőségromlása, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében, különösen akkor, ha az adatkezelés hálózaton keresztüli adattovábbítással, valamint minden egyéb jogsértéssel szemben. nyomtatványok feldolgozása.
Mood Media fizikai, elektronikus és eljárási védelmi intézkedéseket vezetett be a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében. Mood Media a személyes adatokhoz való jogosult hozzáférést azokra a személyekre korlátozza, akiknek a II. pontban említett adatkezelési céllal összeegyeztethető vagy azzal összeegyeztethető jogszerű célja van. d) fentebb.

b) Kiskorúak védelme
A személyes adatok nem tartalmazzák a kiskorúak (16 év alattiak) adatait. Mood Media nem kezeli olyan természetes személy személyes adatait, akiről tudomása szerint tizenhat (16) évesnél fiatalabb. Mood Media nem kér és nem gyűjt tudatosan személyes adatokat tizenhat (16) éven aluli gyermekektől. Ha azonban a Mood Media megtudja, hogy olyan személytől kapott személyes adatot, aki megemlíti, vagy akiről a társaság okkal feltételezi, hogy tizenhat (16) évnél fiatalabb, akkor a Mood Media törli ezeket az információkat rendszereiből. Az érintett kiskorú szülője vagy törvényes gyámja is kérheti, hogy a gyermekre vonatkozó személyes adatokat töröljék a Mood Media Media fájljaiból az [email protected] címre küldött, ilyen kérést tartalmazó e-mailben.

c) A rögzített telefonhívásokhoz feldolgozott személyes adatokra vonatkozó biztonsági intézkedések

Az adatok biztonsága érdekében a Mood Media a következő technikai és szervezési intézkedéseket tette:

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés csak korlátozott számú Jogosult Felhasználó számára biztosított;
 • A felhatalmazott személyzet kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok bármilyen jellegű kezelésével kapcsolatban titoktartást tart, ezt tanúsító okirattal;
 • A felhatalmazott személyzetet a biztonsági követelmények, a vállalat belső politikái és az alkalmazandó jogszabályok tekintetében a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos feladatok és kötelezettségek teljesítésére, valamint az ilyen követelmények megsértésének következményeire vonatkozóan képezték ki;
 • Minden jogosult felhasználó személyes és egyedi azonosító kóddal rendelkezik;
 • A felhasználói azonosító nincs és nem rendelhető más személyhez;
 • Az információs rendszereket és a fizikai adathordozókat, amelyeken a személyes adatokat tárolják, biztonságos fizikai környezetben tárolják;
 • Az információs rendszereket vírusirtó szoftverekkel és a behatolásokat észlelő eszközökkel látják el, hogy megvédjék őket az információs rendszereket célzó támadásoktól, vagy egyéb jogosulatlan tevékenységektől. A vírusirtó szoftver és a behatolásjelző rendszerek rendszeresen frissülnek;
 • Az információs rendszerekben használt szoftvereket, firmware-t és hardvert rendszeresen ellenőrzik az információs rendszerek sebezhetőségeinek, hiányosságainak felderítése és megszüntetése érdekében;
 • A hangfelvételek AES 256 titkosításúak;
 • A II. pont d) pontjában említett személyes adatok kezelésének céljaival összeegyeztethető vagy azzal összeegyeztethető, saját kezdeményezésre/felhatalmazás nélkül semmilyen rögzített fájl másolása, letöltése, törlése vagy megváltoztatása nem megengedett.

d) a webalapú platform leírása és műszaki leírása

Az adatfelvételek rögzítése és továbbítása a Talkdesk Inc. által engedélyezett böngészőalapú platformon keresztül történik, amelyhez a https://moodmedia.mytalkdesk.com/ weboldalon keresztül lehet hozzáférni.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok védelme érdekében tett technikai és szervezési intézkedéseket a Mood Media és a Talkdesk Inc. között létrejött Általános Szerződési Feltételek részletesen ismertetik. A Talkdesk Inc. az információbiztonsági menedzsment rendszert (ISMS) alkalmazza a biztonság folyamatos fejlesztésének kereteként, és kockázatalapú megközelítést alkalmaz. Ez az ISMS tartalmazza (de nem kizárólagosan):

Irányelvek
A Talkdesk rendelkezik az Információbiztonsági irányelvekkel, amelyek a biztonsági gyakorlatok fő irányelvei, és amelyeket rendszeresen felülvizsgál. Ez magában foglalja a kockázatkezelést, az adatosztályozást, a hozzáférés-ellenőrzést, a szoftverfejlesztést és az adatszivárgást.

Tudatosság
A biztonsággal és a megfelelőséggel kapcsolatos tudatosság alapvető fontosságú, és minden felhasználó számára biztosított. Egyes felhasználók a funkciójukhoz kapcsolódóan további speciális ismeretekkel rendelkezhetnek.

Hozzáférés-ellenőrzés
A hozzáférést a szükséges ismeretek alapján biztosítják, és csak kevés felhasználó férhet hozzá a termelési rendszerekhez, ahol az ügyfelektől származó információkat tárolják. A gyártórendszerek hitelesítése alapkivitelben 2-faktoros hitelesítéssel történik.

Audit naplózás
Megfelelő ellenőrzési naplókat vezetnek, beleértve az érzékeny információkhoz (beleértve a személyes adatokat is) való hozzáférést. A naplókat külön infrastruktúrában tárolják, és csak a biztonsági csapat fér hozzá.

Adatvédelmi incidensek
Folyamatokat határoznak meg az adatbiztonság megsértésének kezelésére. Ezek a folyamatok magukban foglalják az érintett érdekelt felek értesítését az esemény típusától és a vonatkozó jogszabályoktól függően.

Hálózati biztonság
A Talkdesk számos biztonsági intézkedést vezetett be, hogy megvédje infrastruktúránkat a külső és belső fenyegetésektől. Ez magában foglalja a titkosítást, a tűzfalakat, az IDS-t és más felhőszolgáltató-specifikusakat. Az éles rendszerekhez való hozzáférés biztonságos módban történik, és az átvitel során a titkosítás az alapértelmezett. Az érzékeny információk nyugalmi állapotban is titkosítva vannak.

Fizikai biztonság

A Talkdesk a felhőszolgáltatók által kezelt adatközpontokat használ, és az összes fizikai biztonságot rájuk bízza, miután kellő körültekintéssel elvégezték az átvilágítást.

Üzletmenet-folytonosság
A Talkdesk számos technikai megvalósítással biztosítja szolgáltatása folytonosságát. Ide tartoznak a biztonsági mentések, a rugalmas és redundáns infrastruktúra és a katasztrófa-helyreállítási tervek.

Fejlesztés

A fejlesztés biztonságos fejlesztési módszertannal történik, amely magában foglalja a szakértői értékelést, a biztonságos kódolást és tesztelést.

Folyamatos fejlesztés és felülvizsgálat
A Talkdesk biztonsági helyzete egy folyamatos fejlesztési folyamaton alapul, amely magában foglalja a biztonsági ellenőrzések hatékonyságának rendszeres felülvizsgálatát.
A személyes adatok védelme érdekében tett technikai és szervezési intézkedéseket a Mood Media és a Talkdesk Inc. között létrejött Általános Szerződési Feltételek részletesen ismertetik.

szakasz VII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

a) A személyes adatok forrása
A személyes adatokat eredetileg egy vagy több közös adatkezelő gyűjtheti. Ezt követően egy vagy több közös adatkezelőnek továbbítják azokat a fenti II. szakasz d) pontjában leírt célok teljesítése érdekében, a csoportos jelentéstétel és elemzés keretében.

b) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A fent említett személyes adatok nem képezik automatizált döntéshozatali eljárás, például profilalkotás tárgyát.

szakasz VIII. A MOOD MEDIA ELÉRHETŐSÉGEI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓAN

a) Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, kérjük, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail címen.

b) A közös ellenőrök/közösMood Media azonosító adatai
Lásd az alábbi listát.

A továbbiakban Legális cégnév Bejegyzett székhely Ország
1. Mood Media Austria Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Ausztria
2. Mood Media Belgium Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen Belgium
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Cseh Köztársaság
4. Mood Media France Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Franciaország
5. Mood Media Németország Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg Németország
6. Mood Media Netherlands Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Hollandia
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Magyarország Mood Media Hungary KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapest Magyarország
9. Mood Media Lengyelország Mood Polska Sp. Állatkert ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Lengyelország
10. Mood Media Románia SC Mood Media Romania SRL Bukarest, George Constantinescu utca sz. 3, A és D bejárat, földszint és 3. emelet , 2. kerület

 

Románia

 

11. MMC Románia Mood Media Comercial SRL Bukarest, George Constantinescu utca 3. szám, A és D bejárat, földszint és3. emelet, 2. kerület, 020339
12. Mood Media Spanyolország Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Spanyolország
13. Mood Media Dánia Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Dánia
14. Mood Media Görögország Új Audiovizuális Megoldások és Alkalmazások Kft 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Görögország
15. Mood Media Írország Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 The Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Írország
16. Mood Media Svédország Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm Svédország
17. Mood Media Bulgária Mood Media Bulgária EOOD/ Virgina Records 9, Pop Bogomil str. 1202 Szófia, Bulgária Bulgária
18. City TV OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Észtország
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino Olaszország
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

Egyesült Királyság

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media US Konvergencia, LLC 2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Folyamatosan tájékoztatjuk Önt, ha bármilyen változás vagy frissítés történik a fent említett listán.
Ez az információ az Adatvédelmi irányelvek mellett található.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem angol nyelvű fordításai csak kényelmi célokat szolgálnak. A fordítások közötti bármilyen félreérthetőség vagy ellentmondás esetén az angol nyelvű változat a mérvadó és irányadó.

A közös adatkezelők kérésre az érintettek rendelkezésére bocsátják a lényeges kikötések másolatát, kivéve, ha a záradékok bizalmas információkat tartalmaznak, amely esetben az ilyen információk eltávolíthatók.

Utolsó frissítés: August 2022