+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SLUŽBÁCH CALL CENTRA

Oddíl I. ÚVOD

Vážení obchodní partneři a klienti,

Skupina společností Mood Media (dále jen “Mood Media“, “Společní správci“, “my“, “nás“, “naše“, “naše“, “naše”, “naše”, “naše”, “naše”)”) vás tímto informuje o zpracování osobních údajů jako společných správců zvukových nahrávek v rámci skupiny Mood Media Group, jakož i o právech, která máte podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) a podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Skupina společností Mood Media působí v EU i mimo EU; subjekty zapojené do zpracování osobních údajů pro hovory zaznamenané společností Mood Media jsou uvedeny na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Na základě tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůžeme pochopit, jak zpracováváme vaše osobní údaje v rámci našich služeb call centra, jaké kategorie údajů zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho je uchováváme a kdo má k těmto údajům přístup, včetně vašich práv a jak je můžete cvičit.
Osobní údaje, které jsou předmětem tohoto dokumentu, budou zpracovávány prostředky a pro účely společně stanovené společnými správci, jak je popsáno níže.

Oddíl II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Subjekty údajů
Zástupci klientů / údaje o zákaznících
Zaměstnanci společných správců: Operátoři/Agenti call centra

b) Kategorie osobních údajů
Osobní údaje, které zpracováváme v rámci činnosti call centra, jsou údaje vyplývající ze zvukového záznamu (hlasu) a údaje poskytnuté během telefonického hovoru a zahrnují:
Příjmení a jméno
Pracovní pozice
oddělení
Umístění
Emailová adresa
Telefonní číslo
Jakékoli další Osobní údaje poskytnuté náhodně během telefonického hovoru subjektem údajů.

Společní správci žádným způsobem nezaznamenávají ani nezpracovávají „zvláštní kategorie údajů“, jak je uvedeno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

c) Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?
Nahrávání hovorů a živé sledování hovorů

 • U hovorů, které od vás přijímáme, se před navázáním telefonního spojení v uvítací zprávě zmíní, že hovor je nahráván a že může být živě monitorován. Budete požádáni o stisknutí 1, pokud souhlasíte. Pokud odmítnete nahrávat a/nebo živě sledovat rozhovor stisknutím 2, nahrávání a sledování se automaticky přeruší.
 • U odchozích hovorů (tj. hovorů iniciovaných Agenty) si volající Agent vyžádá souhlas klienta s nahráváním hovoru. Pokud klient nesouhlasí s pořízením zvukového záznamu:
  • agent ručně zastaví nahrávání a bude pokračovat v identifikaci klienta a dále přistoupí k procesu odstraňování problémů;
  • na konci hovoru Agent oznámí manažerskému týmu a IT oddělení, že hovor má být smazán;
  • Management přistoupí k vymazání zvukového souboru souvisejícího se začátkem hovoru.

Hovory mohou být „živě monitorovány“ (tj. poslouchány v reálném čase) prostřednictvím Talkdesk Live, což je živý monitorovací panel aktivity účtů uživatelů Talkdesk, ale takové živé sledování mohou provádět pouze specialisté na zajišťování kvality a supervizoři v rámci Společného Správci (obecně označovaní jako „Oprávnění uživatelé“). Talkdesk Live upozorňuje manažery a nadřízené na položky, které vyžadují pozornost v kteroukoli chvíli, a umožňuje jim tak činit informovaná rozhodnutí. Kromě toho mohou agenti obdržet neocenitelnou pomocnou zpětnou vazbu ve chvílích, kdy to nejvíce potřebují, a zajistit tak zákazníkům, že jim bude vždy poskytována vysoká úroveň služeb, kterou očekávají.
Živé sledování hovorů probíhá pouze za specifických okolností souvisejících s kvalitou služeb, zkušební dobou Agenta nebo plněním pracovní smlouvy.
Vezměte prosím na vědomí, že Mood Media nesleduje živě hovory uskutečněné klienty z EU.

d) Jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme. Účely.
Osobní údaje bude Mood Media používat za účelem zajištění kontroly kvality služeb klientů a také pro hodnocení výkonu zaměstnanců. Údaje mohou být rovněž zpřístupněny v rámci skupiny společností společných správců za účelem školení zaměstnanců za účelem zlepšení celkové kvality služeb klientů v rámci skupiny Mood Media Group. Supervizoři v rámci Mood Media Group analyzují zejména činnost zaměstnanců poskytujících podpůrné telefonáty klientům z EU i mimo EU. Analýza je provedena na základě určitých klíčových ukazatelů výkonnosti sdělených zaměstnancům během jejich vstupního školení v rámci společnosti.

Za účelem dosažení výše uvedeného účelu sestávají zpracovatelské operace zejména z:

 • přístup k osobním údajům zaměstnanců společných správců,
 • ukládání těchto osobních údajů ve fyzickém archivu (přepisy) nebo v elektronické podobě na infrastruktuře společných správců, případně zpracovatelů společných správců,
 • předávání osobních údajů v rámci skupiny Mood Media Group, jakož i třetím stranám uvedeným v bodě i) níže.

e) Právní důvod zpracování
Právním důvodem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů. Klient je při zahájení hovoru informován o nahrávání a sledování hovoru a má možnost kdykoli uplatnit právo na námitku. Použití výše uvedených osobních údajů k jinému účelu, který nesouvisí s účely uvedenými pod písmenem d) výše, lze provést pouze se souhlasem subjektů údajů.

Pro zaměstnance Mood Media, kteří jsou předmětem záznamových operací, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) – oprávněný zájem společnosti Mood Media posuzovat výkon zaměstnanců a poskytovat zpětnou vazbu.

f) Doba uchovávání údajů v záznamech

Osobní údaje se uchovávají takto:

 • zvukové záznamy jsou uchovávány po dobu 30 dnů, s výjimkou případů, kdy oprávněný zájem Mood Media vyžaduje dobu delší;
 • po uplynutí doby platnosti jsou zvukové záznamy automaticky smazány;

g) Kdo má k nahrávkám přístup?
K zaznamenaným hovorům mají přístup pouze Oprávnění uživatelé pověření ověřováním a hodnocením hovorů, jak je uvedeno v interních zásadách a postupech společnosti Mood Media, a/nebo příslušnými orgány. Aby se předešlo pochybnostem, Mood Media zajišťuje, že osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje (jako jsou: zaměstnanci, zástupci, zástupci, spolupracovníci a dodavatelé atd. zpracovatelů) se zavázaly k mlčenlivosti nebo mají odpovídající zákonnou povinnost mlčenlivosti a mají v souvislosti s tímto zpracováním jeden z účelů uvedených výše pod písmenem d).

h) Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje jsou předávány mezi společnými správci/ v rámci skupiny Mood Media Group.
S výjimkou společných správců a společnosti Talkdesk Inc., jakožto zpracovatele a dílčích zpracovatelů společnosti Talkdesk, nemají žádné další strany přístup k osobním údajům ani je nezpracovávají.
Předání je prováděno za dodržení podmínek určených k zabezpečení údajů a příjemci přijímají nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů a k dodržování práv subjektů údajů v souladu se zákonem a uzavřenými smluvními závazky. Společní správci osobní údaje zpřístupní na výslovnou žádost zákonem zmocněných orgánů, přičemž zpřístupnění bude zdokumentováno a podléhá přísné kontrole, pokud jde na jedné straně o potřebu komunikace a na straně druhé o kompatibilita mezi účelem tohoto sdělení a účelem, pro který byly tyto údaje původně shromážděny za účelem zpracování. Pro vyloučení pochybností, ukládá-li zákonná povinnost zpřístupnění osobních údajů příslušným orgánům, je původní účel shromažďování údajů uvedený v písmenu d) výše považován za slučitelný s tímto povinným zpřístupněním podle zákona.

i) Mezinárodní předávání osobních údajů
Za účelem dodržení omezení GDPR v souvislosti s mezinárodním předáváním podle čl. 44 a násl. z GDPR Mood Media průběžně přezkoumává a posiluje ochranná opatření týkající se mezinárodních převodů, přičemž má na paměti pokyny a doporučení orgánů EU.
V případě subjektů Mood mimo EU a subjektů Mood v USA se proto mezinárodní předávání osobních údajů řídí standardními smluvními doložkami schválenými Komisí EU dne4. června 2021. Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí jsou k dispozici zde .
Kromě výše uvedených standardních smluvních doložek společnost Mood Media průběžně podniká kroky k zajištění dalších opatření na ochranu práv subjektů údajů, která jsou zaručena GDPR a platnými zákony a předpisy o ochraně údajů.

Oddíl IV. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za určitých okolností máte v souvislosti s vašimi osobními údaji podle zákonů o ochraně údajů následující práva:

 • Vyžádejte si přístup k vašim osobním údajům, přímo nebo nepřímo shromážděným od vás. Podle čl. 15 GDPR máte právo obdržet potvrzení o zpracování osobních údajů a v případě potřeby být informováni o: kategoriích zpracovávaných údajů, účelu zpracování, možných příjemcích, době uchovávání, jakož i jako informace o vašich právech. Můžete také požádat o kopii svých osobních údajů;
 • požádat o opravu svých osobních údajů v případě, že je považujete za nesprávné nebo neúplné;
 • Požadovat výmaz vašich osobních údajů (právo být zapomenut znamená výmaz vašich osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, s výjimkami stanovenými zákonem). Subjekty údajů mají právo kdykoli požádat o výmaz osobních údajů, které z určitých důvodů zpracovávají společní správci nebo jejich zpracovatelé. Nárok založený na tomto právu však nemusí být společnými správci brán v úvahu, pokud jsou například osobní údaje vyžadovány k obhajobě práva u soudu společných správců;
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud jde o zaměstnance, u kterých jsou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společného správce, zaměstnanci mají právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace, společní správci již nebudou osobní údaje zpracovávat, pokud prokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Další informace o právu vznést námitku proti zpracování naleznete v čl. 21 GDPR a vnitřních postupů společnosti Mood Media o výkonu práv subjektu údajů;
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů na omezenou dobu. Za určitých podmínek daných zákonem má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů (např. pokud subjekt údajů napadne přesnost nebo správnost osobních údajů). V takových situacích lze zpracování s určitými výjimkami (například uložení) provádět pouze se souhlasem subjektu údajů;
 • Požádat o přenos vašich osobních údajů; Máte právo obdržet ve strukturovaném formátu, aktuálně používaném a automaticky čitelném osobní údaje, které jste poskytli společnosti Mood Media, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze při dodržení určitých zákonných požadavků;
 • Právo odvolat svůj souhlas, pokud se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Tím však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu;
 • Právo být informován. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními čl. 13 GDPR;
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaných prostředcích, včetně profilování. V této souvislosti Vás informujeme, že Mood Media neprovádí automatizované rozhodování na základě zpracování Vašich osobních údajů, jako je profilování. Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému procesu individuálního rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. (1) a (4), nařízení (EU) č. 679 ze dne 27. dubna 2016;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu ve věci ochrany údajů, ale také se s těmito problémy obrátit na příslušné orgány. Obyvatelé EHP mohou podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů . Úřady pro ochranu osobních údajů budou požadovat, abyste se nejprve pokusili vyřešit jakoukoli stížnost s námi. Kontaktní údaje na Úřad pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště naleznete na tomto odkazu.

Oddíl V. VÝKON PRÁV SUBJEKTY ÚDAJŮ

V případě jakýchkoli žádostí týkajících se výkonu výše uvedených práv a dalších otázek ohledně zpracování osobních údajů společností Mood Media nás prosím kontaktujte na adrese [email protected].

Po přezkoumání žádosti obdržíte potvrzovací zprávu, že vaše žádost byla zaregistrována, a případně další potřebné informace.
Pokusíme se na žádost odpovědět do 30 dnů. Lhůtu však lze prodloužit v závislosti na různých aspektech, jako je složitost žádosti, velký počet obdržených žádostí nebo nemožnost vás včas identifikovat.
V případě, že vás nebude možné identifikovat, můžeme požadovat předložení dokladů osvědčujících vaši totožnost jako subjektu údajů nebo jejich kopie. Pokud další informace neposkytnete, nemůžeme na žádost odpovědět.
Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek. Můžeme vám však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakující se nebo nepřiměřená. Případně můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Oddíl VI. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

a) Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací
Společnost Mood Media neustále udržuje přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje zasílání údajů prostřednictvím sítě, jakož i před jakýmkoli jiným nezákonným zpracování formulářů.
Společnost Mood Media zavedla fyzická, elektronická a procesní ochranná opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů. Mood Media omezuje oprávněný přístup k osobním údajům na osoby, které mají legitimní účel, který je v souladu nebo slučitelný s účelem zpracování uvedeným v části II, písm. d) výše.

b) Ochrana nezletilých
Osobní údaje nezahrnují údaje nezletilých osob (mladších 16 let). Společnost Mood Media nezpracovává osobní údaje fyzické osoby, o níž je jí známo, že je mladší šestnácti (16) let. Společnost Mood Media vědomě nevyžaduje ani neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších šestnácti (16) let. Pokud by však společnost Mood Media zjistila, že obdržela osobní údaje od osoby, která se zmiňuje nebo o níž má společnost důvody se domnívat, že je mladší než šestnáct (16) let, společnost Mood Media takové informace ze svých systémů vymaže. Rodič nebo zákonný zástupce příslušného nezletilého může rovněž požádat o vymazání osobních údajů týkajících se dítěte ze souborů společnosti Mood Media zasláním e-mailu s takovou žádostí na adresu [email protected].

c) Bezpečnostní opatření pro osobní údaje zpracovávané pro nahrávané telefonní hovory

K zabezpečení údajů přijala společnost Mood Media následující technická a organizační opatření:

 • Přístup k osobním údajům je udělen pouze omezenému počtu Oprávněných uživatelů;
 • Pověření pracovníci se zavazují k mlčenlivosti o jakémkoli druhu zpracování osobních údajů, a to dokladem o této skutečnosti;
 • Pověření zaměstnanci byli proškoleni s ohledem na bezpečnostní požadavky, vnitřní směrnice společnosti a platné právní předpisy týkající se plnění povinností a závazků, které jim přísluší v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a důsledků porušení těchto požadavků;
 • Každý oprávněný uživatel má svůj osobní a jedinečný identifikační kód;
 • ID uživatele není a nesmí být přiděleno jiné osobě;
 • Informační systémy a fyzická média, na kterých jsou osobní údaje uloženy, jsou uchovávány v zabezpečeném fyzickém prostředí;
 • Informační systémy jsou vybaveny antivirovým softwarem a zařízeními pro detekci průniků, aby byly chráněny před útoky nebo jinými neoprávněnými akcemi zaměřenými na informační systémy. Antivirový software a systémy detekce průniků jsou pravidelně aktualizovány;
 • Software, firmware a hardware používaný v rámci informačních systémů je pravidelně kontrolován za účelem odhalování a odstraňování zranitelností a nedostatků informačních systémů;
 • Zvukové záznamy jsou šifrovány AES 256;
 • Není dovoleno kopírovat, stahovat, mazat nebo pozměňovat jakýkoli zaznamenaný soubor z vlastní iniciativy/bez povolení uděleného ke konkrétnímu účelu, který je v souladu nebo slučitelný s účely zpracování osobních údajů uvedenými v části II písm. d).

d) popis a technické specifikace webové platformy

Nahrávání a přenos Záznamů dat se provádí prostřednictvím platformy založené na prohlížeči, k níž má společnost Talkdesk Inc. licenci a k níž se přistupuje prostřednictvím webových stránek https://moodmedia.mytalkdesk.com/.

Technická a organizační opatření přijatá k ochraně předmětu osobních údajů v tomto dokumentu jsou rozsáhle popsána ve Standardních smluvních doložkách uzavřených mezi Mood Media a Talkdesk Inc. Talkdesk Inc. přijímá systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) jako rámec pro neustálé zlepšování bezpečnosti a používání přístupu založeného na rizicích. Tento ISMS zahrnuje (ale není omezen na):

Zásady
Společnost Talkdesk má a pravidelně reviduje zásady bezpečnosti informací jako hlavní zásady pro bezpečnostní postupy. To zahrnuje řízení rizik, klasifikaci dat, řízení přístupu, vývoj softwaru a narušení dat.

Informovanost
Základem je informovanost o bezpečnosti a dodržování předpisů, která je poskytována všem uživatelům. Někteří uživatelé mohou mít další specifické povědomí související s jejich funkcí.

Kontrola přístupu
Přístup se uděluje na základě potřeby vědět a pouze malý počet uživatelů má přístup do produkčních systémů, kde jsou uloženy informace od zákazníků. Autentizace do produkčních systémů se standardně provádí dvoufaktorovou autentizací.

Protokolování auditu
Jsou vedeny příslušné auditní záznamy, včetně přístupu k citlivým informacím (včetně osobních údajů). Protokoly jsou uchovávány v samostatné infrastruktuře a přistupuje k nim pouze bezpečnostní tým.

Porušení zabezpečení dat
Jsou definovány procesy pro řešení případů narušení bezpečnosti dat. Tyto procesy zahrnují oznámení příslušným zainteresovaným stranám podle typu incidentu a platné legislativy.

Zabezpečení sítě
Společnost Talkdesk zavedla několik bezpečnostních opatření na ochranu naší infrastruktury před vnějšími i vnitřními hrozbami. To zahrnuje šifrování, firewally, IDS a další konkrétní poskytovatele cloudu. Přístup k produkčním systémům se provádí v zabezpečeném režimu a šifrování při přenosu je výchozí. Citlivé informace jsou šifrovány i v klidu.

Fyzická bezpečnost

Společnost Talkdesk využívá datová centra spravovaná poskytovateli cloudových služeb a po náležité kontrole na ně přenáší veškerou fyzickou bezpečnost.

Kontinuita podnikání
Talkdesk má několik technických implementací, které zajišťují kontinuitu provozu jeho služeb. Patří mezi ně zálohování, odolná a redundantní infrastruktura a plány obnovy po havárii.

Vývoj

Vývoj probíhá pomocí bezpečné metodiky vývoje, která zahrnuje vzájemné hodnocení a bezpečné kódování a testování.

Průběžné zlepšování a přezkoumávání
Postavení systému Talkdesk v oblasti zabezpečení je založeno na procesu neustálého zlepšování, který zahrnuje pravidelnou kontrolu účinnosti bezpečnostních kontrol.
Technická a organizační opatření přijatá k ochraně subjektu osobních údajů jsou rozsáhle popsána ve Standardních smluvních doložkách uzavřených mezi Mood Media a Talkdesk Inc.

Oddíl VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Zdroj osobních údajů
Osobní údaje může původně shromažďovat jeden nebo více společných správců. Následně jsou předány jednomu nebo několika společným správcům za účelem splnění účelů popsaných v části II písm. d) výše v kontextu skupinového výkaznictví a analýzy.

b) Automatizované rozhodování a profilování

Výše uvedené osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, jako je profilování.

Oddíl VIII. KONTAKTNÍ ÚDAJE MÉDIÍ MOOD TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na adrese [email protected].

b) Identifikační údaje společných správců/náladových mediálních subjektů
Viz seznam níže.

Označováno jako Právní název společnosti Registrovaná centrála Země
1. Mood Media Rakousko Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Rakousko
2. Mood Media Belgie Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antverpy Belgie
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Česká republika
4. Mood Media Francie Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Francie
5. Mood Media Německo Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburk Německo
6. Mood Media Nizozemsko Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Nizozemí
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Maďarsko Mood Media Hungary KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapešť Maďarsko
9. Mood Media Polsko Mood Polska Sp. Zoologická zahrada ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Polsko
10. Mood Media Rumunsko SC Mood Media Romania SRL Bukurešť, ulice George Constantinescu č. 3, vchod A a D, přízemí a 3. patro, obvod 2

 

Rumunsko

 

11. MMC Rumunsko Mood Media Comercial SRL Bukurešť, ulice George Constantinescu č. 3, vchody A a D, přízemí a3. patro, okres 2, 020339
12. Mood Media Španělsko Instore Marketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Španělsko
13. Mood Media Dánsko Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Dánsko
14. Mood Media Řecko Nová audiovizuální řešení a aplikace Ltd 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Řecko
15. Mood Media Ireland Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Irsko
16. Mood Media Švédsko Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm Švédsko
17. Mood Media Bulharsko Mood Media Bulharsko EOOD/ Virgina Records 9, ulice Pop Bogomil. 1202 Sofie, Bulharsko Bulharsko
18. Městská televize OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Estonsko
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Turín Itálie
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

Spojené království

21. PlayNetwork UK Společnost PlayNetwork Limited
22. Mood Media USA Konvergence, LLC 2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Společnost Mood Media North America Holdings Corp.
Společnost Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

O případných změnách nebo aktualizacích výše uvedeného seznamu vás budeme průběžně informovat.
Tyto informace jsou uvedeny jako doplněk k Zásadám ochrany osobních údajů.

Neanglické překlady tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou poskytovány pouze pro pohodlí. V případě nejasností nebo rozporů mezi překlady je směrodatná a rozhodující anglická verze.

Společní správci na požádání zpřístupní kopii základních doložek subjektům údajů, pokud doložky neobsahují důvěrné informace, v takovém případě mohou být tyto informace odstraněny.

Poslední aktualizace: srpen 2022