+32 (0) 15 744 100 Support Client Login

PRIVACYVERKLARING BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN CALLCENTERDIENSTEN

Sectie I. INLEIDING

Beste zakenpartners en klanten,

De Mood Media Group of Companies (hierna genoemd “MoodMedia”, “Joint Controllers“, “wij,” “ons,” “onze“) informeert u hierbij over de verwerking van persoonsgegevens als Joint Controllers voor de audio-opnames binnen de Mood Media Group, evenals over de rechten die u heeft volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna GDPR genoemd), en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

De Mood Media Group of Companies is zowel in de EU als daarbuiten aanwezig; de entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens voor de gesprekken die door Mood Media worden opgenomen, staan vermeld aan het einde van deze Privacykennisgeving.

Aan de hand van deze Privacykennisgeving helpen wij u te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens binnen onze Callcenterdiensten verwerken, welke categorieën gegevens wij verwerken, waarom wij ze verwerken, hoe lang wij ze bewaren en wie toegang heeft tot die gegevens, met inbegrip van uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen.
De persoonsgegevens waarop dit document betrekking heeft, zullen worden verwerkt met de middelen en voor de doeleinden die gezamenlijk door de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken zijn vastgesteld, zoals hieronder beschreven.

Sectie II. BASISINFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

a) Betrokkenen
Vertegenwoordigers van cliënten/klantgegevens
Werknemers van de gezamenlijke controllers: Call Center Operators/Agents

b) Categorieën persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in het kader van de Call Center-activiteiten verwerken, zijn de gegevens die het resultaat zijn van de audio-opname (stem) en de gegevens die tijdens het telefoongesprek worden verstrekt, en omvatten:
Naam en voornaam
Functie
Afdeling
Locatie
E-mail adres
Telefoon
alle andere persoonsgegevens die tijdens het telefoongesprek incidenteel door de betrokkene worden verstrekt.

De gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken registreren of verwerken op geen enkele wijze “bijzondere categorieën van gegevens” als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

c) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Gespreksopname en live toezicht op de gesprekken

 • Voor gesprekken die wij van u ontvangen, zal, voordat de telefoonverbinding tot stand wordt gebracht, in het welkomstbericht worden vermeld dat het gesprek wordt opgenomen en dat het gesprek live kan worden gevolgd. U wordt gevraagd op 1 te drukken als u toestemt. Indien u door het indrukken van 2 weigert het gesprek op te nemen en/of live te volgen, wordt de opname en het volgen automatisch onderbroken.
 • Wat de uitgaande gesprekken betreft (d.w.z. gesprekken die door de Agenten worden geïnitieerd), zal de oproepende Agent de goedkeuring van de klant vragen voor de gespreksopname. Als de cliënt niet instemt met de geluidsopname:
  • zal de agent de opname handmatig stoppen en doorgaan met de identificatie van de cliënt en verder gaan met het probleemoplossingsproces;
  • aan het einde van het gesprek zal de agent het managementteam en de IT-afdeling op de hoogte brengen van het gesprek dat moet worden gewist;
  • Het beheer zal overgaan tot het wissen van het audiobestand met betrekking tot het begin van het gesprek.

De gesprekken kunnen “live worden gemonitord” (d.w.z. in real time worden beluisterd) via Talkdesk Live, een dashboard voor live monitoring van de activiteiten van de Talkdesk-gebruikersaccounts, maar deze live monitoring kan alleen worden uitgevoerd door Quality Assurance Specialists en Supervisors binnen de Joint Controllers (in het algemeen “bevoegde gebruikers” genoemd). Talkdesk Live waarschuwt managers en supervisors voor items die op elk moment aandacht nodig hebben, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Bovendien kunnen agenten onschatbare feedback krijgen op momenten dat ze die het meest nodig hebben, zodat klanten altijd het hoge serviceniveau krijgen dat ze verwachten.
Live monitoring van de gesprekken vindt alleen plaats onder specifieke omstandigheden die verband houden met de kwaliteit van de dienstverlening, de proeftijd van de Agent of de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Gelieve er rekening mee te houden dat Mood Media geen live-monitoring doet van de oproepen van EU-klanten.

d) Hoe wij de door ons verzamelde persoonsgegevens gebruiken. Doeleinden.
De persoonsgegevens zullen door Mood Media worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te controleren, alsook om de prestaties van de werknemers te evalueren. De gegevens kunnen ook binnen de groep van gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken beschikbaar worden gesteld met het oog op de opleiding van de werknemers, teneinde de algemene kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten binnen de Mood Media Group te verbeteren. In het bijzonder wordt de activiteit van de werknemers die telefonische bijstand verlenen aan EU- en niet-EU-klanten geanalyseerd door de toezichthouders binnen de Mood Media Group. De analyse wordt gemaakt op basis van bepaalde sleutelprestatie-indicatoren die aan de werknemers worden meegedeeld tijdens hun inwerktraining binnen de onderneming.

Om bovengenoemd doel te bereiken, bestaan de verwerkingen hoofdzakelijk uit:

 • de toegang tot de persoonsgegevens door het personeel van de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken,
 • het opslaan van dergelijke persoonsgegevens in het fysieke archief (afschriften) of in elektronische vorm, op de infrastructuur van de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken of van de verwerkers van de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken, indien van toepassing,
 • persoonsgegevens door te geven binnen Mood Media Group, alsook aan de derden vermeld onder punt i) hieronder.

e) Rechtsgrond van de verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 (1), letter a) van de GDPR – de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens. De cliënt wordt op de hoogte gebracht van het opnemen en volgen van het gesprek wanneer een gesprek wordt aangeknoopt en hij heeft de mogelijkheid om op elk moment het recht van verzet uit te oefenen. Het gebruik van voornoemde persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die vermeld onder d) hierboven kan alleen geschieden met toestemming van de betrokkenen.

Voor de werknemers van Mood Media, die het voorwerp zijn van de opnameverrichtingen, is de rechtsgrond art. 6 (1) letter f) – het rechtmatige belang van Mood Media om de prestaties van de werknemers te beoordelen en feedback te geven.

f) De bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden als volgt bewaard:

 • de geluidsopnamen worden bewaard voor een periode van 30 dagen, met uitzondering van de gevallen waarin het rechtmatige belang van Mood Media een langere periode vereist;
 • na de vervaldatum worden de geluidsopnamen automatisch gewist;

g) Wie heeft toegang tot de opnamen?
De opgenomen gesprekken zijn alleen toegankelijk voor de Geautoriseerde Gebruikers die zijn aangewezen om de gesprekken te controleren en te beoordelen, zoals vermeld in het interne beleid en de procedures van Mood Media, en/of voor bevoegde autoriteiten. Voor alle duidelijkheid: Mood Media draagt er zorg voor dat personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken (zoals: werknemers, agenten, vertegenwoordigers, medewerkers en opdrachtnemers etc. van de Verwerkers) zich tot geheimhouding hebben verplicht of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen en met betrekking tot die verwerking een van de doeleinden genoemd onder letter d) hierboven hebben.

h) Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden doorgegeven tussen Joint Controllers/ binnen Mood Media Group.
Met uitzondering van de gemeenschappelijk voor de verwerking verantwoordelijken en Talkdesk Inc, in haar hoedanigheid van Verwerker en de Sub-verwerkers van Talkdesk, hebben geen andere partijen toegang tot de persoonsgegevens of verwerken zij deze.
De doorgifte geschiedt met inachtneming van de voorwaarden ter beveiliging van de gegevens en de ontvangers nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen en de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen, overeenkomstig de wet en de aangegane contractuele verplichtingen. De gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken maken de persoonsgegevens bekend op uitdrukkelijk verzoek van bij wet gemachtigde instanties, en de bekendmaking wordt gedocumenteerd en onderworpen aan een strenge toetsing van enerzijds de noodzaak van de bekendmaking en anderzijds de verenigbaarheid van het doel waarvoor deze bekendmaking geschiedt met het doel waarvoor deze gegevens aanvankelijk werden verzameld met het oog op de verwerking ervan. Voor alle duidelijkheid: indien een wettelijke verplichting tot bekendmaking van de persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten voorschrijft, wordt het onder d) hierboven genoemde oorspronkelijke doel van de gegevensverzameling geacht verenigbaar te zijn met deze wettelijk verplichte bekendmaking.

i) Internationale doorgifte van persoonsgegevens
Om te voldoen aan de GDPR-beperkingen met betrekking tot de internationale doorgiften waarin art. 44 en volgende. van de GDPR is Mood Media voortdurend bezig met het herzien en versterken van de beschermingsmaatregelen met betrekking tot de internationale doorgiften, rekening houdend met de richtlijnen en aanbevelingen van de EU-autoriteiten.
Voor de Mood Non-Eu Entities en Mood US Entities wordt de internationale doorgifte van persoonsgegevens dan ook geregeld door de Standard Contractual Clauses die op4 juni 2021 door de EU-Commissie zijn goedgekeurd. De door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen zijn hier beschikbaar.
Naast het gebruik van de standaardcontractbepalingen hierboven, neemt Mood Media voortdurend maatregelen om te zorgen voor aanvullende beschermingsmaatregelen van de rechten van de betrokkenen, gewaarborgd onder de GDPR en onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Sectie IV. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die direct of indirect bij u zijn verzameld. Volgens art. 15 van de GDPR heeft u het recht om een bevestiging te ontvangen van de verwerking van persoonsgegevens en, indien nodig, geïnformeerd te worden over: de categorieën van verwerkte gegevens, het doel van de verwerking, mogelijke ontvangers, de opslagperiode, alsmede informatie over uw rechten. U kunt ook om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken;
 • om correctie van uw persoonsgegevens te verzoeken indien u van mening bent dat de gegevens in kwestie onjuist of onvolledig zijn;
 • Het wissen van uw persoonsgegevens te vragen (het recht om te worden vergeten houdt in dat uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, met de bij wet bepaalde uitzonderingen). Betrokkenen hebben te allen tijde het recht te verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking of hun verwerkers om bepaalde redenen verwerken. Een op dit recht gebaseerde vordering kan echter door de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken buiten beschouwing worden gelaten indien de persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig zijn ter verdediging van een recht in rechte van de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De werknemers waarvoor de gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van de gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking, hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met hun bijzondere situatie, De gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. Meer informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking is te vinden in art. 21 van de GDPR en de interne procedures van Mood Media inzake de uitoefening van de rechten van de betrokkene;
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende een beperkte periode. Onder bepaalde bij wet bepaalde voorwaarden heeft de betrokkene het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld indien de juistheid of de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist). In dergelijke situaties kan de verwerking alleen worden uitgevoerd met toestemming van de betrokkene, behoudens bepaalde uitzonderingen (bijvoorbeeld opslag);
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens; U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan Mood Media heeft verstrekt in een gestructureerd formaat, actueel gebruikt en automatisch leesbaar, te ontvangen en het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend met inachtneming van bepaalde wettelijke voorschriften;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk;
 • Het recht om geïnformeerd te worden. Deze Privacykennisgeving informeert u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van art. 13 van de GDPR;
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde middelen is gebaseerd, met inbegrip van profilering. In dit verband delen wij u mee dat Mood Media geen geautomatiseerde besluitvorming uitvoert op basis van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals profilering. Uw persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering, zoals vermeld in artikel 22, leden 1 en 4, in Verordening (EU) nr. 679 van 27 april 2016;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties, maar ook om zich tot de bevoegde autoriteiten te wenden. Inwoners van de EER kunnen een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteiten eisen dat u eerst probeert een klacht met ons op te lossen. Ga naar de link voor de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont.

Afdeling V. UITVOERING VAN DE RECHTEN DOOR GEGEVENSONTVANGERS

Voor al uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van voornoemde rechten en voor andere vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Mood Media kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Na de beoordeling van het verzoek ontvangt u een bevestigingsbericht dat uw verzoek is geregistreerd, alsmede eventuele andere noodzakelijke informatie.
Wij zullen proberen binnen 30 dagen op het verzoek te reageren. De termijn kan echter worden verlengd afhankelijk van verschillende aspecten, zoals de complexiteit van het verzoek, het grote aantal ontvangen verzoeken of het onvermogen om u tijdig te identificeren.
Indien uw identiteit niet kan worden achterhaald, kunnen wij u verzoeken om overlegging van documenten ter staving van uw identiteit als betrokkene of kopieën daarvan. Als u de aanvullende informatie niet verstrekt, kunnen wij niet op het verzoek ingaan.
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Een andere mogelijkheid is dat wij in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Sectie VI. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

a) Bescherming van persoonsgegevens en beveiliging van informatie
Mood Media neemt voortdurend passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, aantasting, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, met name wanneer de verwerking verzending van gegevens via een netwerk omvat, alsmede tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Mood Media heeft fysieke, elektronische en procedurele beschermingsmaatregelen genomen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Mood Media beperkt de geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot de personen die een legitiem doel hebben dat overeenstemt of verenigbaar is met het verwerkingsdoel vermeld in sectie II, letter. d) hierboven.

b) Bescherming van minderjarigen
De persoonsgegevens omvatten geen gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar). Mood Media zal geen persoonsgegevens verwerken van een natuurlijke persoon van wie zij weten dat die jonger is dan zestien (16) jaar. Mood Media vraagt of verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan zestien (16) jaar. Mocht Mood Media echter ontdekken dat het Persoonsgegevens heeft ontvangen van een individu dat, of over wie het bedrijf redenen heeft om te geloven dat, jonger is dan zestien (16) jaar, dan zal Mood Media deze informatie uit zijn systemen wissen. De ouder of wettelijke voogd van de minderjarige kan ook verzoeken om de persoonsgegevens van het kind uit de bestanden van Mood Media te laten verwijderen door een e-mail te sturen met een dergelijk verzoek naar [email protected].

c) Beveiligingsmaatregelen voor de persoonsgegevens die worden verwerkt voor de opgenomen telefoongesprekken

Om de gegevens te beveiligen, heeft Mood Media de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt slechts verleend aan een beperkt aantal gemachtigde gebruikers;
 • Het bevoegde personeel verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot elke vorm van verwerking van persoonsgegevens, door middel van een document waarin dit wordt bevestigd;
 • Het bevoegde personeel is opgeleid met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften, het interne beleid van de onderneming en de toepasselijke wetgeving inzake de vervulling van de plichten en verplichtingen die op hen rusten in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de gevolgen van inbreuken op deze voorschriften;
 • Elke gemachtigde gebruiker heeft een persoonlijke en unieke identificatiecode;
 • De gebruikers-ID is niet en mag niet aan een andere persoon worden toegewezen;
 • De informatiesystemen en de fysieke media waarop persoonsgegevens worden opgeslagen, worden in een beveiligde fysieke omgeving bewaard;
 • De informatiesystemen zijn uitgerust met antivirussoftware en apparatuur voor het opsporen van indringers, om ze te beschermen tegen aanvallen of andere ongeoorloofde acties die gericht zijn tegen informatiesystemen. De antivirussoftware en de systemen voor de opsporing van inbraken worden regelmatig bijgewerkt;
 • De software, firmware en hardware die in de informatiesystemen worden gebruikt, worden regelmatig gecontroleerd om kwetsbaarheden en tekortkomingen van informatiesystemen op te sporen en te verhelpen;
 • Audio-opnamen zijn AES 256 gecodeerd;
 • Het is niet toegestaan om op eigen initiatief/zonder machtiging opgenomen bestanden te kopiëren, te downloaden, te wissen of te wijzigen voor een specifiek doel dat strookt met of verenigbaar is met de doeleinden van de in punt II, onder d), genoemde verwerking van persoonsgegevens.

d) De beschrijving en technische specificaties van het webgebaseerde platform

De opname en transmissie van de gegevensopnamen vinden plaats via een browsergebaseerd platform waarvoor Talkdesk Inc. een licentie heeft verleend en dat toegankelijk is via de website https://moodmedia.mytalkdesk.com/.

De technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen ter bescherming van de persoonsgegevens waarop deze overeenkomst betrekking heeft, worden uitvoerig beschreven in de standaardcontractbepalingen die zijn gesloten tussen Mood Media en Talkdesk Inc. Talkdesk Inc. hanteert een Information Security Management System (ISMS) als kader voor de voortdurende verbetering van de beveiliging en hanteert een risicogebaseerde aanpak. Dit ISMS omvat (maar is niet beperkt tot):

Beleid
Talkdesk heeft het Informatiebeveiligingsbeleid als de belangrijkste richtlijnen voor beveiligingspraktijken en herziet dit beleid periodiek. Dit omvat risicobeheer, gegevensclassificatie, toegangscontrole, softwareontwikkeling en inbreuken op gegevens.

Bewustwording
Bewustmaking inzake beveiliging en compliance is van fundamenteel belang en wordt aan alle gebruikers verstrekt. Sommige gebruikers kunnen een aanvullend specifiek bewustzijn hebben, dat relevant is voor hun functie.

Toegangscontrole
Toegang wordt verleend op een “need-to-know”-basis en slechts een klein aantal gebruikers heeft toegang tot productiesystemen waarin informatie van klanten wordt opgeslagen. Authenticatie naar productiesystemen gebeurt standaard met 2-factorauthenticatie.

Audit logging
Er worden relevante auditlogs bijgehouden, onder meer over de toegang tot gevoelige informatie (waaronder persoonsgegevens). De logboeken worden in een afzonderlijke infrastructuur bewaard en zijn alleen toegankelijk voor het Veiligheidsteam.

Inbreuken op gegevens
Er zijn processen vastgesteld om inbreuken op gegevens aan te pakken. Deze processen omvatten kennisgeving aan de relevante belanghebbenden, naar gelang van het soort incident en de toepasselijke wetgeving.

Netwerk beveiliging
Talkdesk heeft verschillende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om onze infrastructuur te beschermen tegen externe en interne bedreigingen. Dit omvat encryptie, firewalls, IDS en andere cloudproviderspecifieke zaken. Toegang tot de productiesystemen geschiedt in beveiligde modus en encryptie in transit is standaard. Gevoelige informatie wordt ook in rust gecodeerd.

Fysieke beveiliging

Talkdesk maakt gebruik van datacenters die worden beheerd door cloud providers en delegeert alle fysieke beveiliging aan hen, na een due diligence.

Bedrijfscontinuïteit
Talkdesk heeft verschillende technische implementaties om de bedrijfscontinuïteit van zijn dienstverlening te waarborgen. Daartoe behoren back-ups, veerkrachtige en redundante infrastructuur en noodherstelplannen.

Ontwikkeling

Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een veilige ontwikkelingsmethodologie die peer review en veilig coderen en testen omvat.

Voortdurende verbetering en herziening
De beveiliging van Talkdesk is gebaseerd op een proces van voortdurende verbetering dat een periodieke beoordeling van de doeltreffendheid van de beveiligingscontroles omvat.
De technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen ter bescherming van de betrokkene worden uitvoerig beschreven in de Standaardcontractbepalingen die zijn afgesloten tussen Mood Media en Talkdesk Inc.

Sectie VII. AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

a) Bron van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aanvankelijk worden verzameld door een of meer gemeenschappelijk voor de verwerking verantwoordelijken. Vervolgens worden zij doorgegeven aan één of meer gemeenschappelijke controleurs, om te voldoen aan de in deel II, onder d), hierboven beschreven doeleinden in de context van groepsrapportering en -analyse.

b) Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De bovengenoemde persoonsgegevens zullen niet het voorwerp zijn van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, zoals profilering.

Sectie VIII. CONTACTGEGEVENS VAN MOOD MEDIA IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

a) Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

b) Identificatiegegevens van de gezamenlijke luchtverkeersleiders/stemmedia-entiteiten
Zie de lijst hieronder.

Bedoeld als Juridische bedrijfsnaam Geregistreerd hoofdkantoor Land
1. Mood Media Oostenrijk Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Oostenrijk
2. Mood Media België Mood Media Belgium NV Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen België
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Tsjechische Republiek
4. Mood Media Frankrijk Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Frankrijk
5. Mood Media Duitsland Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg Duitsland
6. Mood Media Nederland Mood Media Nederland BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Nederland
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Hongarije Mood Media Hongarije KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Boedapest Hongarije
9. Mood Media Polen Mood Polska Sp. Z.o.o. ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Polen
10. Mood Media Roemenië S.C. Mood Media Romania S.R.L. Boekarest, George Constantinescu-straat nr. 3, ingang A en D, begane grond en3e verdieping, District 2

 

Roemenië

 

11. MMC Roemenië Mood Media Comercial SRL Boekarest, George Constantinescu-straat nr. 3, ingang A en D, begane grond en3e verdieping, District 2, 020339
12. Mood Media Spanje Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Spanje
13. Mood Media Denemarken Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Denemarken
14. Mood Media Griekenland New Audio Visual Solutions and Applications Ltd 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Griekenland
15. Mood Media Ierland Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Ierland
16. Mood Media Zweden Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm Zweden
17. Mood Media Bulgarije Mood Media Bulgarije EOOD/ Virgina Records 9, Pop Bogomil str. 1202 Sofia, Bulgarije Bulgarije
18. City TV OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Estland
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino Italië
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

Verenigd Koninkrijk

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media VS Convergence, LLC 2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen of updates van voornoemde lijst.
Deze informatie wordt verstrekt als aanvulling op het Privacybeleid.

Niet-Engelse vertalingen van deze Privacykennisgeving worden uitsluitend gemakshalve verstrekt. In geval van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen vertalingen, is de Engelse versie gezaghebbend en heeft deze voorrang.

De gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken zullen de betrokkenen op verzoek een kopie van de essentiële bepalingen ter beschikking stellen, tenzij de bepalingen vertrouwelijke informatie bevatten, in welk geval dergelijke informatie kan worden verwijderd.

Laatste update: augustus 2022