+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W USŁUGACH CALL CENTER

Sekcja I. WPROWADZENIE

Drodzy partnerzy biznesowi i klienci,

Grupa Kapitałowa Mood Media (zwana dalej “Mood Media“, “Wspólnymi Kontrolerami“, “my“, “nas“, “nasz“) niniejszym informuje o przetwarzaniu danych osobowych jako Współadministratorzy nagrań audio w ramach Grupy Mood Media, a także o przysługujących Pani/Panu prawach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej GDPR) oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Grupa spółek Mood Media jest obecna zarówno w UE, jak i poza nią; podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych dla rozmów rejestrowanych przez Mood Media są wymienione na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

W oparciu o niniejszą Informację o Ochronie Prywatności pomagamy zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Usług Call Center, jakie kategorie informacji przetwarzamy, dlaczego je przetwarzamy, jak długo je przechowujemy i kto może uzyskać dostęp do tych danych, a także jakie są prawa użytkownika i jak można z nich korzystać.
Dane osobowe będące przedmiotem niniejszego dokumentu będą przetwarzane w sposób i w celach ustalonych wspólnie przez Współadministratorów, jak opisano poniżej.

Sekcja II. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

a) Podmioty danych
Przedstawiciele klientów/dane klientów
Pracownicy Wspólnych Kontrolerów: Operatorzy/agenci call center

b) Kategorie danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach działań Call Center to dane wynikające z nagrania audio (głosu) oraz dane przekazane podczas rozmowy telefonicznej i obejmują:
Nazwisko i imię
Stanowisko
Dział
Lokalizacja
Adres e-mail
Numer telefonu
Wszelkie inne dane osobowe podane przypadkowo podczas rozmowy telefonicznej przez osobę, której dane dotyczą.

Współadministratorzy nie rejestrują ani nie przetwarzają w żaden sposób “szczególnych kategorii danych”, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

c) Jak zbieramy Twoje dane osobowe?
Nagrywanie rozmów i monitorowanie ich na żywo

 • W przypadku połączeń przychodzących od użytkownika, przed nawiązaniem połączenia telefonicznego, w komunikacie powitalnym zostanie podana informacja, że rozmowa jest nagrywana i może być monitorowana na żywo. Zostaniesz poproszony o naciśnięcie 1, jeśli wyrazisz zgodę. Jeśli użytkownik wyrazi odmowę nagrywania i/lub monitorowania na żywo rozmowy, naciskając przycisk 2, nagrywanie i monitorowanie zostanie automatycznie przerwane.
 • W przypadku połączeń wychodzących (tj. połączeń inicjowanych przez Agentów) Agent dzwoniący będzie starał się uzyskać zgodę klienta na nagrywanie rozmów. Jeśli klient nie wyrazi zgody na nagranie audio:
  • agent ręcznie zatrzyma nagranie i będzie kontynuował identyfikację klienta, a następnie przejdzie do procesu rozwiązywania problemów;
  • Po zakończeniu rozmowy agent powiadamia zespół zarządzający i dział IT o tym, że rozmowa ma zostać usunięta;
  • Zarządca przystąpi do usuwania pliku audio związanego z początkiem połączenia.

Rozmowy mogą być “monitorowane na żywo” (tj. odsłuchiwane w czasie rzeczywistym) za pośrednictwem Talkdesk Live, który jest pulpitem nawigacyjnym monitorującym na żywo aktywność kont użytkowników Talkdesk, ale takie monitorowanie na żywo może być prowadzone wyłącznie przez Specjalistów ds. zapewnienia jakości i Nadzorców w ramach Wspólnych Kontrolerów (ogólnie zwanych “Upoważnionymi użytkownikami”). Talkdesk Live powiadamia kierowników i przełożonych o elementach, które wymagają uwagi w danym momencie, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji. Ponadto agenci mogą otrzymywać nieocenione informacje zwrotne w czasie, gdy są im najbardziej potrzebne, dzięki czemu klienci przez cały czas otrzymują wysoki poziom obsługi, jakiego oczekują.
Monitorowanie rozmów na żywo odbywa się tylko w szczególnych okolicznościach związanych z jakością usług, okresem próbnym Agenta lub realizacją umowy o pracę.
Należy pamiętać, że Mood Media nie monitoruje na żywo połączeń wykonywanych przez Klientów z UE.

d) Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe. Cele.
Dane osobowe będą wykorzystywane przez Mood Media w celu zapewnienia klientom kontroli jakości usług, a także w celu oceny wyników pracy pracowników. Dane te mogą być również udostępniane w ramach grupy spółek Współadministratorów w celu szkolenia pracowników, aby poprawić ogólną jakość obsługi klientów w całej grupie Mood Media. W szczególności aktywność pracowników świadczących telefoniczną pomoc techniczną dla Klientów z UE i spoza UE jest analizowana przez osoby nadzorujące w ramach Grupy Mood Media. Analizę przeprowadza się na podstawie określonych kluczowych wskaźników wydajności, o których pracownicy zostali poinformowani podczas szkolenia wprowadzającego do firmy.

Aby osiągnąć powyższy cel, operacje przetwarzania danych polegają głównie na:

 • dostęp do danych osobowych przez personel Współadministratorów,
 • przechowywanie takich danych osobowych w archiwum fizycznym (stenogramy) lub w formie elektronicznej, w infrastrukturze Współadministratorów lub podmiotów przetwarzających Współadministratorów, w stosownych przypadkach,
 • przekazywanie danych osobowych w ramach Mood Media Group, jak również osobom trzecim wymienionym w lit. i) poniżej.

e) Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1), lit. a) z GDPR – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Klient jest informowany o nagrywaniu i monitorowaniu rozmowy w momencie jej rozpoczęcia i w każdej chwili ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu. Wykorzystanie wyżej wymienionych danych osobowych w innym celu, nie związanym z celami określonymi w lit. d) powyżej, może nastąpić wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

W przypadku pracowników Mood Media, których dotyczą operacje nagrywania, podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. f) – uzasadniony interes Mood Media, polegający na ocenie pracy pracowników i przekazywaniu informacji zwrotnych.

f) Okres przechowywania danych w dokumentacji

Dane osobowe są przechowywane w następujący sposób:

 • nagrania dźwiękowe są przechowywane przez okres 30 dni, z wyjątkiem przypadków, gdy uzasadniony interes Mood Media wymaga dłuższego okresu przechowywania;
 • po upływie terminu ważności nagrania audio są automatycznie usuwane;

g) Kto może mieć dostęp do nagrań?
Dostęp do nagranych rozmów mogą uzyskać wyłącznie Upoważnieni Użytkownicy wyznaczeni do weryfikacji i oceny rozmów, zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami Mood Media, i/lub właściwe organy. W celu uniknięcia wątpliwości Mood Media zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych (takie jak: pracownicy, agenci, przedstawiciele, współpracownicy i wykonawcy itp. Podmiotów przetwarzających) zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności i mają jeden z celów wymienionych w lit. d) powyżej w odniesieniu do tego przetwarzania.

h) Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
Dane osobowe są przekazywane pomiędzy Współadministratorami/ w ramach Mood Media Group.
Z wyjątkiem Współadministratorów i Talkdesk Inc. w charakterze Przetwarzającego oraz Podprzetwarzających Talkdesk, żadne inne strony nie mają dostępu do danych osobowych ani ich nie przetwarzają.
Przekazanie danych odbywa się z zachowaniem warunków mających na celu zabezpieczenie danych, a odbiorcy podejmują niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych i przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z przepisami prawa i zawartymi zobowiązaniami umownymi. Współadministratorzy ujawniają dane osobowe na wyraźny wniosek organów uprawnionych na mocy prawa, a ujawnienie takie jest udokumentowane i podlega rygorystycznemu przeglądowi pod kątem, z jednej strony, potrzeby komunikacji, a z drugiej strony, zgodności między celem tej komunikacji a celem, dla którego dane te zostały pierwotnie zebrane do przetwarzania. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli obowiązek prawny nakazuje ujawnienie danych osobowych odpowiednim organom, pierwotny cel gromadzenia danych, o którym mowa w lit. d) powyżej, uznaje się za zgodny z takim obowiązkowym ujawnieniem na mocy prawa.

i) Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
W celu przestrzegania ograniczeń GDPR w odniesieniu do międzynarodowych transferów przewidzianych w art. 44 i nast. od GDPR, Mood Media stale analizuje i wzmacnia środki ochrony dotyczące przekazywania danych za granicę, pamiętając o wytycznych i zaleceniach władz UE.
W związku z tym, w odniesieniu do Podmiotów Mood spoza UE oraz Podmiotów Mood z USA, międzynarodowe przekazywanie danych osobowych regulują Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję UE w dniu4 czerwca 2021 r. Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską są dostępne tutaj.
Oprócz stosowania powyższych Standardowych Klauzul Umownych, Mood Media stale podejmuje kroki w celu zapewnienia dodatkowych środków ochrony praw osób, których dane dotyczą, gwarantowanych na mocy GDPR oraz na mocy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.

Sekcja IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • Żądać dostępu do swoich danych osobowych, bezpośrednio lub pośrednio zebranych od użytkownika. Zgodnie z art. 15 GDPR, użytkownik ma prawo do otrzymania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz, w razie potrzeby, do uzyskania informacji na temat: kategorii przetwarzanych danych, celu przetwarzania, ewentualnych odbiorców, okresu przechowywania, a także informacji dotyczących przysługujących mu praw. Można również poprosić o kopię swoich danych osobowych;
 • Żądać sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym obejmuje usunięcie danych osobowych bez zbędnej zwłoki, z wyjątkami przewidzianymi przez prawo). Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych z określonych powodów przez Współadministratorów lub ich podmioty przetwarzające. Roszczenie oparte na tym prawie może jednak nie zostać uwzględnione przez Współadministratorów, jeśli np. dane osobowe są niezbędne do obrony praw przysługujących Współadministratorom w sądzie;
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do pracowników, których dane są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Współadministratora, pracownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, Współadministratorzy nie będą już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażą istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Dalsze informacje na temat prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych można znaleźć w art. 21 GDPR oraz w wewnętrznych procedurach Mood Media dotyczących wykonywania praw podmiotu danych;
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na określony czas. W pewnych warunkach przewidzianych prawem osoba, której dane dotyczą, ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (np. jeśli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność lub poprawność danych osobowych). W takich sytuacjach przetwarzanie może odbywać się wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, z pewnymi wyjątkami (np. przechowywanie danych);
 • Żądanie przekazania danych osobowych; Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie, aktualnie używanym i nadającym się do automatycznego odczytu, dane osobowe, które przekazał Mood Media oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi. Z prawa tego można skorzystać tylko w przypadku spełnienia określonych wymogów prawnych;
 • Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • Prawo do informacji. Niniejsza informacja o ochronie prywatności informuje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z przepisami art. 13 GDPR;
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanych metodach, w tym na profilowaniu. W związku z tym informujemy, że Mood Media nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o przetwarzanie Państwa danych osobowych, takich jak profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu indywidualnemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, w rozporządzeniu (UE) nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z ochroną danych, ale także do kierowania spraw do właściwych organów. Mieszkańcy EOG mogą złożyć skargę do organu ochrony danych. Organy ochrony danych wymagają, abyś najpierw podjął próbę rozwiązania wszelkich skarg z nami. Aby znaleźć dane kontaktowe organu ochrony danych w kraju zamieszkania, należy odwiedzić link.

Sekcja V. WYKONYWANIE PRAW PRZEZ PODMIOTY DANYCH

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących realizacji wyżej wymienionych praw oraz w celu uzyskania odpowiedzi na inne pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Mood Media, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Po rozpatrzeniu wniosku użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem, że jego wniosek został zarejestrowany, a także inne niezbędne informacje, stosownie do sytuacji.
Postaramy się odpowiedzieć na wniosek w ciągu 30 dni. Termin ten może jednak zostać przedłużony w zależności od różnych czynników, takich jak złożoność wniosku, duża liczba otrzymanych wniosków lub niemożność identyfikacji użytkownika w odpowiednim czasie.
W przypadku niemożności ustalenia tożsamości użytkownika możemy zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających jego tożsamość jako osoby, której dane dotyczą, lub ich kopii. Jeśli nie podasz dodatkowych informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na wniosek.
Za dostęp do swoich danych osobowych (lub za korzystanie z innych praw) nie trzeba uiszczać opłat. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania.

Sekcja VI. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

a) Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Mood Media stale utrzymuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza gdy przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem danych za pośrednictwem sieci, a także przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.
Firma Mood Media wdrożyła fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki ochrony w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Mood Media ogranicza uprawniony dostęp do danych osobowych do osób, którym przysługuje prawnie uzasadniony cel, który jest spójny lub zgodny z celem przetwarzania, o którym mowa w punkcie II, lit. d) powyżej.

b) Ochrona małoletnich
Dane osobowe nie zawierają danych osób małoletnich (poniżej 16 roku życia). Mood Media nie będzie przetwarzać danych osobowych osoby fizycznej, o której wie, że ma mniej niż szesnaście (16) lat. Mood Media świadomie nie żąda ani nie gromadzi danych osobowych od dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia. Jeżeli jednak Mood Media dowie się, że otrzymała dane osobowe od osoby, o której firma wspomina lub co do której ma powody sądzić, że ma mniej niż szesnaście (16) lat, wówczas Mood Media usunie takie informacje ze swoich systemów. Odpowiedni rodzic lub opiekun prawny osoby małoletniej może również zażądać usunięcia danych osobowych dotyczących dziecka ze zbiorów Mood Media poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej takie żądanie na adres [email protected].

c) Środki bezpieczeństwa dla danych osobowych przetwarzanych na potrzeby nagrywanych rozmów telefonicznych

W celu zabezpieczenia danych, Mood Media podjęła następujące środki techniczne i organizacyjne:

 • Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba Upoważnionych Użytkowników;
 • Upoważnieni pracownicy zobowiązują się do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich rodzajów przetwarzania danych osobowych, potwierdzając ten fakt stosownym dokumentem;
 • Upoważnieni pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymogów bezpieczeństwa, polityki wewnętrznej firmy oraz obowiązujących przepisów prawa w zakresie wypełniania obowiązków i zobowiązań spoczywających na nich w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz konsekwencji naruszenia tych wymogów;
 • Każdy uprawniony użytkownik posiada osobisty i niepowtarzalny kod identyfikacyjny;
 • Identyfikator użytkownika nie jest i nie może być przypisany do innej osoby;
 • Systemy informatyczne i nośniki fizyczne, na których przechowywane są dane osobowe, są przechowywane w bezpiecznym środowisku fizycznym;
 • Systemy informatyczne są wyposażone w oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenia do wykrywania włamań, co ma na celu ich ochronę przed atakami lub innymi nieuprawnionymi działaniami wymierzonymi w systemy informatyczne. Oprogramowanie antywirusowe i systemy wykrywania włamań są regularnie aktualizowane;
 • Oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe i sprzęt komputerowy wykorzystywane w systemach informatycznych są regularnie sprawdzane w celu wykrycia i usunięcia słabych punktów i niedociągnięć w systemach informatycznych;
 • Nagrania audio są szyfrowane algorytmem AES 256;
 • Niedozwolone jest kopiowanie, pobieranie, usuwanie lub zmienianie jakichkolwiek zarejestrowanych plików, z własnej inicjatywy/bez upoważnienia, w określonym celu zgodnym z celami przetwarzania danych osobowych, o których mowa w sekcji II lit. d).

d) Opis i specyfikacje techniczne platformy internetowej

Zapis i transmisja Nagrań Danych odbywa się za pośrednictwem platformy opartej na przeglądarce internetowej licencjonowanej przez Talkdesk Inc. i dostępnej poprzez stronę internetową https://moodmedia.mytalkdesk.com/.

Środki techniczne i organizacyjne podjęte w celu ochrony danych osobowych będących przedmiotem niniejszego dokumentu zostały szczegółowo opisane w Standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Mood Media a Talkdesk Inc. Talkdesk Inc. przyjmuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) jako ramy dla ciągłej poprawy bezpieczeństwa i stosowania podejścia opartego na ryzyku. Niniejszy ISMS obejmuje (ale nie ogranicza się do):

Polityka
Talkdesk posiada i okresowo dokonuje przeglądu polityki bezpieczeństwa informacji jako głównych wytycznych dotyczących praktyk bezpieczeństwa. Obejmuje to zarządzanie ryzykiem, klasyfikację danych, kontrolę dostępu, rozwój oprogramowania i naruszanie danych.

Świadomość
Świadomość w zakresie bezpieczeństwa i zgodności jest podstawowa i przekazywana wszystkim użytkownikom. Niektórzy użytkownicy mogą mieć dodatkową, specyficzną świadomość, związaną z pełnioną przez nich funkcją.

Kontrola dostępu
Dostęp jest przyznawany na zasadzie “need-to-know” i tylko niewielka liczba użytkowników ma dostęp do systemów produkcyjnych, w których przechowywane są informacje od Klientów. Uwierzytelnianie do systemów produkcyjnych odbywa się standardowo za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Rejestrowanie audytu
Prowadzone są odpowiednie dzienniki audytowe, w tym dotyczące dostępu do informacji wrażliwych (w tym danych osobowych). Dzienniki są przechowywane w oddzielnej infrastrukturze, a dostęp do nich ma tylko zespół ds. bezpieczeństwa.

Naruszenia danych
Zdefiniowane są procesy postępowania w przypadku naruszenia danych. Procesy te obejmują powiadamianie odpowiednich interesariuszy, stosownie do rodzaju incydentu i obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo sieci
Talkdesk wdrożył kilka środków bezpieczeństwa w celu ochrony naszej infrastruktury przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Obejmuje to szyfrowanie, zapory sieciowe, systemy IDS i inne rozwiązania specyficzne dla dostawców usług w chmurze. Dostęp do systemów produkcyjnych odbywa się w trybie bezpiecznym, a szyfrowanie w tranzycie jest wartością domyślną. Informacje wrażliwe są szyfrowane także w stanie spoczynku.

Bezpieczeństwo fizyczne

Talkdesk korzysta z centrów danych zarządzanych przez dostawców chmury i przekazuje im całe bezpieczeństwo fizyczne, po przeprowadzeniu due diligence.

Ciągłość działania
Talkdesk posiada kilka wdrożeń technicznych, aby zapewnić ciągłość działania swojej usługi. Obejmują one kopie zapasowe, odporną i nadmiarową infrastrukturę oraz plany odzyskiwania danych po awarii.

Rozwój

Rozwój odbywa się przy użyciu bezpiecznej metodologii rozwoju, która obejmuje wzajemną weryfikację oraz bezpieczne kodowanie i testowanie.

Ciągłe doskonalenie i przegląd
Postawa bezpieczeństwa Talkdesk jest oparta na procesie ciągłego doskonalenia, który obejmuje okresowy przegląd skuteczności kontroli bezpieczeństwa.
Środki techniczne i organizacyjne podjęte w celu ochrony danych osobowych, których dotyczą, są szczegółowo opisane w Standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Mood Media a Talkdesk Inc.

Sekcja VII. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Źródło danych osobowych
Dane osobowe mogą być początkowo gromadzone przez jednego lub kilku Współadministratorów. Następnie są one przekazywane do jednego lub kilku Wspólnych Kontrolerów w celach opisanych w części II lit. d) powyżej w kontekście sprawozdawczości i analizy grupowej.

b) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Wyżej wymienione dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, np. profilowania.

Sekcja VIII. DANE KONTAKTOWE MOOD MEDIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

b) Dane identyfikacyjne współkontrolerów/podmiotów odpowiedzialnych za nastrój
Zobacz poniższą listę.

Określane jako Prawna nazwa firmy Siedziba główna Kraj
1. Mood Media Austria Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Austria
2. Mood Media Belgia Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen Belgia
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Republika Czeska
4. Mood Media Francja Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Francja
5. Mood Media Niemcy Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg Niemcy
6. Mood Media Holandia Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Holandia
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Węgry Mood Media Węgry KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapeszt Węgry
9. Mood Media Polska Mood Polska Sp. Z.o.o. ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Polska
10. Mood Media Romania S.C. Mood Media Romania S.R.L. Bukareszt, ul. George’a Constantinescu nr 3, wejście A i D, parter i3 piętro, Dzielnica 2

 

Rumunia

 

11. MMC Rumunia Mood Media Comercial SRL Bukareszt, ulica George Constantinescu nr 3, wejście A i D, parter i3 piętro, okręg 2, 020339
12. Mood Media Hiszpania Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Hiszpania
13. Mood Media Dania Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Dania
14. Mood Media Grecja New Audio Visual Solutions and Applications Ltd 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Grecja
15. Mood Media Ireland Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Irlandia
16. Mood Media Sweden Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Sztokholm Szwecja
17. Mood Media Bułgaria Mood Media Bulgaria EOOD/ Virgina Records 9, Pop Bogomil str. 1202 Sofia, Bułgaria Bułgaria
18. City TV OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Estonia
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino Włochy
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

UK

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media US Konwergencja, LLC 2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Będziemy informować o wszelkich zmianach lub aktualizacjach powyższej listy.
Informacja ta jest podana w uzupełnieniu do Polityki Prywatności.

Tłumaczenia niniejszej Informacji o ochronie prywatności na języki inne niż angielski zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub konfliktów między tłumaczeniami, wersja angielska jest autorytatywna i kontrolna.

Współadministratorzy udostępnią osobom, których dane dotyczą, na ich wniosek, kopię istotnych klauzul, chyba że klauzule te zawierają informacje poufne, w którym to przypadku informacje takie mogą zostać usunięte.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2022