+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

Polityka prywatności

(ZOBACZ INFORMACJĘ O PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CALL CENTER)

W niniejszej Polityce Prywatności:

EU GDPR” oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE 2016/679 (dostępne tutaj)

UK GDPR” oznacza brytyjskie ogólne przepisy o ochronie danych osobowych. Od 1 stycznia 2021 r. brytyjski system ochrony danych składa się z UK GDPR oraz Data Protection Act 2018.

Przepisy o ochronie danychosobowych” oznaczają. (i) wszystkie inne obowiązujące przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych, w tym bez ograniczeń California Consumer Privacy Act (CCPA), (ii) wszelkie Obowiązujące Przepisy i wszelkie wiążące wytyczne wydane przez organ nadzorczy, dotyczące przetwarzania danych osobowych i/lub ochrony prywatności osoby fizycznej, oraz (iii) wszelkie inne przepisy prawa obowiązujące w danym czasie w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych i prywatności, które mogą mieć zastosowanie do każdej ze Stron w odniesieniu do jej działań związanych z przetwarzaniem danych w ramach niniejszej Polityki.

Dyrektywa ePrivacy” oznacza dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Mood Media” oznacza spółki wchodzące w skład grupy spółek Media/ Media Corporation, w tym jej spółki zależne i stowarzyszone, które wspólnie przetwarzają dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej Mood Media(moodmedia.com); każda z nich jest prawnie odrębnym i niezależnym podmiotem. Proszę zapoznać się z listą podmiotów Mood Media na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Współkontrolerzy” mają znaczenie nadane im przez art. 4 EU GDPR i na potrzeby niniejszego dokumentu obejmują wszystkie podmioty wymienione w liście wyszczególnionej na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Podmiot danych” ma znaczenie nadane mu przez art. 4 EU GDPR, czyli zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, a na potrzeby niniejszego dokumentu “Użytkownika“, zwanego w zależności od kontekstu także “Odwiedzającym stronę“, “Kandydatem do pracy“, “Abonentem“, “Klientem“.

Przetwarzanie” ma znaczenie nadane mu w art. 4 EU GDPR, które oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Co obejmuje niniejsza polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady i praktyki Mood Media dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Mood Media oraz określa Państwa prawa dotyczące prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że prywatność informacji jest stałą odpowiedzialnością, dlatego będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności, gdy podejmiemy nowe praktyki dotyczące danych osobowych lub przyjmiemy nowe zasady prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy moodmedia.com oraz wszystkich powiązanych stron internetowych połączonych z moodmedia.com (zwanych łącznie“Stroną“), które są wspólnie prowadzone przez Mood Media Corporation / Mood Media Group, jej filie i podmioty stowarzyszone na całym świecie.

Niniejsza Polityka prywatności wyszczególnia nasze zobowiązanie do ochrony prywatności osób, które:

 1. odwiedzają naszą Stronę (“OdwiedzającyStronę”);
 2. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub czatu i proszą nas o dostarczenie im określonych informacji związanych z naszymi produktami i usługami (istniejący lub potencjalni “Klienci“);
 3. osób, które składają swoje CV za pośrednictwem naszej Strony, poprzez naszą stronę Kariera (“Kandydaci do pracy“);
 4. osoby, które zarejestrują się, aby otrzymywać w przyszłości wiadomości e-mail od Mood Media, które mogą zawierać odpowiednie wiadomości, aktualizacje, specjalne promocje lub oferty (“Subskrybenci“).

Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy kandydatów do pracy, którzy wysyłają swoje CV poprzez naszą stronę Kariera, ale nie dotyczy informacji, które zbieramy o naszych obecnych i byłych pracownikach. Posiadamy odrębną Politykę prywatności danych kadrowych, która dotyczy obecnych i byłych pracowników. Polityka prywatności danych osobowych zostanie przekazana, gdy pracownik dołączy do odpowiedniej firmy w grupie Mood Media, a także będzie dostępna dla wszystkich członków personelu na platformach wewnętrznych.

Podczas przetwarzania danych osobowych Mood Media jest odpowiedzialna za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności lub danych osobowych, jak opisano powyżej.

Czego nie obejmuje niniejsza Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do informacji zbieranych przez osoby trzecie, takie jak strony internetowe osób trzecich, platformy lub konta mediów społecznościowych, usługodawcy osób trzecich lub inne usługi lub aplikacje osób trzecich, które integrują się z naszą Stroną i Usługami.

Ponadto, niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych informacji, które nie pozwalają na identyfikację osoby, jak np. informacje zbiorcze lub anonimowe.

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia, a my nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli nie ukończyłeś 16 lat, nie podawaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub usług. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały danych osobowych za pośrednictwem stron internetowych lub Usług bez ich zgody. Jeśli masz powody, aby sądzić, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało nam dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych lub Usług, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], a my podejmiemy komercyjnie uzasadnione starania, aby usunąć te informacje.

O nas
Jesteśmy Mood Media.
Mood Media oznacza spółki należące do grupy spółek Media Group/ Media Corporation, w tym jej spółki zależne i stowarzyszone wymienione powyżej (zwane również “my”, “nas”, “nasz”, “Spółka” lub “Współkontrolerzy”). Odpowiedni podmiot Mood Media może: (1) być zaangażowany w dostarczanie lub odbieranie usług lub produktów; (2) wysyłać Ci komunikaty handlowe; (3) zamieścić stanowisko, o które się ubiegasz; lub (4) być takim, z którym masz jakąś rolę lub relację, w tym poprzez korzystanie i dostęp do naszej Witryny i usług. Każda jednostka członkowska w sieci Mood Media jest odrębnym podmiotem prawnym – należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić w różnych jurysdykcjach, w których działa Mood Media, jednak podjęliśmy odpowiednie kroki prawne, aby zapewnić przestrzeganie praw użytkowników jako osób, których dane dotyczą, zagwarantowanych w przepisach UE. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziałach “Transfery transgraniczne” i “Podmioty Mood Media” poniżej.

Informacje zbieraneprzez nas
Podczas korzystania z naszej Witryny lub interakcji z nią możemy zbierać lub otrzymywać następujące rodzaje informacji (zwane łącznie “
informacjami“):

 1. Daneosobowe “/” Daneosobowe “, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych:
   • Dane kontaktowe: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu;
   • Nazwa firmy, którą reprezentujesz, na podstawie której możesz być zidentyfikowany.
   • Wszelkie inne informacje zawarte w przesłanej do nas wiadomości.
  • Daneosobowe“/”Dane osobowe” przekazujesz nam, decydując się na otrzymywanie informacji od Mood Media poprzez checkbox subskrypcji/ subskrypcję newslettera:
    • Dane kontaktowe: nazwisko, imię, adres e-mail;
    • Nazwa firmy, którą reprezentujesz, na podstawie której możesz być zidentyfikowany.
   • “Daneosobowe“/”Daneosobowe”, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem funkcji wsparcia klienta lub czatu dostępnych na Stronie. Kiedy angażujesz się w działania naszego zespołu wsparcia, poprosimy Cię o podanie informacji na temat Twojego problemu, a także możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji, które mogą obejmować:
     • Dane kontaktowe: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu;
     • Nazwa firmy, którą reprezentujesz, na podstawie której możesz być zidentyfikowany, stanowisko pracy;
     • Szczegóły dotyczące tego, jak korzystasz z naszych produktów i usług;
     • Informacje o koncie i rachunku, w tym typ transakcji, kwota transakcji, płatność, wysyłka;
     • Wszelkie inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Ciebie podczas rozmowy.
    • “Daneosobowe“/”Dane osobowe“, które przekazujesz nam w ramach ankiet z opiniami klientów. Okresowo poszukujemy informacji zwrotnych dotyczących zadowolenia klientów, aby lepiej zrozumieć, czy nasi klienci są zadowoleni z oferowanych przez nas produktów i usług oraz w jaki sposób możemy to poprawić. W związku z tym, w ramach procesów związanych z obsługą klienta, gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy atrybuty danych osobowych w sposób opisany poniżej:
      • Dane kontaktowe: adresy e-mail;
      • Adresy IP i inne podobne informacje techniczne zazwyczaj otrzymywane automatycznie z przeglądarki lub urządzenia podczas odwiedzania naszej witryny lub interakcji z nią. Jedynym przypadkiem, w którym zbieramy adres IP podczas procesu obsługi klienta, jest sytuacja, w której użytkownik zostaje skierowany do wypełnienia ankiety dotyczącej zadowolenia klienta na naszej stronie internetowej moodmedia.com. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookie na naszej stronie internetowej oraz sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.
     • “DaneOsobowe“/”Dane Osobowe“, które przekazujesz nam podczas przesyłania swojego CV za pośrednictwem naszej Strony, poprzez stronę Kariera:
       • Informacje ogólne: nazwisko, imię, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, obywatelstwo, płeć (jeśli zdecydujesz się podać takie informacje);
       • Wykształcenie i zatrudnienie: doświadczenie zawodowe, adres miejsca pracy, nazwa stanowiska, szczegóły dotyczące szkoleń, kwalifikacji, certyfikatów, referencje, wiza pracownicza lub status imigracyjny, jeśli zdecydujesz się podać;
       • Zdjęcia wizualne/wygląd osobisty (jeśli zostały dołączone do materiałów zgłoszeniowych).
       • Wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się umieścić w naszym CV.
      • Informacje techniczne” gromadzone za pośrednictwem modułów plików cookie strony internetowej, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, adres IP i inne podobne informacje techniczne zwykle otrzymywane z przeglądarki lub urządzenia automatycznie podczas odwiedzania lub interakcji z naszą Stroną. Może to obejmować adres URL, który doprowadził Cię do naszej Strony.
      • Informacje o użytkowaniu” gromadzone za pośrednictwem modułów plików cookie strony internetowej, takie jak strony, które odwiedziłeś na naszej Stronie, gdzie kliknąłeś, wyszukiwania wykonane na naszej Stronie i inne podobne informacje związane z tym, jak korzystałeś z naszej Strony.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie na naszej Stronie oraz sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Rozumiemy, że niektóre Informacje techniczne lub Informacje o użytkowaniu mogą, samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi, zostać uznane za dane osobowe na mocy różnych przepisów i jurysdykcji, a my zobowiązujemy się do traktowania takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie.

Metody, których używamy do zbierania i otrzymywania informacji
Mood
Media nie będzie zbierać żadnych danych osobowych o użytkowniku za pośrednictwem Stron, chyba że użytkownik je poda. Wszelkie dane osobowe, gdy są gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny, odbywają się na zasadzie dobrowolnego konsensusu, a użytkownicy nie są zobowiązani do podawania tych informacji. Dlatego jeśli nie chcesz, aby Mood Media uzyskała jakiekolwiek dane osobowe na Twój temat, to nie podawaj ich.

W zależności od rodzaju Informacji, możemy zbierać lub otrzymywać Informacje w następujący sposób:

 1. Gdy dobrowolnie udostępniasz nam swoje dane osobowe poprzez:
   • Formularze kontaktowe

Wypełniając pola danych w formularzach kontaktowych i wysyłając je do nas, wyrażasz zgodę na przesyłanie i przechowywanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) (a) EU GDPR i zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Przetwarzanie i tymczasowe przechowywanie danych osobowych służy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych, możesz w każdej chwili przerwać proces kontaktu. Jeśli to zrobisz, Twoja wiadomość nie zostanie wysłana.

W celu uzyskania wyraźnej zgody na wysyłanie Państwu naszego biuletynu, kampanii marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, aktualizacji produktów i usług oraz ofert, poprosimy Państwa o wyraźne i aktywne wyrażenie zgody na otrzymywanie takich informacji zgodnie z art. 6 (1) (a) EU GDPR. W każdym przypadku użytkownik zawsze będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

  • Czat

Należy pamiętać, że wszelkie dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam podczas interakcji z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem funkcji czatu dostępnej w Witrynie, są podawane według własnego uznania i nie są wymagane do korzystania z naszych Usług.

  • Badania satysfakcji klienta wysyłane drogą elektroniczną

Udział w jakimkolwiek badaniu satysfakcji klienta przeprowadzanym przez Mood Media jest dobrowolny. Klienci Mood Media nie są zobowiązani do wypełniania ankiet. Artykuł 6 ust. 1 lit. f. EU GDPR stanowi podstawę prawną do wysyłania linków do ankiet do naszych klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mood Media ma uzasadniony interes w uzyskiwaniu Państwa opinii, aby pomóc nam zrozumieć, w jakim stopniu spełniamy potrzeby naszych klientów i znaleźć sposoby na poprawę sytuacji. W związku z tym celem ankiety jest zebranie informacji służących ulepszeniu naszych produktów i usług w ramach tymczasowego cyfrowego badania satysfakcji obecnych klientów.

  • Strona kariery

Wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem Strony muszą być prawdziwe, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd. Jeżeli podane informacje są niedokładne, niekompletne lub wprowadzają w błąd, zgodnie z obowiązującym prawem, może to doprowadzić do odrzucenia Państwa wniosku w trakcie procesu aplikacji. Nie wymagamy tego, ale w zakresie, w jakim dobrowolnie przekazujesz nam wrażliwe dane osobowe (np. pochodzenie etniczne, przynależność polityczną i poglądy polityczne, przekonania religijne lub inne o podobnym charakterze) za pośrednictwem naszej Witryny, przekazując nam takie informacje, wyraźnie upoważniasz Mood Media do przetwarzania tych informacji w celu przetwarzania lub oceny Twojej aplikacji o pracę. Przypominamy, że podanie danych osobowych na stronie Careers jest dobrowolne i należy wybrać te informacje, którymi zdecydowałeś się z nami podzielić.

Jeśli zdecydujemy się złożyć Ci ofertę pracy, poprosimy Cię o podanie dodatkowych danych osobowych, nie opisanych powyżej, które staną się częścią Twoich akt pracowniczych i będą wykorzystywane do celów związanych z zatrudnieniem i pracą, zgodnie z warunkami odpowiednich polityk zatrudnienia, polityk/ogłoszeń dotyczących prywatności pracowników oraz z przepisami prawa kraju, w którym będzie znajdować się miejsce pracy. Dlatego wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia lub inne związane z zatrudnieniem będą podejmowane przez zatrudniający podmiot Mood Media i/lub podmiot stowarzyszony zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym znajduje się miejsce pracy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje, o które prosimy w ramach procesu rekrutacji, mogą różnić się w zależności od miejsca pracy i mogą zmieniać się od czasu do czasu w celu ułatwienia naszym lokalnym biurom realizacji ich potrzeb rekrutacyjnych i przestrzegania lokalnych wymogów prawnych i regulacyjnych.

Powody, dla których prosimy o podanie dodatkowych informacji, zostaną wyjaśnione przed ich zebraniem.

W celu sprawdzenia przeszłości i weryfikacji informacji przekazanych przez Użytkownika w związku z jego zgłoszeniem, w każdym przypadku w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo i po uzyskaniu zgody Użytkownika, Mood Media może uzyskać informacje o Użytkowniku z innych źródeł, w tym:

   • Twoje referencje lub osoby trzecie wymienione w Twoim wniosku;
   • poprzednich pracodawców; oraz
   • instytucje edukacyjne, do których uczęszczałeś.

Jeżeli wraz z CV lub życiorysem podajesz nam dane osoby referencyjnej lub innej osoby trzeciej, Twoim obowiązkiem jest uzyskanie zgody tej osoby przed udostępnieniem nam tych informacji.

 1. Poprzez wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii. Technologie te pomagają nam analizować sposób korzystania z naszej Witryny oraz dostosowywać treści, które są dla Ciebie odpowiednie. Pomaga nam to również dostarczać Ci bardziej odpowiednie reklamy. Więcej informacji na temat takich technologii, w tym sposobów zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 2. Informacje uzyskane ze źródeł osób trzecich poprzez moduły cookies. Obejmuje to Informacje otrzymane za pośrednictwem różnych narzędzi i usług wspierających biznes, z których korzystamy (np. usługi analityczne itp.). Możemy łączyć Informacje otrzymane z tych źródeł z innymi posiadanymi przez nas Informacjami w celu zapewnienia aktualności naszych zapisów i abyśmy mogli dostarczać Państwu odpowiednie treści. Więcej informacji na temat takich technologii, w tym sposobów zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jak wykorzystujemy zebrane przez nas informacje

 • Informacje przekazywane przez Państwa za pośrednictwem formularzy kontaktowych, czatu lub pola na naszej Stronie wykorzystujemy do następujących celów:
  • w celu przetwarzania zapytań i odpowiadania na Państwa prośby, a także w celu monitorowania i poprawy naszych wyników w zakresie odpowiadania na Państwa prośby;
  • aby dostarczyć Ci informacji o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, takich jak biuletyny lub aktualizacje produktów i usług. Takie komunikaty będą wysyłane do użytkownika, jeśli wybrał on otrzymywanie takich komunikatów poprzez zatwierdzenie pola wyboru, włączone w formularze kontaktowe lub gdy mamy uzasadniony interes w marketingu naszych produktów i usług. W każdym przypadku użytkownik zawsze będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich informacji;
  • do przetwarzania płatności lub transakcji oraz wysyłania powiązanych informacji, w tym potwierdzeń zakupu i faktur (zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  • w celu zapewnienia obsługi i wsparcia klienta; oraz wysyłania powiadomień technicznych, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz wiadomości dotyczących wsparcia i administracji.
 • Wykorzystujemy informacje przekazywane przez Państwa za pośrednictwem ankiet opinii klientów na naszej Stronie zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w następujących celach:
  • mierzenie satysfakcji klienta;
  • poprawa jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów;
  • monitorowanie skarg;
  • dostosowanie produktów i usług do wymagań klientów;
  • do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 (1) EU GDPR, pod warunkiem, że wyniki przetwarzania do celów statystycznych zawierają dane zbiorcze. W związku z tym możemy anonimizować dane klientów do celów statystycznych. Odpowiedzi nie będą łączone z danymi osobowymi, chyba że respondent wyraźnie poprosi o kontakt w sprawie swojego konta, decydując się na dodanie dodatkowych informacji zwrotnych w ramach przesłanego zgłoszenia. Dane, które zostały zawarte w formie zanonimizowanej na poziomie zagregowanym, nie wchodzą w zakres EU GDPR.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych nie jest prowadzone w celu badania rynku ani w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy do danego przetwarzania wymagana jest zgoda, będzie ona uzyskiwana osobno od użytkownika, aby zapewnić, że została ona udzielona dobrowolnie, w sposób świadomy i wyraźny. Informacje dotyczące takiego przetwarzania danych zostaną przekazane użytkownikowi w momencie, gdy zostanie poproszony o wyrażenie zgody, wraz z ewentualnymi skutkami braku takiej zgody.

W następujących przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR UE:

 • Wysyłanie naszego biuletynu pocztą elektroniczną;
 • Wysyłanie użytkownikowi informacji o produktach, specjalnych promocjach lub ofertach;
 • Badania rynku.

Aby uzyskać więcej szczegółów, proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności, które obejmuje dane klientów, które zbieramy od klientów w kontekście naszych badań satysfakcji klienta. Oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Mood Media gromadzi i przetwarza dane osobowe podczas badań doświadczeń klientów oraz ich dalszej analizy. Spostrzeżenia uzyskane dzięki odpowiedziom z ankiet pomagają nam stale doskonalić się i podnosić poziom zadowolenia klientów.

 • Gromadzone informacje o kandydatach wykorzystujemy do oceny ich kandydatur na stanowiska w Mood Media oraz do celów rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak:
  • przetwarzanie i ocena wniosków;
  • planowanie rozmów kwalifikacyjnych i zarządzanie procesem rekrutacji;
  • ocena Twoich kwalifikacji, umiejętności lub zainteresowań pod kątem dostępnych stanowisk;
  • ocena twoich kwalifikacji do pracy;
  • przekazanie Ci oferty pracy lub umowy o pracę oraz pomoc w finalizowaniu i realizacji wszelkich umów;
  • weryfikacja informacji zawartych w podaniu/ sprawdzanie referencji;
  • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu;
  • odpowiadając na Twoje pytania lub zapytania;
  • analizowanie, zarządzanie i ulepszanie naszych procesów rekrutacji i zatrudniania;
  • wykonywanie obowiązków lub administrowanie planami świadczeń lub planami kompensacyjnymi,
  • informowanie Cię o przyszłych możliwościach zatrudnienia, które mogą odpowiadać Twoim kwalifikacjom;
  • realizację celów administracyjnych, zbiorczą sprawozdawczość zarządczą, szkolenia wewnętrzne lub ogólnie wymagane do prowadzenia naszej działalności;
  • zapewnienie zgodności z polityką antynikotynową i unikanie konfliktu interesów;
  • odpowiadanie na prośby władz lub nakazy sądowe, lub
  • dostarczanie, wspieranie lub inne zarządzanie sekcją kariery na naszej Stronie.
 • Używamy informacji, które przekazujesz nam wchodząc na naszą Stronę, poprzez wykorzystanie plików cookie i innych podobnych technologii, w następujących celach:
  • w celu ochrony bezpieczeństwa i stabilności naszej Strony;
  • aby dostosować i ulepszyć naszą stronę i doświadczenia, aby lepiej odpowiadały Twoim potrzebom;
  • aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z Witryny i Usług;
  • do monitorowania i analizowania trendów, wykorzystania i działań związanych z Witryną i Usługami oraz do celów marketingowych lub reklamowych;
  • w celu zbadania i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do Witryny i Usług oraz innym nielegalnym działaniom;
  • w innych celach, na które uzyskamy Twoją zgodę, jak wyszczególniono w naszej Polityce plików cookies.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w związku z:

 • wymagania prawne lub regulacyjne (w celu ochrony praw, prywatności lub bezpieczeństwa osób trzecich, lub integralności lub bezpieczeństwa naszej działalności i Strony);
 • wnioski i komunikaty od właściwych organów;
 • otwieranie kont klientów i inne zadania administracyjne;
 • księgowości finansowej, fakturowania i analizy ryzyka;
 • dla innych uzasadnionych celów, które są racjonalnie wymagane do bieżącej działalności, takich jak księgowość, sprawozdawczość finansowa i planowanie biznesowe oraz transakcje biznesowe (na przykład, możemy mieć uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Twoich danych osobowych jednemu lub więcej podmiotom wymienionym na końcu niniejszej Polityki Prywatności w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności i aktywów (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym);
 • do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 (1) EU GDPR, pod warunkiem, że wyniki przetwarzania do celów statystycznych zawierają dane zbiorcze.

Podstawy prawne przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w różnych celach biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami grupowymi. Będziemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy przekonani, że zastosowanie ma jedna lub więcej z następujących podstaw prawnych:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Mood Media (na przykład ujawnienie informacji lokalnym organom podatkowym, dokonywanie płatności ustawowych, unikanie bezprawnej dyskryminacji, spełnianie ustawowych wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji, potrącanie i uiszczanie ustawowych podatków i opłat, wypłacanie odszkodowań) oraz do wykonania naszych obowiązków wynikających z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych lub ochrony socjalnej na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych;
 • przetwarzanie jest konieczne dla uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR UE realizowanych przez Mood Media lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych. Mood Media uważa, że ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celach określonych powyżej oraz w celu wspierania realizacji swoich bezpośrednich i długoterminowych celów i wyników biznesowych. W odniesieniu do informacji wrażliwych, przetwarzamy dane, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków, wykonania naszych praw, realizacji Państwa żywotnych interesów (takich jak nasze wspieranie niedyskryminacji, równości wynagrodzeń lub dostosowania do niepełnosprawności) lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli jeden z poprzednich uzasadnionych interesów nie jest dostępny, będziemy przetwarzać informacje wrażliwe tylko za Twoją zgodą.
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) EU GDPR. W przypadku, gdy do danego przetwarzania wymagana jest zgoda, będzie ona uzyskiwana osobno od użytkownika, aby zapewnić, że została ona udzielona dobrowolnie, w sposób świadomy i wyraźny. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Informacje dotyczące takiego przetwarzania danych zostaną przekazane użytkownikowi w momencie, gdy zostanie poproszony o wyrażenie zgody, wraz z ewentualnymi skutkami braku takiej zgody. Użytkownik powinien mieć świadomość, że wyrażenie zgody na jakiekolwiek prośby o zgodę ze strony Mood Media nie jest warunkiem ani wymogiem jego zatrudnienia. Ponadto należy pamiętać, że Mood Media nie będzie gromadzić żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika za pośrednictwem Witryny, o ile użytkownik ich nie poda. W związku z tym, jeśli nie chcesz, aby Mood Media uzyskała jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, nie podawaj ich. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych może być zgodne z prawem, nawet jeśli wycofali Państwo swoją zgodę, jeśli zastosowanie ma jedna z innych podstaw prawnych opisanych w niniejszym dokumencie;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą mamy z Państwem lub do podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) EU GDPR.

Przechowywanie danych osobowych
Czas, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe, zależy od rodzaju informacji i celu, w jakim je wykorzystujemy, a także od charakteru naszej relacji.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania są następujące: (i) czas trwania procesu aplikacji lub rozważanie, czy Twoje umiejętności są odpowiednie dla innych możliwości; (ii) tak długo, jak długo utrzymujemy z Tobą bieżące relacje; (iii) gdy wymaga tego obowiązek prawny, któremu podlegamy; oraz (iv) jeśli jest to wskazane w świetle naszych uwarunkowań prawnych, takich jak obowiązujące przepisy o przedawnieniu, spory sądowe lub dochodzenia regulacyjne. W związku z tym każdy podmiot przechowuje dane osobowe w formie elektronicznej lub fizycznej zgodnie ze swoją Polityką retencji danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Zgodnie z ogólną zasadą:

 • danych osobowych przekazywanych za pomocą formularzy kontaktowych za pośrednictwem naszej Witryny jest realizowany przez pracowników Mood Media. Twoje dane zostaną usunięte po uzyskaniu odpowiedzi na Twoje pytanie, a najpóźniej po upływie 2 lat od ostatniej korespondencji z Tobą lub do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) przekazanego na adres e-mail [email protected]. Jeśli Państwa zapytanie nie może być rozpatrzone w konkretnym biurze Mood Media, zostanie ono przekazane do odpowiedniego działu (działów) w Mood Media Corporation.
 • dane osobowe, które podajesz, aby otrzymywać od nas komunikację, będą przechowywane do momentu powiadomienia nas lub rezygnacji z subskrypcji;
 • dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem ankiet satysfakcji klienta będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od zawarcia ostatecznej umowy lub do czasu skorzystania przez Państwa z praw wynikających z EU GDPR W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do przesyłania linków do ankiet za pośrednictwem poczty elektronicznej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Możemy anonimizować dane klientów w celach statystycznych. Odpowiedzi nie będą łączone z danymi osobowymi, chyba że respondent wyraźnie poprosi o kontakt w sprawie swojego konta, decydując się na dodanie dodatkowych informacji zwrotnych w ramach przesłanego zgłoszenia. Dane, które zostały zawarte w formie zanonimizowanej na poziomie zagregowanym, nie wchodzą w zakres EU GDPR.
 • dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem naszej Witryny podczas procesu ubiegania się o pracę, będą przechowywane jako część dokumentacji zatrudnienia przez cały okres trwania stosunku pracy oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, zgodnie z prawem lokalnym i przepisami podmiotu zatrudniającego Mood Media. W przypadku, gdy nie będziemy kontynuować Twojej kandydatury, Curriculum Vitae będzie tymczasowo przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji/wyboru w naszej bazie danych, o ile nie skorzystasz z prawa do sprzeciwu i o ile przepisy prawa kraju, w którym znajduje się miejsce pracy nie stanowią inaczej.

W ramach wyjątku okresy retencji mogą zostać przedłużone w takich przypadkach jak:

 • trwających dochodzeń prowadzonych przez organy państw członkowskich, jeżeli zapisy danych osobowych są potrzebne Mood Media do udowodnienia zgodności z wszelkimi wymogami prawnymi; lub
 • przy wykonywaniu uprawnień prawnych w przypadku pozwów sądowych lub podobnego postępowania sądowego uznawanego przez prawo lokalne;
 • w niektórych okolicznościach będziemy anonimizować Państwa dane osobowe (tak, aby nie można było ich już z Państwem powiązać) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez konieczności powiadamiania Państwa.

Mood Media będzie regularnie dokonywać przeglądu wszystkich danych przechowywanych elektronicznie w celu podjęcia decyzji o zniszczeniu lub usunięciu jakichkolwiek danych osobowych, gdy cel, dla którego zostały one zebrane, nie będzie już istotny. Ogólna odpowiedzialność za zniszczenie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej Witryny spoczywa na dziale marketingu, który będzie stale przeglądał zawartość baz danych Witryny Mood Media.

Należy pamiętać, że Mood Media może w każdej chwili usunąć dane osobowe dotyczące użytkownika (w tym CV lub życiorys), bez podania przyczyny. Dlatego prosimy o zachowanie własnej kopii przekazanych nam danych osobowych.

Miejsce przechowywania
Międzynarodowe strony internetowe MoodMedia są hostowane w Europie, w Amsterdamie.

Subskrypcja/rezygnacja z subskrypcji
W każdej chwili możesz zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do wysyłania Ci linków do ankiet pocztą elektroniczną, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Zgodnie z Art. 21 par. 1 EU GDPR, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f EU GDPR (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionego interesu). W przypadku sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli jednak użytkownik ma jakiekolwiek konto w naszych Usługach, nadal będziemy wysyłać mu wiadomości o charakterze niepromocyjnym, takie jak wiadomości e-mail dotyczące usług.

Jeżeli gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych użytkownika odbywa się w celu badania rynku i/lub marketingu bezpośredniego na podstawie jego zgody, przekażemy mu szczegółowe informacje o sposobie wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości od nas lub rezygnacji z ich otrzymywania. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdej otrzymanej wiadomości, wypisując się z subskrypcji lub powiadamiając nas o tym.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Mood
Media podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony informacji użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych.

Stosujemy szereg środków, aby zapewnić bezpieczeństwo, dokładność i aktualność danych osobowych użytkowników. Należą do nich:

 • kontrole administracyjne i techniczne ograniczające dostęp do danych osobowych na zasadzie “wiedzy koniecznej”;
 • technologiczne środki bezpieczeństwa, w tym zapory sieciowe, szyfrowanie i oprogramowanie antywirusowe;
 • środki bezpieczeństwa fizycznego, takie jak przepustki umożliwiające dostęp do naszych obiektów; oraz
 • wewnętrzne polityki i procedury ochrony danych.

Dostęp do Twoich danych jest możliwy tylko dla kilku upoważnionych osób. Są one odpowiedzialne za komercyjną, redakcyjną lub techniczną obsługę serwerów.

Ponadto, w ramach tych środków, Twoje dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Strony są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie zaszyfrowane w naszych bazach danych, aby mieć do nich dostęp wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda przechowywania nie jest nigdy w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. Dlatego, choć staramy się chronić dane użytkowników, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych
Zgodnie z obowiązującym prawem, dane osobowe objęte niniejszą Polityką prywatności mogą być przekazywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym Mood Media lub podmioty powiązane z Mood Media, podmioty zależne lub dostawcy usług utrzymują swoje placówki. Na przykład, aby pomóc użytkownikowi w poszukiwaniu pracy oraz w procesie rekrutacji i zatrudniania, a także aby pomóc nam w zarządzaniu naszymi globalnymi pracownikami, Mood Media może udostępnić informacje o użytkowniku grupie lub powiązanym spółkom Mood Media. Dane osobowe Użytkownika będą przeglądane przez pracowników lub agentów Mood Media, którzy mają potrzebę biznesową dostępu do takich danych osobowych i mogą obejmować rekruterów, pracowników działu kadr, pracowników służb technicznych i menedżerów lub osoby przez nich wyznaczone.

W związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie jurysdykcji, w której użytkownik jest zatrudniony lub wykonuje pracę, lub poza nią, w ramach Mood Media lub stronom trzecim, w tym między innymi następującym kategoriom odbiorców:

 • nasze spółki zależne i stowarzyszone;
 • dostawcy usług, którzy pomagają nam w przetwarzaniu informacji o kandydatach i zatrudnieniu;
 • doradców lub dostawców usług prawnych;
 • potencjalnego nabywcy lub inwestora w związku z fuzją, przejęciem lub inną sprzedażą lub transferem;
 • Władze rządowe, jeśli jest to wymagane prawem;
 • dowolnego właściwego organu ścigania, organu regulacyjnego, agencji rządowej, sądu lub innej strony trzeciej, aby (1) zastosować się do nakazu sądowego, wniosku właściwego organu ścigania lub innego zobowiązania prawnego; (2) egzekwować lub stosować warunki umowy; lub (3) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nasze lub naszego usługodawcy, lub zastosować się do innego zobowiązania prawnego.

Wymagamy od naszych usługodawców ochrony otrzymywanych informacji za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa i zakazujemy im wykorzystywania informacji w celach innych niż pierwotnie zamierzone, do swoich celów lub poza tym, co jest niezbędne do świadczenia usługi. Zewnętrzni dostawcy usług otrzymujący od nas dane osobowe są uprzednio sprawdzani i można oczekiwać, że zastosują ten sam poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych opisany w niniejszej Polityce prywatności, a także są zobowiązani do zachowania poufności otrzymanych od nas danych osobowych.

Mood Media nie zajmuje się sprzedażą ani wynajmowaniem informacji o użytkownikach innym podmiotom i nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Transfery transgraniczne
Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji Twojego żądania, dla naszych profesjonalnych lub uzasadnionych potrzeb biznesowych, lub jako wymagane lub dozwolone przez prawo.

Przechowujemy dane osobowe osób odwiedzających stronę, kandydatów do pracy, subskrybentów i klientów na terenie EOG, Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach i terytoriach. Aby ułatwić nasze globalne działania, możemy przekazywać i uzyskiwać dostęp do takich danych osobowych z całego świata, w tym z innych krajów, w których Mood Media lub jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne lub zewnętrzni dostawcy usług prowadzą działalność. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG i w krajach, które nie podlegają decyzji o adekwatności wydanej przez Komisję Europejską i które mogą nie posiadać przepisów zapewniających taki sam stopień ochrony danych osobowych jak kraj pochodzenia. W takim przypadku upewnimy się, że odbiorca Państwa danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony, co może obejmować zawarcie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (art. 46 EU GDPR) lub poprosimy Państwa o uprzednią zgodę na takie międzynarodowe przekazywanie danych, w przypadku. W tym zakresie pomiędzy poszczególnymi podmiotami Mood Media została zawarta umowa o wspólnych kontrolerach w celu uregulowania międzynarodowych transferów w ramach grupy. Kopię istotnych klauzul można uzyskać, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Współadministratorzy udostępnią, na wniosek, kopię istotnych klauzul osobom, których dane dotyczą, chyba że klauzule zawierają informacje poufne, w którym to przypadku takie informacje mogą zostać usunięte.

Ponadto w przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim lub dostawcom usług zostaną poczynione odpowiednie ustalenia w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską są dostępne tutaj.

Przekazując informacje dla któregokolwiek z celów wymienionych powyżej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego informacje zostaną przekazane poza EOG.

Twoje prawa
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej oraz przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w innych krajach zapewniają pewne prawa osobom, których dane dotyczą. W związku z tym w pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • Zażądać korekty swoich danych osobowych;
 • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Możliwość przenoszenia danych osobowych, w tym przenoszenie danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać mu niektórych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym w momencie wycofywania zgody;
 • Prawo do informacji. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z postanowieniami Art. 13 unijnego rozporządzenia GDPR. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat przetwarzania danych w sposób inny niż określony w niniejszym dokumencie, wyślij do nas stosowne zapytanie.
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanych metodach, w tym na profilowaniu. W związku z tym informujemy, że Mood Media nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o przetwarzanie Państwa danych osobowych, takich jak profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu indywidualnemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, w rozporządzeniu (UE) nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z ochroną danych, ale także do kierowania spraw do właściwych organów.
  1. Mieszkańcy EOG mogą złożyć skargę do Inspektora (Inspektor jest niezależnym organem ochrony danych w UE). Aby złożyć skargę do Mood Media, należy najpierw podjąć próbę rozwiązania problemu z nami; w celu złożenia skargi do Mood Media należy zapoznać się z poniższą sekcją Dane kontaktowe.
  2. Aby znaleźć dane kontaktowe organu ochrony danych w kraju zamieszkania, należy odwiedzić link.
  3. Jeśli uważasz, że Mood Media nie zastosowała się do przepisów brytyjskiego GDPR, skontaktuj się w pierwszej kolejności z DPO. Masz również prawo do złożenia skargi do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) tutaj. ICO jest niezależnym brytyjskim organem nadzorującym ochronę danych.

Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata
Nie
będziesz musiał wnosić opłaty, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z któregokolwiek z pozostałych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania.

Czego możemy od Ciebie wymagać
Możemy potrzebować od Ciebie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Twoje prawo do dostępu do Twoich danych osobowych (lub do korzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dodatkowe informacje w związku z jego żądaniem, co przyspieszy naszą reakcję.

Termin odpowiedzi
Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco.

Rozstrzyganie sporów
Wszelkie pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo kierować do nas, kontaktując się z nami za pośrednictwem kanałów wskazanych w sekcji Dane kontaktowe poniżej. W przypadku osób odwiedzających Stronę, wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą Polityką Prywatności będą rozpatrywane zgodnie z naszym Regulaminem.

Informacje kontaktowe
Ponieważ Mood Media działa globalnie, wyznaczyliśmy przedstawiciela ds. ochrony danych w EOG. Możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych w EOG, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, możesz skierować skargę do właściwych organów w Twojej jurysdykcji, jak opisano powyżej. Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie wymagał, abyś najpierw spróbował rozwiązać wszelkie skargi z nami.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Przepisy i praktyka w zakresie ochrony prywatności stale się rozwijają, a my staramy się spełniać wysokie standardy. Nasze polityki i procedury są zatem poddawane ciągłym przeglądom. Możemy od czasu do czasu aktualizować nasze zasady bezpieczeństwa i prywatności. Zapewnimy, że Witryna Mood Media ma najbardziej aktualne zasady ochrony prywatności i sugerujemy okresowe odwiedzanie naszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją.

English Version Controls
Tłumaczenia niniejszej Polityki w języku innym niż angielskisą podane wyłącznie dla wygody. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub sprzeczności pomiędzy tłumaczeniami, wersja angielska jest autorytatywna i ma charakter rozstrzygający.

Podmioty medialne Mood

Określane jako Prawna nazwa firmy Siedziba główna Kraj
1. Mood Media Austria Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Austria
2. Mood Media Belgia Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen Belgia
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Republika Czeska
4. Mood Media Francja Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Francja
5. Mood Media Niemcy Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg Niemcy
6. Mood Media Holandia Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Holandia
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Węgry Mood Media Węgry KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapeszt Węgry
9. Mood Media Polska Mood Polska Sp. Z.o.o. ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Polska
10. Mood Media Romania S.C. Mood Media Romania S.R.L. Bukareszt, ul. George’a Constantinescu nr 3, wejście A i D, parter i3 piętro, Dzielnica 2

 

Rumunia

 

11. MMC Rumunia Mood Media Comercial SRL Bukareszt, ulica George Constantinescu nr 3, wejście A i D, parter i3 piętro, okręg 2, 020339
12. Mood Media Hiszpania Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Hiszpania
13. Mood Media Dania Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Dania
14. Mood Media Grecja New Audio Visual Solutions and Applications Ltd 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Grecja
15. Mood Media Ireland Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Irlandia
16. Mood Media Sweden Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Sztokholm Szwecja
17. Mood Media Bułgaria Mood Media Bulgaria EOOD/ Virgina Records 9, Pop Bogomil str. 1202 Sofia, Bułgaria Bułgaria
18. City TV OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Estonia
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino Włochy
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

UK

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media China

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

 

Room B267, 4th floor 401, N°1 Building, N°15, GuangHua Road, ChaoYang District, Beijing 10020

 

 

 

Chiny

 

23. PlayNetwork Chiny PlayNetwork (Shanghai) Media and Technology Co., Ltd. Room 1010, 10th Floor, No. 9 Office Building, JiangQiao WanDa Plaza, JiaDing District, Shanghai 201803
24. PlayNetwork Hong Kong PlayNetwork HK, Limited 5/F Heng Shan Crt 145 Queen’s Rd., East Wanchai, HK Hongkong
25. Mood Media Australia Mood Media Australia Pty Limited

56 Harris Street Pyrmont NSW 2009, Australia

 

 

 

Australia

 

26. Octave Australia Pty Ltd
27. Mood Media Japan Mood Media Inc. Kodenma-Cho Square 9F, Nihonbashi-Kodenma-Cho 14-6, Chuo-Ku, Tokyo, 103-0001 Japonia
28. Almagor Leisure Alon Hagalil 179, 1792000, Izrael Izrael
29. Da Fratello d.o.o, Belgrad, Brace Ribnikar 37 Serbia
Określane jako Prawna nazwa firmy Siedziba główna Kraj
30. Mood Media US

Konwergencja, LLC

 

 

 

2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Updated by Mood Media on August, 2022.

Archiwum poprzedniej Polityki Prywatności