+31 (0)36 747 0700 Support Client Login

Privacybeleid

(ZIE HIER ONS PRIVACYBELEID OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VIA ONS CALLCENTER)

In dit privacybeleid:

EU GDPR“: de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU ( hier beschikbaar)

UK GDPR“: de algemene verordening gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1 januari 2021 bestaat de Britse gegevensbeschermingsregeling uit de UK GDPR en de Data Protection Act 2018.

Gegevensbeschermingswetgeving” betekent (i) alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot privacy of gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de California Consumer Privacy Act (CCPA), (ii) alle Toepasselijke Wetgeving en alle bindende richtsnoeren van een Toezichthoudende Autoriteit met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens en/of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een persoon, en (iii) elke andere wet die van tijd tot tijd van kracht is met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens en privacy, die op elk van de Partijen van toepassing kan zijn met betrekking tot haar verwerkingsactiviteiten in het kader van dit Beleid.

e-privacyrichtlijn“: Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

MoodMedia” betekent de bedrijven van de Media Group of companies/ Media Corporation, met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen die gezamenlijk de persoonsgegevens verwerken die via de Mood Media Website(moodmedia.com) worden verzameld; elk van deze bedrijven is een juridisch afzonderlijke en onafhankelijke entiteit. Gelieve de lijst van Mood Media entiteiten aan het einde van dit Privacybeleid te raadplegen.

Gezamenlijke verantwoordelijken” hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven door artikel 4 van de EU GDPR, en omvatten voor de doeleinden daarvan alle entiteiten die worden genoemd in de lijst die aan het einde van dit Privacybeleid is opgenomen.

Betrokkene” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 4 van de EU GDPR, dat wil zeggen een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, en voor de doeleinden van deze overeenkomst de “Gebruiker“, waarnaar, afhankelijk van de context, ook wordt verwezen als “Bezoeker van de site“, “Sollicitant“, “Abonnee“, “Klant“.

Verwerking“heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 4 van de EU GDPR, namelijk elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Wat dit privacybeleid dekt
Dit privacybeleid beschrijft het beleid en de praktijken van Mood Media met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die via de website van Mood Media verzameld worden, en zet uw privacyrechten uiteen. Wij erkennen dat informatieprivacy een voortdurende verantwoordelijkheid is, en daarom zullen wij dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken wanneer wij nieuwe praktijken inzake persoonsgegevens invoeren of een nieuw privacybeleid goedkeuren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op moodmedia.com, en alle bijbehorende websites die gelinkt zijn aan moodmedia.com (gezamenlijk de“Site“), die gezamenlijk beheerd worden door Mood Media Corporation / Mood Media Group, zijn dochterondernemingen en filialen over de hele wereld.

Dit privacybeleid beschrijft ons streven om de privacy te beschermen van personen die:

 1. onze Site bezoeken (“Site Bezoekers“);
 2. personen die contact met ons opnemen via onze contactformulieren of via chat en ons verzoeken hen bepaalde informatie te verstrekken in verband met onze producten en diensten (bestaande of toekomstige “Klanten“);
 3. personen die hun CV indienen via onze Site, via onze Carrièrepagina (“Sollicitanten“);
 4. personen die zich registreren om in de toekomst e-mailberichten van Mood Media te ontvangen die relevant nieuws, updates, speciale promoties of aanbiedingen kunnen bevatten (“Abonnees“).

Om twijfel te voorkomen: dit Privacybeleid is van toepassing op sollicitanten die hun CV sturen via onze Carrière-pagina, maar is niet van toepassing op de informatie die wij verzamelen over onze huidige en voormalige werknemers. Wij hebben een apart HR Data Privacybeleid dat van toepassing is op huidige en voormalige werknemers. Het HR-beleid inzake gegevensbescherming zal worden meegedeeld wanneer de werknemer in dienst treedt bij het desbetreffende bedrijf binnen de Mood Media groep en is ook beschikbaar voor alle personeelsleden op de interne platformen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens is Mood Media verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot privacy of gegevensbescherming, zoals hierboven beschreven.

Wat dit privacybeleid niet dekt
Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die door derden wordt verzameld, zoals websites van derden, socialemediaplatforms of -accounts, serviceproviders van derden, of andere diensten of toepassingen van derden die met onze Site en Services zijn geïntegreerd.

Dit Privacybeleid is ook niet van toepassing op informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is, zoals geaggregeerde of anonieme informatie.

Onze Diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u geen persoonsgegevens te verstrekken via onze Websites of Diensten. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en te helpen bij de handhaving van dit beleid door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke gegevens te verstrekken via de Websites of Diensten zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Websites of Diensten, neem dan contact met ons op via [email protected], en wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om die informatie te verwijderen.

Over ons
Wij zijn Mood Media.
Mood Media betekent de bedrijven van de Mediagroep/ Media Corporation, met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen zoals hierboven vermeld (ook aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”, het “Bedrijf”, of de “Joint Controllers”). Een relevante Mood Media entiteit kan: (1) betrokken zijn bij het leveren of ontvangen van diensten of producten; (2) u commerciële berichten sturen; (3) een functie plaatsen waarvoor u solliciteert; of (4) er een zijn waar u een rol of relatie mee hebt, onder andere door het gebruik van en de toegang tot onze Site en diensten. Elke entiteit die deel uitmaakt van het Mood Media netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit – wees u ervan bewust dat de wetgeving inzake gegevensprivacy kan verschillen in de verschillende rechtsgebieden waar Mood Media actief is, maar wij hebben de relevante wettelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw rechten als gegevenssubjecten die gewaarborgd worden door de EU-wetgeving, worden nageleefd. Voor meer details, zie de secties “Grensoverschrijdende overschrijvingen” en “Mood Media Entiteiten” hieronder.

Informatie die wij verzamelen
Bij gebruik van of interactie met onze Site kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen of ontvangen (tezamen “Informatie” genoemd):

 1. Persoonlijke informatie“/”Persoonlijke gegevens” die u aan ons verstrekt via de contactformulieren:
   • Contactgegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
   • De bedrijfsnaam van het bedrijf dat u vertegenwoordigt, aan de hand waarvan u geïdentificeerd zou kunnen worden.
   • Alle andere informatie in het bericht dat u ons stuurt.
  • Persoonlijke informatie“/”Persoonsgegevens” die u aan ons verstrekt door te kiezen voor het ontvangen van informatie van Mood Media via het inschrijvingsvinkje/nieuwsbriefabonnement:
    • Contactgegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres;
    • De bedrijfsnaam van het bedrijf dat u vertegenwoordigt, aan de hand waarvan u geïdentificeerd zou kunnen worden.
   • Persoonlijke informatie“/”Persoonlijke gegevens” die u aan ons verstrekt via de klantenondersteuning of de chatfunctie die beschikbaar is op de Site. Wanneer u contact opneemt met ons ondersteuningsteam, zullen wij u vragen om informatie te verstrekken over uw probleem, en wij kunnen u ook vragen om aanvullende informatie te verstrekken, die kan bestaan uit:
     • Contactgegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
     • De bedrijfsnaam van het bedrijf dat u vertegenwoordigt, op basis waarvan u geïdentificeerd zou kunnen worden, functietitel;
     • Details over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
     • Rekening- en factureringsinformatie, inclusief transactietype, transactiebedrag, betaling, verzending;
     • Alle andere persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt tijdens het gesprek.
    • Persoonlijke informatie“/”Persoonlijke gegevens” die u aan ons verstrekt via klantenfeedback-enquêtes. Wij vragen periodiek om feedback over klanttevredenheid om beter te begrijpen of onze klanten tevreden zijn met de producten en diensten die wij leveren en hoe wij die kunnen verbeteren. Daarom verzamelen, gebruiken, bewaren en dragen wij, als onderdeel van de processen inzake klantenervaring, persoonlijke gegevenskenmerken over als hieronder:
      • Contactgegevens: e-mailadressen;
      • IP-adressen en andere soortgelijke technische informatie die automatisch van een browser of apparaat wordt ontvangen bij een bezoek aan of interactie met onze website. De enige omstandigheid waarin wij het IP-adres verzamelen tijdens het klantervaringsproces is als u wordt doorverwezen om het klanttevredenheidsonderzoek op onze website moodmedia.com in te vullen. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op onze website en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.
     • Persoonlijke informatie“/”Persoonsgegevens” die u aan ons verstrekt wanneer u uw CV indient via onze Site, via onze Carrière pagina:
       • Algemene informatie: achternaam, voornaam, woonadres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, staatsburgerschap, geslacht (indien u ervoor kiest dergelijke informatie te verstrekken);
       • Opleidings- en arbeidsachtergrond: beroepsachtergrond, adres van de werkplek, functietitel, bijzonderheden over opleidingen, kwalificaties, certificeringen, referenties, werkvisum of immigratiestatus indien u die wenst mee te delen;
       • Visuele afbeeldingen/persoonlijk voorkomen (indien opgenomen in uw inzendingsmateriaal).
       • Alle andere informatie die u in ons CV wenst op te nemen.
      • Technische informatie” die wordt verzameld via de cookiemodules van de website, zoals het browsertype, het besturingssysteem, het apparaattype, het IP-adres en andere soortgelijke technische informatie die gewoonlijk automatisch van een browser of apparaat wordt ontvangen bij een bezoek aan of interactie met onze Site. Dit kan de verwijzende URL omvatten die u naar onze Site heeft geleid.
      • Gebruiksinformatie” die via de cookiemodules van de website wordt verzameld, zoals de pagina’s die u op onze site hebt bezocht, waar u op hebt geklikt, zoekopdrachten die u op onze site hebt uitgevoerd en andere soortgelijke informatie met betrekking tot de manier waarop u onze site hebt gebruikt.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op onze Site en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Wij begrijpen dat bepaalde Technische informatie of Gebruiksinformatie, op zichzelf of in combinatie met andere gegevens, onder verschillende wetten en jurisdicties als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd en wij verbinden ons ertoe dergelijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ons Cookiebeleid.

De methodes die wij gebruiken om informatie te verzamelen en te ontvangen
Mood Media verzamelt geen persoonsgegevens over u via de Sites, tenzij u deze zelf verstrekt. Alle persoonlijke informatie die via onze Site wordt verzameld, gebeurt op vrijwillige basis, en gebruikers zijn niet verplicht deze informatie te verstrekken. Als u dus niet wilt dat Mood Media persoonlijke gegevens over u verkrijgt, verstrek die dan niet.

Afhankelijk van het soort Informatie, kunnen wij Informatie op de volgende manieren verzamelen of ontvangen:

 1. Wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens met ons deelt via:
   • Contact formulieren

Door de gegevensvelden van de contactformulieren in te vullen en naar ons te verzenden, stemt u in met de overdracht en opslag van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) van de EU GDPR en zoals beschreven in dit privacybeleid. Verwerking en tijdelijke opslag van persoonsgegevens dienen om uw vraag te beantwoorden. Indien u niet instemt met de verwerking van uw gegevens, kunt u het contactproces te allen tijde onderbreken. Als u dat doet, zal uw bericht niet worden verzonden.

Om uitdrukkelijke toestemming te krijgen om u onze nieuwsbrief, e-mailmarketingcampagnes, product- en service-updates en aanbiedingen te sturen, zullen wij u vragen om u expliciet en actief in te schrijven voor het ontvangen van dergelijke informatie, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. In elk geval zult u altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke communicatie.

  • Chat

Merk op dat alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u in contact treedt met ons klantenserviceteam via de chatfunctie die beschikbaar is op de Site, naar eigen goeddunken zijn en niet vereist zijn voor uw gebruik van onze Diensten.

  • Klantentevredenheidsonderzoeken via e-mail

Deelname aan elk klanttevredenheidsonderzoek van Mood Media is vrijwillig. De klanten vanMood Media zijn niet verplicht om de enquêtes in te vullen. Artikel 6, lid 1, onder f). van de EU GDPR vormt de rechtsgrondslag voor het verzenden van enquêtekoppelingen naar onze klanten via e-mail. Mood Media heeft een legitiem belang bij het verkrijgen van uw feedback om ons te helpen begrijpen hoe goed wij voldoen aan de behoeften van onze klanten en om manieren te vinden om te verbeteren. Het doel van de enquête is dan ook informatie te verzamelen om onze producten en diensten te verbeteren in het kader van een tijdelijk digitaal klantentevredenheidsonderzoek bij bestaande klanten.

  • Carrière pagina

Alle informatie die u via de Site verstrekt, moet waarheidsgetrouw, volledig en niet misleidend zijn. Indien de verstrekte informatie onnauwkeurig, onvolledig of misleidend is, kan dit, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, leiden tot een afwijzing van uw sollicitatie tijdens de sollicitatieprocedure. Wij eisen dit niet, maar in de mate dat u ons vrijwillig gevoelige persoonsgegevens (bv. etnische afkomst, politieke voorkeur en politieke opinies, religieuze of andere gelijkaardige overtuigingen) verstrekt via onze Site, geeft u, door ons dergelijke informatie te verstrekken, Mood Media uitdrukkelijk de toestemming om dergelijke informatie te verwerken voor de doeleinden van het verwerken of evalueren van uw sollicitatie. Wij herinneren u eraan dat het verstrekken van persoonsgegevens op de carrièrepagina vrijwillig is en dat u de informatie moet selecteren die u met ons wilt delen.

Als wij besluiten u een baan aan te bieden, zullen wij u vragen aanvullende persoonsgegevens te verstrekken die hierboven niet zijn beschreven en die deel zullen gaan uitmaken van uw personeelsdossier en zullen worden gebruikt voor tewerkstelling en werkgerelateerde doeleinden, in overeenstemming met de voorwaarden van het relevante werkgelegenheidsbeleid, privacybeleid/mededelingen voor werknemers, en met de wetten van het land waar de baan zal worden gevestigd. Daarom zullen alle aanwervings- of andere arbeidsgerelateerde beslissingen genomen worden door de aanwervende Mood Media entiteit en/of filiaal, in overeenstemming met de wetten van het land waar de job zich zal situeren. Om twijfel te voorkomen: de informatie die wij vragen als onderdeel van het wervingsproces kan verschillen per functie en kan van tijd tot tijd veranderen om onze lokale kantoren te helpen met hun wervingsbehoeften en om te voldoen aan de lokale wettelijke en regelgevende vereisten.

De redenen waarom wij u om aanvullende informatie vragen, zullen u duidelijk worden gemaakt voordat wij deze informatie verzamelen.

Voor achtergrondcontroles en het verifiëren van de informatie die u in verband met uw sollicitatie hebt ingediend, in elk geval zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, kan Mood Media informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, waaronder:

   • uw referenties of derden die in uw sollicitatie worden genoemd;
   • vroegere werkgevers; en
   • onderwijsinstellingen die u bezocht.

Indien u ons samen met uw CV of cv gegevens van een referentie of een andere derde verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om de toestemming van die derde te verkrijgen voordat u deze informatie met ons deelt.

 1. Door het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën. Deze technologieën helpen ons te analyseren hoe onze Site wordt gebruikt en om inhoud aan te passen die relevant is voor u. Het helpt ons ook om u relevantere advertenties aan te bieden. Voor meer informatie over dergelijke technologieën, met inbegrip van hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.
 2. Informatie verkregen uit bronnen van derden via cookiemodules. Dit omvat Informatie die wordt ontvangen via de verschillende bedrijfsondersteunende tools en diensten die wij gebruiken (bijv. analysediensten, enz.). Wij kunnen de via deze bronnen ontvangen informatie combineren met andere informatie waarover wij beschikken, om ervoor te zorgen dat onze gegevens actueel zijn en om u relevante inhoud te kunnen bieden. Voor meer informatie over dergelijke technologieën, met inbegrip van hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

 • Wij gebruiken de informatie die u verstrekt via onze contactformulieren, chat, of veld op onze Site voor de volgende doeleinden:
  • om uw vragen te verwerken en op uw verzoeken te reageren, en om onze prestaties bij het reageren op uw verzoek te controleren en te verbeteren;
  • om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, zoals nieuwsbrieven of updates over producten en diensten. Dergelijke mededelingen worden u toegezonden wanneer u ervoor hebt gekozen dergelijke communicatie te ontvangen via de validatie van selectievakjes, opgenomen in de contactformulieren, of wanneer wij een rechtmatig belang hebben om onze producten en diensten op de markt te brengen. In elk geval zult u altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke communicatie;
  • om uw betalingen of transacties te verwerken, en u gerelateerde informatie te sturen, waaronder aankoopbevestigingen en facturen (meestal via e-mail);
  • om klantenservice en ondersteuning te bieden; en om u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, en ondersteunende en administratieve berichten te sturen.
 • Wij gebruiken de informatie die u via onze klantenfeedback-enquêtes op onze Site verstrekt in overeenstemming met onze Privacyverklaring voor de volgende doeleinden:
  • het meten van klanttevredenheid;
  • de dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren;
  • klachtenbewaking;
  • de producten en diensten aan te passen aan de eisen van de klant;
  • voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de EU GDPR, op voorwaarde dat de resultaten van de verwerking voor statistische doeleinden geaggregeerde gegevens bevatten. Als zodanig kunnen wij klantgegevens anonimiseren voor statistische doeleinden. Antwoorden worden niet teruggekoppeld naar persoonlijke informatie, tenzij een respondent specifiek vraagt om te worden gecontacteerd over zijn account wanneer hij ervoor kiest om extra feedback toe te voegen als onderdeel van zijn inzending. Gegevens die in geanonimiseerde vorm op geaggregeerd niveau zijn opgenomen, vallen buiten het toepassingsgebied van de EU GDPR.

Het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens geschiedt niet voor marktonderzoek en/of direct marketing. Indien voor de betrokken verwerking uw toestemming vereist is, zal die afzonderlijk van u worden gevraagd om te garanderen dat die toestemming vrijelijk wordt gegeven, geïnformeerd is en uitdrukkelijk is. Informatie over een dergelijke verwerking zal u worden meegedeeld op het ogenblik dat om uw toestemming wordt verzocht, samen met de eventuele gevolgen van het niet verlenen van uw toestemming.

In de volgende gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR:

 • Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief;
 • U productinformatie, speciale promoties of aanbiedingen toe te sturen;
 • Marktonderzoek.

Voor meer details, gelieve onze Privacyverklaring te lezen die betrekking heeft op de klantgegevens die wij van klanten verzamelen in het kader van onze klantentevredenheidsonderzoeken. De Privacyverklaring heeft als doel u informatie te geven over hoe Mood Media persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt tijdens klantervaringsonderzoeken en de verdere analyse daarvan. De inzichten die wij uit de antwoorden op de enquête krijgen, helpen ons voortdurend te verbeteren en de klantentevredenheid naar een hoger niveau te tillen.

 • Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om uw kandidatuur voor functies bij Mood Media te evalueren en voor rekruterings- en human resources managementdoeleinden zoals:
  • het verwerken en evalueren van aanvragen;
  • het plannen van sollicitatiegesprekken en het beheren van het aanwervingsproces;
  • het vergelijken van uw kwalificaties, vaardigheden of interesses met de beschikbare functies;
  • om te beoordelen of u in aanmerking komt om te werken;
  • u een werkaanbieding of een arbeidsovereenkomst te doen toekomen en u te helpen bij de afronding en uitvoering van een contract;
  • het verifiëren van informatie in uw sollicitatie / het uitvoeren van referentiechecks;
  • bij het nemen van aanwervingsbesluiten;
  • om te antwoorden op uw vragen of verzoeken;
  • het analyseren, beheren en verbeteren van onze wervings- en aanwervingsprocessen;
  • het nakomen van verplichtingen of het beheren van uitkerings- of vergoedingsregelingen,
  • u te informeren over toekomstige werkgelegenheidskansen die mogelijk aansluiten bij uw kwalificaties;
  • het uitvoeren van administratieve doeleinden, geaggregeerde managementrapportage, interne opleiding, of zoals algemeen vereist voor de uitvoering van onze activiteiten;
  • toezien op de naleving van het anti-neepotismebeleid en op het vermijden van belangenconflicten;
  • te reageren op verzoeken van de overheid of rechterlijke bevelen, of
  • het aanbieden, ondersteunen of anderszins beheren van onze carrière sectie op onze Site.
 • Wij gebruiken de informatie die u ons verschaft door onze Site te bezoeken, door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën, voor de volgende doeleinden:
  • om de veiligheid en stabiliteit van onze Site te beschermen;
  • om onze site en ervaringen beter op uw behoeften af te stemmen en te verbeteren;
  • om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en de Diensten;
  • om trends, gebruik en activiteiten in verband met de Site en de Diensten en voor marketing- of reclamedoeleinden te volgen en te analyseren;
  • om ongeoorloofde toegang tot de Site en de Services, en andere illegale activiteiten te onderzoeken en te voorkomen;
  • voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming verkrijgen, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in verband met:

 • wettelijke of regelgevende vereisten (om de rechten, privacy of veiligheid van derden te beschermen, of de integriteit of veiligheid van ons bedrijf en onze Site);
 • verzoeken en mededelingen van de bevoegde autoriteiten;
 • klantenrekening openen en andere administratieve taken;
 • financiële boekhouding, facturering en risicoanalyse;
 • voor andere legitieme doeleinden die redelijkerwijs vereist zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals boekhouding, financiële verslaglegging en bedrijfsplanning en -transactie (wij kunnen er bijvoorbeeld een legitiem belang bij hebben om uw persoonlijke informatie bekend te maken of over te dragen aan een of meer van de entiteiten die aan het einde van dit Privacybeleid worden vermeld in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van al onze activiteiten en activa of een deel daarvan (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure);
 • voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de EU GDPR, op voorwaarde dat de resultaten van de verwerking voor statistische doeleinden geaggregeerde gegevens bevatten.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor verschillende zakelijke doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en groepsovereenkomsten. Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen, gebruiken en delen als wij ervan overtuigd zijn dat een of meer van de volgende wettelijke grondslagen van toepassing zijn:

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Mood Media is onderworpen (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan lokale belastingautoriteiten, het doen van wettelijke betalingen, het voorkomen van onrechtmatige discriminatie, het voldoen aan wettelijke registratieverplichtingen, het inhouden en betalen van wettelijke belastingen en heffingen, het betalen van schadevergoedingen) en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving of de wetgeving inzake sociale bescherming op grond van de toepasselijke wetgeving, op grond van artikel 6, lid 1, onder c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de EU GDPR die door Mood Media of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Mood Media is van mening dat het een legitiem belang heeft om persoonlijke informatie te verwerken voor de hierboven uiteengezette doeleinden, en om de verwezenlijking van haar onmiddellijke en lange-termijn bedrijfsdoelstellingen en -resultaten te ondersteunen. Met betrekking tot gevoelige informatie verwerken wij gegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen, om onze rechten uit te oefenen, om uw vitale belangen te behartigen (zoals het bevorderen van non-discriminatie, gelijke beloning of accommodatie voor gehandicapten), of voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Indien een van de voorgaande legitieme belangen niet voorhanden is, zullen wij gevoelige informatie alleen verwerken met uw toestemming.
 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. Indien voor de betrokken verwerking uw toestemming vereist is, zal die afzonderlijk van u worden gevraagd om te garanderen dat die toestemming vrijelijk wordt gegeven, geïnformeerd is en uitdrukkelijk is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Informatie over een dergelijke verwerking zal u worden meegedeeld op het ogenblik dat om uw toestemming wordt verzocht, samen met de eventuele gevolgen van het niet verlenen van uw toestemming. U dient zich ervan bewust te zijn dat het geen voorwaarde of vereiste van uw dienstverband is om in te stemmen met een verzoek om toestemming van Mood Media. Verder dient u zich ervan bewust te zijn dat Mood Media geen persoonlijk identificeerbare informatie over u zal verzamelen via de Site, tenzij u deze informatie zelf verstrekt. Daarom, als u niet wilt dat Mood Media enige persoonlijk identificeerbare informatie over u verkrijgt, verstrek die dan niet. Wij wijzen u erop dat het in bepaalde omstandigheden voor ons nog steeds rechtmatig kan zijn om uw informatie te blijven verwerken, zelfs wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken, indien een van de andere hier beschreven rechtsgrondslagen van toepassing is;
 • de verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren of om stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de EU GDPR.

Bewaring van persoonsgegevens
De duur dat wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het soort informatie en het doel waarvoor wij deze gebruiken, alsmede van de aard van onze relatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn de volgende: (i) de duur van de sollicitatieprocedure of de overweging of uw vaardigheden geschikt zijn voor andere mogelijkheden; (ii) zolang wij een lopende relatie met u hebben; (iii) zoals vereist door een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn; en (iv) indien dit raadzaam is in het licht van onze juridische overwegingen, zoals toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevend onderzoek. Als zodanig slaat elke entiteit de persoonsgegevens elektronisch of fysiek op in overeenstemming met haar beleid inzake het bewaren van persoonsgegevens en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als een algemene regel:

 • de persoonsgegevens die via de contactformulieren op onze Site worden doorgegeven, worden uitgevoerd door het personeel van Mood Media. Uw gegevens zullen worden gewist zodra uw vraag is beantwoord, en uiterlijk na 2 jaar vanaf de laatste correspondentie met u, of tot het moment waarop u gebruik maakt van het recht op verwijdering (het recht om te worden vergeten) dat is meegedeeld aan het e-mailadres [email protected]. Indien uw vraag niet behandeld kan worden in een specifiek kantoor binnen Mood Media, zal deze worden doorgestuurd naar de juiste afdeling(en) binnen Mood Media Corporation.
 • de persoonsgegevens die u verstrekt om mededelingen van ons te ontvangen, worden bewaard totdat u ons daarvan in kennis stelt of totdat u zich afmeldt;
 • de persoonsgegevens die u via de klantentevredenheidsenquêtes verstrekt, worden niet langer bewaard dan twee jaar na de sluiting van het definitieve contract of totdat u uw rechten op grond van de EU GDPR uitoefent u kunt te allen tijde en zonder kosten bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u enquêtelinks via e-mail te sturen. Wij kunnen klantengegevens anonimiseren voor statistische doeleinden. Antwoorden worden niet teruggekoppeld naar persoonlijke informatie, tenzij een respondent specifiek vraagt om te worden gecontacteerd over zijn account wanneer hij ervoor kiest om extra feedback toe te voegen als onderdeel van zijn inzending. Gegevens die in geanonimiseerde vorm op geaggregeerd niveau zijn opgenomen, vallen buiten het toepassingsgebied van de EU GDPR.
 • de persoonsgegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure via onze Site verstrekt, worden gedurende de gehele arbeidsrelatie en na beëindiging van de arbeidsrelatie bewaard als onderdeel van uw arbeidsdossier, overeenkomstig de lokale wetgeving en voorschriften van de inhurende Mood Media-entiteit. Als wij niet verder gaan met uw kandidatuur, wordt het Curriculum Vitae tijdelijk opgeslagen in onze database voor een periode van 1 jaar vanaf het einde van de wervings-/selectieprocedure, tenzij u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, en tenzij anders bepaald door de wetgeving van het land waar de baan zich bevindt.

Bij wijze van uitzondering kunnen de bewaringstermijnen worden verlengd in gevallen zoals:

 • lopend onderzoek door de autoriteiten van de lidstaten, indien Mood Media de persoonsgegevens nodig heeft om te bewijzen dat aan wettelijke vereisten is voldaan; of
 • bij de uitoefening van wettelijke rechten in rechtszaken of soortgelijke gerechtelijke procedures die door de plaatselijke wetgeving zijn erkend;
 • in sommige omstandigheden anonimiseren wij uw persoonsgegevens (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd mogen gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

Mood Media zal op regelmatige basis alle gegevens die elektronisch worden bewaard, herzien om te beslissen of persoonlijke gegevens moeten worden vernietigd of gewist zodra het doel waarvoor ze werden verzameld, niet langer relevant is. De algemene verantwoordelijkheid voor de vernietiging van de via onze Site verzamelde persoonsgegevens berust bij de afdeling Marketing die de inhoud van de databanken van Mood Media Site voortdurend zal controleren.

Merk op dat Mood Media persoonlijke informatie over u (inclusief uw CV of cv) op elk moment en zonder enige reden kan verwijderen. Bewaar daarom uw eigen kopie van de aan ons verstrekte persoonlijke informatie.

Opslaglocatie
De internationale websites vanMood Media worden gehost in Europa, Amsterdam.

Abonneren/uitschrijven
U kunt te allen tijde en zonder kosten bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de toezending van enquêtelinks via e-mail. Op grond van Art. 21 para. 1 van de EU GDPR, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 para.1 lit. f van de EU GDPR (gegevensverwerking ter bescherming van een gerechtvaardigd belang). In geval van uw bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als u echter een account hebt voor onze diensten, zullen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals e-mails over de diensten.

Wanneer uw gegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt voor marktonderzoek en/of direct-marketingdoeleinden op basis van uw toestemming, zullen wij u details verstrekken over hoe u kunt aangeven of u al dan niet berichten van ons wenst te ontvangen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instructies te volgen die bij elke communicatie die u ontvangt worden gegeven, door u uit te schrijven of door ons een kennisgeving te sturen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Mood Media neemt redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, rekening houdend met de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.

Wij gebruiken een reeks maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, accuraat en actueel blijven. Deze omvatten:

 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op basis van het “need-to-know”-beginsel;
 • technologische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, encryptie en antivirussoftware;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidspassen om toegang te krijgen tot onze gebouwen; en
 • intern beleid en interne procedures inzake gegevensbescherming.

Toegang tot uw gegevens is slechts mogelijk voor een beperkt aantal geautoriseerde personen. Deze zijn verantwoordelijk voor de commerciële, redactionele of technische ondersteuning van de servers.

Als onderdeel van dergelijke maatregelen worden uw persoonsgegevens die u via de Site verstrekt, verzonden via SSL-technologie (Secure Socket Layer) en vervolgens gecodeerd in onze databanken opgeslagen, zodat zij alleen toegankelijk zijn voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn vermeld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat geen enkele methode van overdracht via het internet of opslagmethode ooit volledig veilig of foutloos is. Dus, hoewel wij ernaar streven uw gegevens te beschermen, kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.

Delen van gegevens
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen persoonlijke gegevens die onder dit Privacybeleid vallen, worden overgedragen aan en verwerkt in elk land waarin Mood Media of de filialen, dochterondernemingen of dienstverleners van Mood Media faciliteiten hebben. Om u bijvoorbeeld te helpen bij het zoeken naar een job en bij het rekruterings- en aanwervingsproces en om ons ook te helpen bij het beheren van ons wereldwijd personeelsbestand, kan Mood Media uw informatie delen met de groep of met geaffilieerde Mood Media bedrijven. Uw persoonlijke informatie zal nagekeken worden door werknemers of agenten van Mood Media die een zakelijke reden hebben om toegang te hebben tot deze persoonlijke informatie en dit kunnen rekruteerders, human resources personeel, technisch servicepersoneel en managers of hun afgevaardigden zijn.

Als dusdanig kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven binnen of buiten het rechtsgebied waar u tewerkgesteld bent of werkt, hetzij binnen Mood Media, hetzij aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende categorieën van ontvangers:

 • onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;
 • dienstverleners om ons te helpen bij het verwerken van informatie over sollicitanten en tewerkstelling;
 • adviseurs of juridische dienstverleners;
 • een potentiële koper of investeerder in verband met een fusie, overname, of andere verkoop of overdracht;
 • Overheidsinstanties indien wettelijk vereist;
 • een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsagentschap, rechtbank of andere derde partij om (1) te voldoen aan een gerechtelijk bevel, een verzoek van een bevoegde wetshandhavingsinstantie of een andere wettelijke verplichting; (2) de naleving of toepassing van contractuele voorwaarden af te dwingen; of (3) onze rechten, eigendom of veiligheid of die van onze serviceprovider te beschermen, of om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting.

Wij eisen van onze dienstverleners dat zij de informatie die zij ontvangen beschermen met passende veiligheidsmaatregelen en verbieden hen de informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was, of buiten hetgeen noodzakelijk is om de dienst te verlenen. Externe dienstverleners die persoonlijke informatie van ons ontvangen, worden vooraf gescreend en er wordt redelijkerwijs van hen verwacht dat zij hetzelfde niveau van bescherming van de privacy en gegevensbeveiliging toepassen als beschreven in dit Privacybeleid, en zij zijn verplicht de van ons ontvangen persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Mood Media verkoopt of verhuurt uw informatie niet aan anderen en zal geen persoonlijke informatie met derden delen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid of zoals anderszins wettelijk toegestaan.

Grensoverschrijdende overdracht
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen, voor onze professionele of legitieme zakelijke behoeften, of zoals vereist of toegestaan door de wet.

Wij slaan persoonsgegevens op van Bezoekers van de Site, Sollicitanten, Abonnees en Klanten binnen de EER, de Verenigde Staten en in andere landen en gebieden. Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, kunnen wij dergelijke persoonsgegevens doorgeven aan en raadplegen vanuit de hele wereld, inclusief vanuit andere landen waar Mood Media of haar filialen, dochterondernemingen of externe dienstverleners activiteiten hebben. Daarom kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EER en in landen waarvoor de Europese Commissie geen besluit heeft genomen inzake de adequaatheid van de wetgeving en die wellicht niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden als uw eigen land. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat de ontvanger van uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt, wat onder meer kan inhouden dat wij standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens afsluiten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (art. 46 van de EU GDPR), of dat wij u vooraf toestemming vragen voor dergelijke internationale doorgiften van gegevens, indien het geval zich voordoet. In dit verband is tussen de verschillende Mood Media-entiteiten een Joint Controllers Agreement gesloten om de internationale overdrachten binnen de groep te regelen. U kunt een kopie van de relevante clausules krijgen door ons een e-mail te sturen op [email protected]. De gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken zullen op verzoek een kopie van de essentiële bepalingen ter beschikking stellen van de betrokkenen, tenzij de bepalingen vertrouwelijke informatie bevatten, in welk geval dergelijke informatie kan worden verwijderd.

Ook zullen, wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden of dienstverleners, passende regelingen worden getroffen om een correcte en veilige gegevensverwerking te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen zijn hier beschikbaar.

Door informatie te verstrekken voor een van de hierboven vermelde doeleinden, erkent u dat uw informatie buiten de EER zal worden doorgegeven.

Uw wettelijke rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de privacywetgeving van andere landen voorzien in bepaalde rechten voor de betrokkenen. Daarom hebt u onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens te vragen;
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens;
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Portabiliteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de overdracht van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aanbieden. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt;
 • Het recht om geïnformeerd te worden. Dit privacybeleid informeert u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van Art. 13 van de EU GDPR. Indien u andere informatie wenst over de verwerking dan die welke hierin is gespecificeerd, kunt u ons een verzoek in die zin sturen.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde middelen is gebaseerd, met inbegrip van profilering. In dit verband delen wij u mee dat Mood Media geen geautomatiseerde besluitvorming uitvoert op basis van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals profilering. Uw persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering, zoals vermeld in artikel 22, leden 1 en 4, in Verordening (EU) nr. 679 van 27 april 2016;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties, maar ook om zich tot de bevoegde autoriteiten te wenden.
  1. Inwoners van de EER kunnen een klacht indienen bij de EDPS (de EDPS is de onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit van de EU). De gegevensbeschermingsautoriteit eist dat u eerst probeert om een klacht met ons op te lossen; zie het gedeelte Contactinformatie hieronder om een klacht in te dienen bij Mood Media.
  2. Ga naar de link voor de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont.
  3. Als u van mening bent dat Mood Media de GDPR in het Verenigd Koninkrijk niet heeft nageleefd, neem dan in eerste instantie contact op met de DPO. U hebt ook het recht om hier een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO). De ICO is de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk.

Meestal geen vergoeding
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Een andere mogelijkheid is dat wij in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij van u nodig kunnen hebben
Wij kunnen specifieke informatie van u nodig hebben om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan personen die geen recht hebben op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

Antwoordtermijn
Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

Geschillenbeslechting
U kunt eventuele vragen of klachten over dit Privacybeleid aan ons richten door contact met ons op te nemen via de kanalen die zijn aangegeven in de rubriek Contactgegevens hieronder. In het geval van bezoekers van de Site, zullen geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacybeleid worden behandeld in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden.

Contactinformatie
Aangezien Mood Media wereldwijd actief is, hebben wij een vertegenwoordiger voor gegevensbescherming aangesteld binnen de EER. U kunt contact opnemen met onze EER-vertegenwoordiger voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected].

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten in uw rechtsgebied, zoals hierboven beschreven. De gegevensbeschermingsautoriteit eist dat u eerst probeert om elke klacht met ons op te lossen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Privacywetgeving en -praktijken zijn voortdurend in ontwikkeling en wij streven ernaar aan hoge normen te voldoen. Ons beleid en onze procedures worden dan ook voortdurend herzien. Wij kunnen ons beveiligings- en privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen ervoor zorgen dat Mood Media Site ons meest recente Privacybeleid heeft en raden u aan om ons Privacybeleid regelmatig te bezoeken om onze meest recente versie te bekijken.

Engelse versie Controles
Niet-Engelse vertalingen van dit Beleid worden uitsluitend gemakshalve verstrekt. In geval van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen vertalingen, is de Engelse versie gezaghebbend en prevaleert.

Mood Media Entiteiten

Bedoeld als Juridische bedrijfsnaam Geregistreerd hoofdkantoor Land
1. Mood Media Oostenrijk Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Oostenrijk
2. Mood Media België Mood Media Belgium NV Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen België
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Tsjechische Republiek
4. Mood Media Frankrijk Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Frankrijk
5. Mood Media Duitsland Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg Duitsland
6. Mood Media Nederland Mood Media Nederland BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Nederland
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Hongarije Mood Media Hongarije KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Boedapest Hongarije
9. Mood Media Polen Mood Polska Sp. Z.o.o. ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Polen
10. Mood Media Roemenië S.C. Mood Media Romania S.R.L. Boekarest, George Constantinescu-straat nr. 3, ingang A en D, begane grond en3e verdieping, District 2

 

Roemenië

 

11. MMC Roemenië Mood Media Comercial SRL Boekarest, George Constantinescu-straat nr. 3, ingang A en D, begane grond en3e verdieping, District 2, 020339
12. Mood Media Spanje Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Spanje
13. Mood Media Denemarken Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Denemarken
14. Mood Media Griekenland New Audio Visual Solutions and Applications Ltd 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Griekenland
15. Mood Media Ierland Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Ierland
16. Mood Media Zweden Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm Zweden
17. Mood Media Bulgarije Mood Media Bulgarije EOOD/ Virgina Records 9, Pop Bogomil str. 1202 Sofia, Bulgarije Bulgarije
18. City TV OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Estland
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino Italië
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

Verenigd Koninkrijk

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media China

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

 

Kamer B267, 4e verdieping 401, N°1-gebouw, N°15, GuangHua Road, ChaoYang District, Beijing 10020

 

 

 

China

 

23. PlayNetwork China PlayNetwork (Shanghai) Media and Technology Co., Ltd. Kamer 1010, 10e verdieping, nr. 9 Kantoorgebouw, JiangQiao WanDa Plaza, JiaDing-district, Shanghai 201803
24. PlayNetwork Hong Kong PlayNetwork HK, Limited 5/F Heng Shan Crt 145 Queen’s Rd., East Wanchai, HK Hong Kong
25. Mood Media Australië Mood Media Australia Pty Limited

56 Harris Street Pyrmont NSW 2009, Australië

 

 

 

Australië

 

26. Octave Australië Pty Ltd
27. Mood Media Japan Mood Media Inc Kodenma-Cho Square 9F, Nihonbashi-Kodenma-Cho 14-6, Chuo-Ku, Tokyo, 103-0001 Japan
28. Almagor Vrije tijd Alon Hagalil 179, 1792000, Israël Israël
29. Da Fratello d.o.o, Belgrado, Brace Ribnikar 37 Servië
Bedoeld als Juridische bedrijfsnaam Geregistreerd hoofdkantoor Land
30. Mood Media VS

Convergence, LLC

 

 

 

2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Bijgewerkt door Mood Media op augustus, 2022.

Archief van vorig privacybeleid