+31 (0)36 747 0700 Support Client Login

Privacyverklaring voor klanten: Klanttevredenheidsonderzoek

Transparantie is een sterk principe voor een vertrouwensvolle samenwerking met onze klanten. Daarom informeren wij u over hoe wij gegevens over enquêtes verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR), (ii) de California Consumer Privacy Act (CCPA) (iii) de algemene verordening gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (iv) alle toepasselijke wetgeving en alle bindende richtsnoeren van een toezichthoudende autoriteit betreffende de verwerking van persoonsgegevens en/of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een persoon, en (v) elke andere wet die van tijd tot tijd van kracht is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy, die van toepassing kan zijn op elke juridische entiteit van de Mood Media Group met betrekking tot haar verwerkingsactiviteiten in het kader van dit beleid.

Het is belangrijk dat u deze mededeling leest, samen met alle andere privacymededelingen die wij u bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Deze verklaring is een aanvulling op de andere privacyverklaringen van Mood Media en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Wat deze privacyverklaring omvat
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de klantgegevens die wij van klanten verzamelen in het kader van onze klanttevredenheidsonderzoeken. Daarom is deze Privacyverklaring bedoeld om u informatie te geven over hoe Mood Media persoonsgegevens verzamelt en verwerkt tijdens klantervaringsonderzoeken en de verdere analyse daarvan. De inzichten die wij uit de antwoorden op de enquête krijgen, helpen ons voortdurend te verbeteren en de klantentevredenheid naar een hoger niveau te tillen.

Over ons
Mood Media betekent Mood Media Corporation/Mood Media Group, haar dochterondernemingen en filialen over de hele wereld (hierna genoemd “Joint Controllers”, “wij,” “ons,” “onze”) die gezamenlijk uw persoonsgegevens verwerken volgens de specifieke doeleinden die hieronder worden vermeld. Elke entiteit die lid is van het Mood Media netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit.

Gegevenscontroleur en functionaris voor gegevensbescherming
Mood Media Corporation (hierna “Mood Media” genoemd)
2100 S IH 35 Frontage Rd, Suite 201
Austin, TX 78704
800 345.5000

Aangezien Mood Media wereldwijd opereert, hebben wij een vertegenwoordiger voor gegevensbescherming aangesteld binnen de EER. U kunt contact opnemen met onze EER-vertegenwoordiger voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected].

Informatie die wij verzamelen
Persoonsgegevens die u ons verstrekt via klantenfeedback-enquêtes. Wij vragen periodiek om feedback over klanttevredenheid om beter te begrijpen of onze klanten tevreden zijn met de producten en diensten die wij leveren en hoe wij die kunnen verbeteren. Daarom verzamelen, gebruiken, bewaren en dragen wij, als onderdeel van de processen inzake klantenervaring, persoonlijke gegevenskenmerken over als hieronder:

 • Contactgegevens: e-mailadres van de klant, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer;
 • IP-adressen en andere soortgelijke technische informatie die automatisch van een browser of apparaat wordt ontvangen bij een bezoek aan of interactie met onze website. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op onze website en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hoe wij informatie verzamelen en ontvangen
Wij verzamelen gegevens rechtstreeks van u. Deelname aan elk klanttevredenheidsonderzoek van Mood Media is vrijwillig. De klanten vanMood Media zijn niet verplicht om de enquêtes in te vullen.

Doeleinden waarvoor wij uw gegevens zullen gebruiken. Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens.
Wij gebruiken de informatie die u via onze klantenfeedback-enquêtes verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • het meten van klanttevredenheid;
 • de dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren;
 • klachtenbewaking;
 • de producten en diensten aan te passen aan de eisen van de klant;
 • voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de EU GDPR, op voorwaarde dat de resultaten van de verwerking voor statistische doeleinden geaggregeerde gegevens bevatten. Als zodanig kunnen wij klantgegevens anonimiseren voor statistische doeleinden. Antwoorden worden niet teruggekoppeld naar persoonlijke informatie, tenzij een respondent specifiek vraagt om te worden gecontacteerd over zijn account wanneer hij ervoor kiest om extra feedback toe te voegen als onderdeel van zijn inzending. Gegevens die in geanonimiseerde vorm op geaggregeerd niveau zijn opgenomen, vallen buiten het toepassingsgebied van de EU GDPR.

Artikel 6, lid 1, onder f). van de EU GDPR vormt de rechtsgrondslag voor het verzenden van enquêtekoppelingen naar onze klanten via e-mail. Mood Media heeft een legitiem belang bij het verkrijgen van uw feedback om ons te helpen begrijpen hoe goed wij voldoen aan de behoeften van onze klanten en om manieren te vinden om te verbeteren. Het doel van de enquête is dan ook informatie te verzamelen om onze producten en diensten te verbeteren in het kader van een tijdelijk digitaal klantentevredenheidsonderzoek bij bestaande klanten.

Het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens geschiedt niet voor marktonderzoek en/of direct marketing. Indien voor de betrokken verwerking uw toestemming vereist is, zal die afzonderlijk van u worden gevraagd om te garanderen dat die toestemming vrijelijk wordt gegeven, geïnformeerd is en uitdrukkelijk is. Informatie over een dergelijke verwerking zal u worden meegedeeld op het ogenblik dat om uw toestemming wordt verzocht, samen met de eventuele gevolgen van het niet verlenen van uw toestemming.

In de volgende gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR:

 • Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief;
 • U productinformatie, speciale promoties of aanbiedingen toe te sturen;
 • Marktonderzoek.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die u verstrekt via de klanttevredenheidsonderzoeken worden niet langer bewaard dan twee jaar na het sluiten van het definitieve contract of totdat u uw rechten uitoefent op grond van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. U kunt te allen tijde en zonder kosten bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u enquêtelinks per e-mail toe te sturen. In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

Mood Media zal op regelmatige basis alle gegevens die elektronisch worden bewaard, herzien om te beslissen of persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze werden verzameld, niet langer relevant is. De algemene verantwoordelijkheid ligt bij de afdeling Marketing die de inhoud van de databases van de website van Mood Media voortdurend zal herzien, indien u het klanttevredenheidsonderzoek op onze website invult.

Opslaglocatie
De internationale websites vanMood Media worden gehost in Europa, Amsterdam.

Abonneren/uitschrijven
U kunt te allen tijde en zonder kosten bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de toezending van enquêtelinks via e-mail. Op grond van Art. 21 para. 1 van de EU GDPR, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 para.1 lit. f van de EU GDPR (gegevensverwerking ter bescherming van een gerechtvaardigd belang). In geval van uw bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als u echter een account hebt voor onze diensten, zullen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals e-mails over de diensten.

Wanneer uw gegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt voor marktonderzoek en/of direct-marketingdoeleinden op basis van uw toestemming, zullen wij u details verstrekken over hoe u kunt aangeven of u al dan niet berichten van ons wenst te ontvangen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instructies te volgen die bij elke communicatie die u ontvangt worden gegeven, door u uit te schrijven of door ons een kennisgeving te sturen.

Beveiliging
Mood Media neemt redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, waarbij rekening wordt gehouden met de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.

Wij gebruiken een reeks maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, accuraat en actueel blijven. Deze omvatten:

 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op basis van het “need-to-know”-beginsel;
 • technologische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, encryptie en antivirussoftware;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidspassen om toegang te krijgen tot onze gebouwen; en
 • gegevensbeschermingsbeleid en -procedures.

Toegang tot uw gegevens is slechts mogelijk voor een beperkt aantal gemachtigde personen. Deze zijn verantwoordelijk voor de commerciële, redactionele of technische ondersteuning van de servers. Gegevens over reacties op enquêtes worden alleen door interne afdelingen en uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt; enquêteresultaten worden intern door de afdeling Marketing geëvalueerd en verwerkt.

Als onderdeel van dergelijke maatregelen worden uw persoonsgegevens die u via de Site verstrekt, verzonden via SSL-technologie (Secure Socket Layer) en vervolgens gecodeerd in onze databanken opgeslagen, zodat zij alleen toegankelijk zijn voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn vermeld.

Als u het klanttevredenheidsonderzoek op onze website invult, dient u zich ervan bewust te zijn dat geen enkele methode van overdracht via internet of opslag ooit volledig veilig of foutloos is. Dus, hoewel wij ernaar streven uw gegevens te beschermen, kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.

Delen van gegevens/ontvangers van klantgegevens
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw gegevens delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen. Alle gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik verzameld, uitsluitend voor het beoogde doel en op basis van ons rechtmatig belang. Gegevens over de respons op enquêtes worden beschikbaar gesteld om beter te begrijpen of onze klanten tevreden zijn met de producten en diensten die wij leveren en hoe wij die kunnen verbeteren.

In beperkte omstandigheden kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan aanbieders van e-maildiensten om de e-mails met de enquêtekoppeling te versturen, door met dergelijke derden passende gegevensverwerkingsovereenkomsten te sluiten die voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake privacy of gegevensbescherming en die voldoende garanties voor gegevensbescherming bieden.

Mood Media verkoopt of verhuurt uw informatie niet aan anderen en zal geen klantengegevens delen met derden, behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring of zoals anderszins wettelijk toegestaan.

Grensoverschrijdende doorgiften
Om te voldoen aan de beperkingen van de EU GDPR met betrekking tot de internationale doorgiften waarin artikel 44 e.v. voorziet. 44 e.v. van de EU GDPR, herziet en versterkt Mood Media voortdurend de beschermingsmaatregelen met betrekking tot de internationale overdrachten, rekening houdend met de richtlijnen en aanbevelingen van de EU-autoriteiten.

Daarom wordt de overdracht van gegevens over enquêterespons naar landen buiten de EER, waar Mood Media, zijn filialen, dochterondernemingen of externe dienstverleners actief zijn, geregeld door de standaard contractuele clausules. De door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen zijn hier beschikbaar.

Naast het gebruik van de bovenstaande modelcontractbepalingen, neemt Mood Media voortdurend maatregelen om de rechten van de betrokkenen, die gewaarborgd worden door de toepasselijke privacywetgeving, beter te beschermen.

Door informatie te verstrekken voor een van de doeleinden die hierin worden vermeld, erkent u dat uw informatie buiten de EER zal worden overgedragen.

Uw wettelijke rechten in verband met de verwerking van uw gegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de privacywetgeving van andere landen verlenen de betrokkenen bepaalde rechten. Daarom hebt u onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens te vragen;
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens;
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Portabiliteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de overdracht van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aanbieden. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt;
 • Het recht om geïnformeerd te worden. Dit privacybeleid informeert u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van Art. 13 van de EU GDPR. Indien u andere informatie wenst over de verwerking dan die welke hierin is gespecificeerd, kunt u ons een verzoek in die zin sturen.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde middelen is gebaseerd, met inbegrip van profilering. In dit verband delen wij u mee dat Mood Media geen geautomatiseerde besluitvorming uitvoert op basis van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals profilering. Uw persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering, zoals vermeld in artikel 22, leden 1 en 4, in Verordening (EU) nr. 679 van 27 april 2016;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties, maar ook om zich tot de bevoegde autoriteiten te wenden.
  1. Inwoners van de EER kunnen een klacht indienen bij de EDPS (de EDPS is de onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit van de EU). De gegevensbeschermingsautoriteit eist dat u eerst probeert om een klacht met ons op te lossen; zie het gedeelte Contactinformatie hieronder om een klacht in te dienen bij Mood Media.
  2. Ga naar de link voor de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont.
  3. Als u van mening bent dat Mood Media de GDPR in het Verenigd Koninkrijk niet heeft nageleefd, neem dan in eerste instantie contact op met de DPO. U hebt ook het recht om hier een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO). De ICO is de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk.

Uitoefening van uw rechten
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]. Wij zullen uw vragen overeenkomstig de wettelijke voorschriften behandelen en u binnen een maand op de hoogte brengen van de maatregelen die wij hebben genomen. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Een andere mogelijkheid is dat wij in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan personen die geen recht hebben op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

Bevoegde rechtbank
Eventuele vragen of klachten over deze Privacyverklaring kunt u richten aan [email protected]. Wat de bezoekers van de website betreft, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring worden behandeld overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen en aanpassingen
Deze privacyverklaring kan indien nodig worden gewijzigd of aangepast. Bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe jurisprudentie over vraagstukken inzake gegevensbescherming. Indien wij onze praktijken inzake gegevensbescherming wijzigen, kunnen wij deze Privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en/of wijzigen. Wij raden u aan onze website te bezoeken en onze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om de meest recente informatie over onze praktijken inzake gegevensbescherming te lezen.

Engelse versie controleert
Niet-Engelse vertalingen van deze Privacyverklaring worden uitsluitend gemakshalve verstrekt. In geval van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen vertalingen, is de Engelse versie gezaghebbend en prevaleert.

Bijgewerkt door Mood Media op september, 2022