+31 (0)36 747 0700 Support Client Login

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Eigendom van de Site; Aanvaarding van de Voorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden (de”Gebruiksvoorwaarden“) zijn van toepassing op de Mood Media Website die gelokaliseerd is op moodmedia.com en alle geassocieerde subdomeinen met betrekking tot moodmedia.com (gezamenlijk, de“Site“). De Site is eigendom van, wordt gezamenlijk beheerd en gecontroleerd door Mood Media Corporation / Mood Media Group, zijn dochterondernemingen en filialen over de hele wereld (collectief, “Mood Media” of het “Bedrijf“; waarnaar ook verwezen wordt als “wij” of “ons“). De dochterondernemingen en affiliates van Mood Media worden vermeld in de sectie “Mood Media Entiteiten” aan het einde van het Privacybeleid van de Website.

Mood Media biedt deze Site, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn via deze Site (gezamenlijk aangeduid als “Diensten“), aan u (de “Gebruiker“, ook wel aangeduid als de “Site Bezoeker“), op voorwaarde van uw aanvaarding en naleving van alle bepalingen, voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hierin worden vermeld of waarnaar hierin wordt verwezen, die één enkel contractueel instrument vormen. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in contractueel gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden zoals deze worden vermeld op het moment van uw gebruik van de Site. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat u de leeftijd hebt om geldig toestemming te geven onder de toepasselijke wetgeving.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GELIEVE DEZE SITE DAN NIET TE GEBRUIKEN.

Mood Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen door een dergelijke wijziging en/of aanpassing in deze gebruiksvoorwaarden op te nemen, samen met een kennisgeving van de ingangsdatum van dergelijke gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Indien u de Site blijft gebruiken na de bekendmaking van dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, wordt dit beschouwd als een onherroepelijke instemming met deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien u op enig moment niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u uw toegang tot of gebruik van de Site te staken.

Onze praktijken inzake gegevensprivacy
Voor uitgebreide informatie over hoe Mood Media uw persoonlijke informatie verzamelt, verwerkt en gebruikt, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de site. U begrijpt dat u door uw gebruik van de Site en Services instemt met het verzamelen en gebruiken van de informatie die u aan ons verstrekt, inclusief de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van het Privacybeleid van de Site en van ons Cookiebeleid.

Nauwkeurigheiden volledigheid van informatie
Hoewel wij ons best doen om de gegevens op deze Site nauwkeurig en up-to-date te houden, wordt deze informatie zonder enige aansprakelijkheid aan ons verstrekt, uitsluitend als algemene informatie voor de Bezoekers van de Site. Er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder de op deze site verstrekte informatie te bevestigen met officiële informatiebronnen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op de Site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan de Site te volgen indien dat voor u van belang is.

Noch de Vennootschap, noch haar filialen, dochterondernemingen en leveranciers zijn aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurige informatie opgenomen in of afgeleid van de Site. De informatie op of van de Site is niet bedoeld om door de Gebruikers te worden gebruikt voor het nemen van zakelijke of persoonlijke beslissingen; daarom mag het niet worden opgevat als een bron van financieel, fiscaal, juridisch, boekhoudkundig, economisch, zakelijk of ander professioneel advies. In het bijzonder, en zonder beperking, mag de informatie die is opgenomen in of afgeleid van de Site met betrekking tot het gebruik van muziek of media niet worden gebruikt voor het berekenen of betwisten van royaltybetalingen die door het Bedrijf aan u of een derde partij zijn of zullen worden betaald.

Site-inhoud
De Site bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en ander materiaal en informatie waarop eigendomsrechten rusten (gezamenlijk “Inhoud“, “Materiaal“), met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafieken, video, logo’s, pictogrammen, software, interfaces, muziek en/of geluid dat beschermd is door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten. Het Materiaal (dat hieronder bij wijze van voorbeeld per categorie wordt vermeld) is eigendom van of in licentie gegeven aan het Bedrijf of zijn filialen of leveranciers of is het eigendom van de respectieve eigenaar. Ongeoorloofd gebruik van het Materiaal kan een overtreding zijn van het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten.

(a) Inhoud van de stemmingsmedia: De informatie en het Materiaal op deze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de visuals, teksten, het ontwerp, de interface, audio, muziek, video’s, foto’s, grafische elementen, interactieve functies, white papers, persberichten, productbeschrijvingen, softwarecode, scripts, gegevens en andere inhoud die beschikbaar is op of de basis vormt van de Site, met uitzondering van Inhoud van Derden, zijn de auteursrechtelijk beschermde werken van Mood Media, en Mood Media behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten, titels en belangen voor in en op de Inhoud van Mood Media, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zal elk gebruik van de Mood Media-inhoud deze Gebruiksvoorwaarden schenden en een inbreuk kunnen vormen op het auteursrecht en/of andere toepasselijke wetten.

(b) Inhoud van derden: Naast de Inhoud van Mood Media, kan de Site elementen bevatten die door derden aan Mood Media worden verstrekt of door derden op de Site worden geplaatst (gezamenlijk, “Inhoud van derden“). Inhoud van derden is het auteursrechtelijk beschermde werk van de eigenaar, die uitdrukkelijk alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Inhoud van derden behoudt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop. Inhoud van derden is niet alleen onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar kan ook onderworpen zijn aan andere en/of aanvullende Gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleid van dergelijke derden, waaraan de Gebruiker zich dient te houden. Neem contact op met de betreffende derde partij voor meer informatie over dergelijke afwijkende en/of aanvullende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op Inhoud van Derden.

(c) Beperkte Site-inhoudslicentie: Mood Media verleent u het beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht om de inhoud van Mood Media en de inhoud van derden te gebruiken (gezamenlijk, “Site-inhoud“) door de Site-inhoud op uw computer weer te geven vanaf de Site die Site-inhoud bevat, met inbegrip van alle noodzakelijke bijbehorende handelingen, onder de voorwaarden dat: (i) dergelijke activiteit is uitsluitend voor uw persoonlijk of ander niet-commercieel gebruik, (ii) u de Site-inhoud niet wijzigt en er geen afgeleide werken van maakt, (iii) u geen meldingen van auteursrechten op pagina’s van de Site of Inhoud van de Site onleesbaar maakt, wijzigt of verwijdert, (iv) u de Site-inhoud niet anderszins reproduceert, herverspreidt of publiekelijk vertoont en (v) u kopieert geen Site-inhoud naar andere media of andere opslagformaten. Geen ander gebruik van de Site-inhoud is toegestaan. Behalve zoals hierboven vermeld, mag niets van wat hierin is vervat, worden geïnterpreteerd als het impliciet of anderszins verlenen van een licentie of recht uit hoofde van een octrooi, handelsmerk, auteursrecht of een ander recht op een intellectueel eigendomsrecht van Mood Media of een derde partij.

(d) Handelsmerken: Mood Media logo en alle Mood Media productnamen zijn handelsmerken en dienstmerken van Mood Media (collectief “Mood Media Handelsmerken“). De logo’s en productnamen van derden zijn handelsmerken en dienstmerken van derden (collectief “Handelsmerken van Derden”). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om de Handelsmerken van Mood Media of de Handelsmerken van Derden te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mood Media of, in voorkomend geval, de toestemming van de relevante houder van de Handelsmerken van Derden.

(e) Toezicht op Site en Site-inhoud: Mood Media behoudt zich het recht voor, maar neemt niet de verplichting op zich, om het gebruik van de Site of eender welke Inhoud van de Site te monitoren, en om een onderzoek in te stellen en gepaste gerechtelijke stappen te ondernemen tegen eender welke partij die de Site of eender welke Inhoud van de Site gebruikt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, of met de toepasselijke wetgeving, inclusief door de toegang te beperken of te verbieden voor gebruikers die zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houden. Mood Media behoudt zich het recht voor om alle inhoud van de website te aanvaarden, te weigeren of te wijzigen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het aanvaarden, weigeren, wijzigen of voor het niet wijzigen van een inhoud van de website.

(f) Inbreuk op het auteursrecht: Als voorwaarde voor uw recht op gebruik van en toegang tot de Site en alle Site-inhoud, gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van Mood Media en van anderen te respecteren. Mood Media behoudt zich alle rechten voor om schadevergoeding en honoraria te eisen in verband met een inbreuk hierop en/of fraude.

Uw gebruik van de Site
(a) Gebruik van de Site: U wordt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-overdraagbare licentie verleend om de Site uitsluitend in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, namelijk om de Inhoud van de Site op uw computer weer te geven, met inbegrip van alle noodzakelijke bijbehorende bewerkingen, zoals hierboven onderscheiden. Deze licentie is geen verkoop van enige rechten van het bedrijf. U mag de Site en alle Site-inhoud alleen openen en gebruiken voor wettige doeleinden en alleen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. U erkent dat u het Privacybeleid van Mood Media, dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden, gelezen en begrepen hebt en dat u ermee akkoord gaat. U mag het Materiaal op de Site openen en weergeven op uw computer voor persoonlijk en ander niet-commercieel gebruik, mits u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen wijzigt of verwijdert die voorkomen op het Materiaal waartoe u toegang hebt. Elk ander gebruik van de inhoud van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen, verspreiden, verzenden, uploaden, in licentie geven of het creëren van afgeleide werken van materiaal, informatie, software, producten of diensten die van de Site zijn verkregen, is uitdrukkelijk verboden. Als u een van deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, wordt uw gebruikslicentie voor deze Site automatisch beëindigd en moet u het gebruik van het Materiaal onmiddellijk staken. Mood Media of haar licentiegevers of inhoudleveranciers behouden het volledige eigendomsrecht op het Materiaal dat op de Site wordt aangeboden, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken dit Materiaal aan u onder een licentie die op elk moment naar eigen goeddunken van Mood Media kan worden herroepen. Mood Media garandeert noch verklaart dat uw gebruik van Materialen op deze Site geen inbreuk zal maken op rechten van derden die niet aan Mood Media verbonden zijn.

(b) Toelaatbaarheid: Als uitdrukkelijke voorwaarde om toegang te krijgen tot en gebruik te mogen maken van de Site en enige Site-inhoud, verklaart en garandeert u dat u (i) de rechtsbevoegdheid hebben (inclusief, zonder beperking, het hebben van de wettelijke leeftijd voor geldige toestemming) om contracten af te sluiten onder de wet van het rechtsgebied dat op u van toepassing is, (ii) door uw gebruik van de Site stemt u in met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in de Site’s Privacybeleid) van de informatie die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de overdracht van dergelijke informatie aan Mood Media entiteiten, haar filialen en dochterondernemingen buiten de EER, zoals vermeld in de sectie “Mood Media Entiteiten” aan het einde van het Privacybeleid.

(c) Verboden Gedrag: U gaat ermee akkoord NIET om de Site of enige Inhoud van de Site als volgt te bezoeken of te gebruiken:
(i) in overtreding of poging tot overtreding van de Gebruiksvoorwaarden;
(ii) door de Site te gebruiken vanuit gebieden waar dit illegaal is. Het gebruik van de Site vanuit dergelijke gebieden gebeurt op uw eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten en voorschriften, met inbegrip van beperkingen en controles op de invoer van computersoftware of gegevens, alsmede alle wetten en voorschriften inzake exportcontrole. Het gebruik van de Site in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving is ten strengste verboden;
(iii) de veiligheid van de Site of de systeem- of netwerkbeveiliging van Mood Media op welke manier dan ook te schenden of trachten te schenden. Overtredingen van de systeem- of netwerkbeveiliging van de Site kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid;
(iv) de Site te gebruiken op een manier die de continuïteit of de kwaliteit van de Service aantast;
(v) voor de verspreiding van materiaal dat kwaadaardige elementen bevat of kan bevatten, zoals virussen, trojaanse paarden, spyware, enz. of andere van dergelijke elementen, die de werking van IT-apparatuur, -systemen of communicatieapparatuur kunnen onderbreken, vernietigen of beperken; of
(vi) door de rechten van Mood Media, van derden, of de toepasselijke wetgeving te schenden.

Het bedrijf kan voorvallen onderzoeken waarvan het meent dat ze dergelijke overtredingen inhouden en de wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met de vervolging van Gebruikers van de Site die bij dergelijke overtredingen betrokken zijn. In het geval dat u onopzettelijk toegang verkrijgt tot informatie die toebehoort aan of bestemd is voor een derde via de Site, stemt u ermee in geen fysieke kopie van dergelijke informatie te produceren, dergelijke informatie te wissen en het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijke onopzettelijke toegang, met inbegrip van de omstandigheden die tot en rond dergelijke toegang hebben geleid.

(d) Uw vrijwaringsverplichtingen: U stemt er hierbij onherroepelijk mee in om Mood Media, zijn filialen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verlies, kosten, schade, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief honoraria van advocaten) die voortkomen uit of verband houden met (i) elke vordering van derden als gevolg van een schending door u van een van uw convenanten, verklaringen of garanties in deze gebruiksvoorwaarden, (ii) uw misbruik van de Site of enige Site-inhoud.

(e) Geaggregeerde gegevens: Niettegenstaande andersluidende bepalingen in dit document of anderszins, heeft Mood Media het recht om gegevens en andere informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot de levering, het gebruik of de prestaties van de Site en verwante systemen en technologieën, en om dergelijke gegevens en informatie samen te voegen, in overeenstemming met onze Cookiebeleid.

Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Site en het Materiaal worden verstrekt op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis zonder enige garanties van welke aard dan ook. Zonder het voorgaande te beperken, voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen Mood Media en haar leveranciers alle garanties en voorwaarden af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Mood Media geeft geen garantie of verklaring en wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor en over: (i) de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens op de Site, met inbegrip van het Materiaal, of van de diensten, software, tekst, grafische voorstellingen of links op de Site; (ii) enige schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens, of andere schade die het gevolg is van uw toegang tot of gebruik van de Site of enige inhoud; (iii) of de diensten aan uw eisen zullen voldoen of beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, veilige of foutloze basis; en (iv) dat de Site op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie beschikbaar zal zijn, en (v) dat eventuele defecten of fouten op de Site zullen worden gecorrigeerd.

Uw gebruik van deze Site kan u blootstellen aan risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van om het even welke internetwebsite. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de Site veilig en beschikbaar te houden, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

U wordt aangemoedigd regelmatig backups te maken van uw gegevens en uw systeem afdoende te beschermen door ten minste standaard beveiligingsmaatregelen (antivirussoftware, firewall, enz.). U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg zijn van het downloaden van dergelijk Materiaal. Indien uw gebruik van de Site of het Materiaal resulteert in de noodzaak van onderhoud of vervanging van apparatuur of gegevens, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de kosten in verband met dergelijk onderhoud of dergelijke vervanging.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, MATERIAAL OF GEGEVENS DIE AL DAN NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN ZIJN, OF TRANSACTIES DIE VIA DE SITE ZIJN AANGEGAAN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BEDREIGENDE, LASTERLIJKE, OBSCENE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE INHOUD OF GEDRAGINGEN VAN ENIGE ANDERE PARTIJ OF ENIGE INBREUK OP DE RECHTEN VAN EEN ANDER, MET INBEGRIP VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE INHOUD DIE WORDT VERZONDEN MET GEBRUIKMAKING VAN EN/OF OPGENOMEN OP DE SITE DOOR EEN DERDE PARTIJ. IN GEEN GEVAL ZIJN HET BEDRIJF, ZIJN FILIALEN, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, ZIJN LEVERANCIERS EN/OF DERDEN DIE OP DE SITE WORDEN GENOEMD AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING OF SCHADE ALS GEVOLG VAN GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE PRESTATIES, HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE EN/OF HET MATERIAAL, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE AL DAN NIET TE VOORZIEN IS OF HET BEDRIJF OF EEN VAN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE SITE OF OVER EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet in alle gevallen toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat. Deze Voorwaarden geven u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Gekoppelde websites en diensten
Deze Site kan koppelingen naar en integraties met websites en diensten van derden (“Gekoppelde sites“) bevatten. Deze Gelinkte Sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de bezoekers van onze Site. Dergelijke Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van Mood Media, en Mood Media is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft niet de inhoud van dergelijke Gelinkte Sites (of producten of andere diensten die daarmee verband houden), met inbegrip van alle informatie of Materialen die op dergelijke Gelinkte Sites staan. U dient uw eigen, onafhankelijke oordeel te vormen over uw interactie met deze Gelinkte Sites. Uw gebruik van dergelijke websites en diensten is onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op elk van deze websites en diensten.

Jurisdictie en toepasselijk recht/geschillenbeslechting
Mood Media onderhoudt en beheert deze Site vanuit verschillende kantoren die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en buiten de EER (zie lijst van entiteiten en gelieerde ondernemingen aan het einde van de Site).

Om twijfel te voorkomen, en tenzij dit niet afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, worden deze Voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de toepasselijke staat of het toepasselijke land dat hieronder wordt vermeld, met uitzondering van dwingende bepalingen inzake wetsconflicten en principes die ertoe zouden leiden dat de wetten van een ander rechtsgebied van toepassing zijn. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de Diensten zal worden voorgelegd aan de hieronder vermelde rechtbanken, en elke partij en entiteit stemt in met de jurisdictie van deze rechtbanken:

Indien Gebruiker woonachtig is in: Toepasselijk recht: Rechtsbevoegdheid:
Elk land buiten de Europese Economische Ruimte of de regio’s of gebieden daarvan (bv. Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, VS, Noorwegen, enz.) Staat van Zuid Carolina Exclusieve jurisdictie en rechtsgebied van de staatsrechtbanken in York County, South Carolina, V.S.A. en de federale rechtbank in Columbia, South Carolina, V.S.A.
Elk land binnen de Europese Economische Ruimte of de regio’s of gebieden daarvan Roemeense wetten Bevoegde rechtbank in Boekarest, Roemenië

Indien enig deel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een controverse of geschil tussen Mood Media en u dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website, zullen de partijen trachten om dit geschil in der minne, snel en te goeder trouw op te lossen. Indien wij niet in staat zijn een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn op te lossen (niet meer dan dertig (30) dagen), dan staat het de partijen vrij om elk recht of rechtsmiddel dat hen krachtens de toepasselijke wetgeving ter beschikking staat, aan te wenden.

Indien u ervoor kiest de Site en/of de Inhoud van de Site te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetgeving.

Wijziging of stopzetting van de Site
Mood Media kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Site of de Inhoud geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van functies, databanken, inhoud of ander Materiaal die op de Site staan of waartoe via de Site toegang wordt verkregen. Het bedrijf kan ook beperkingen opleggen aan een functie of dienst of de toegang van de gebruiker tot sommige of alle delen van de site beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht, en de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden, die altijd op moodmedia.com te vinden is, is bepalend voor onze relatie met u vanaf het moment dat deze actuele versie op de Site is geplaatst. Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van de Site en onze Diensten nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene Gebruiksvoorwaarden.

Contactinformatie
Als u een verzoek wilt indienen of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected].

In het geval van andere klachten of verzoeken kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of [email protected].

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten in uw rechtsgebied.

Algemeen
Indien enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid of acties die hierin worden uiteengezet, dan zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling weer te geven, en de rest van de Gebruiksvoorwaarden zal van kracht blijven.

Tenzij hierin anders is bepaald, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de site, en deze vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk (elektronisch of anderszins), tussen u en het bedrijf met betrekking tot de site. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen om onze bedrijfspraktijken en/of eventuele wijzigingen in de wetgeving weer te geven. Dergelijke wijzigingen treden in werking en zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie op de Site. Wij raden u aan de op de Site geplaatste versie op te slaan wanneer u de Site bezoekt, aangezien deze in de toekomst mogelijk niet meer beschikbaar is.

Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden of een in elektronische vorm gegeven kennisgeving is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn opgesteld en bewaard.

English Version Controls
Niet-Engelse vertalingen van deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. In geval van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen vertalingen, is de Engelse versie gezaghebbend en prevaleert.

De hierin vervatte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt door Mood Media op28 oktober 2021

Archief van eerdere gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden 2020