+31 (0)36 747 0700 Support Client Login

SERVICEVOORWAARDEN

Deze pagina bevat de voorwaarden (de “Overeenkomst”) waaronder u de Mood Media website (de “Site”) mag gebruiken, die gecontroleerd, onderhouden, in eigendom en geëxploiteerd wordt door Mood Media Corporation (het “Bedrijf”). Het gebruik van de Site wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst volledig aanvaardt. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in contractueel gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst, zoals deze worden vermeld op het moment dat u de Site gebruikt. Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u meerderjarig bent volgens de toepasselijke wetgeving.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SITE NIET BEKIJKEN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN.

Gebruik van de Site
U wordt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-overdraagbare licentie verleend om de Site uitsluitend in overeenstemming met deze Overeenkomst te gebruiken. Deze licentie is geen verkoop van enige rechten van het bedrijf.

Kennisgeving van eigendomsrechten
De Site bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal en informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, software, afbeeldingen, grafieken, video, muziek en/of geluid dat beschermd is onder zowel Amerikaanse als buitenlandse wetten (het “Materiaal”). Het Materiaal is eigendom van of in licentie gegeven aan het Bedrijf of zijn filialen of leveranciers of is het eigendom van de respectieve eigenaar. Ongeoorloofd gebruik van het Materiaal kan een overtreding zijn van het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. U dient alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in het oorspronkelijke Materiaal te behouden op iedere kopie die u van het Materiaal maakt. U mag het Materiaal niet verkopen of wijzigen of het Materiaal op enigerlei wijze reproduceren, weergeven, in het openbaar uitvoeren, verspreiden of anderszins gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel. Het gebruik van het Materiaal op een andere website of in een netwerkomgeving voor welk doel dan ook is verboden. U mag de HTML-code die het Bedrijf aanmaakt om de pagina’s van de Site te genereren, niet kopiëren of aanpassen, welke code ook beschermd is door het auteursrecht van het Bedrijf. Als u een van de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt, wordt uw toestemming om het Materiaal te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën vernietigen die u van het Materiaal hebt gemaakt.

Fouten en correcties
De informatie en diensten opgenomen in of beschikbaar via de Site kunnen onnauwkeurigheden en/of typografische fouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de Site en aan de informatie in de database(s) waaraan de informatie op de Site is ontleend. Het gebruik van de Site is op eigen risico, en u stemt ermee in dat noch de Vennootschap noch haar leveranciers aansprakelijk zijn voor eventuele onjuiste informatie op of afgeleid van de Site. De Vennootschap en haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de Site.

Op de informatie op of van de Site mag niet worden vertrouwd of deze mag niet worden gebruikt als bron van financieel, fiscaal, juridisch, boekhoudkundig, economisch, zakelijk of ander professioneel advies. Informatie die is opgenomen in of afgeleid van de Site met betrekking tot het gebruik van muziek of media mag niet worden gebruikt voor het berekenen of betwisten van royaltybetalingen die door het Bedrijf aan u of een derde partij zijn of zullen worden betaald.

Aansprakelijkheid van de vennootschap
UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO.

HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DE SITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DE SITE OF ZIJN SERVER VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDER SCHADELIJK MATERIAAL OF GOEDEREN. INDIEN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF HET MATERIAAL LEIDT TOT DE NOODZAAK VAN ONDERHOUD OF VERVANGING VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, IS HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE KOSTEN IN VERBAND MET DERGELIJK ONDERHOUD OF DERGELIJKE VERVANGING.

DE SITE EN HET MATERIAAL WORDEN AANGEBODEN OP EEN “AS-IS” BASIS ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. HET BEDRIJF EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. DE VENNOOTSCHAP EN HAAR LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN HET MATERIAAL, DE DIENSTEN, SOFTWARE, TEKST, GRAFIEKEN OF LINKS OP DE SITE; DAT DE SITE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF OP EEN BEPAALDE PLAATS; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN OP DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPUTERCOMPONENTEN.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, AL HET MATERIAAL OF DE GEGEVENS DIE AL DAN NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN ZIJN, OF TRANSACTIES DIE VIA DE SITE ZIJN AANGEGAAN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BEDREIGENDE, LASTERLIJKE, OBSCENE, BELEDIGENDE OF ILLEGALE INHOUD OF GEDRAGINGEN VAN ENIGE ANDERE PARTIJ OF ENIGE INBREUK OP DE RECHTEN VAN EEN ANDER, MET INBEGRIP VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE INHOUD DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE WORDT VERZONDEN EN/OF OP DE SITE WORDT OPGENOMEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN HET BEDRIJF, ZIJN FILIALEN, ZIJN LEVERANCIERS EN/OF DERDEN DIE OP DE SITE WORDEN VERMELD, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN GEGEVENSVERLIES OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE PRESTATIES, HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE EN/OF HET MATERIAAL, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE AL DAN NIET TE VOORZIEN IS OF DE ONDERNEMING OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE SITE OF OVER EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN. OMDAT SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. INDIEN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF DE UITSLUITING VAN GARANTIE ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET OM WELKE REDEN DAN OOK NIET VAN TOEPASSING OF NIET AFDWINGBAAR WORDT GEACHT, DAN ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR ELK TYPE SCHADE HIERONDER BEPERKT ZIJN TOT $100.

Internationaal gebruik van de Site
Het bedrijf verklaart niet dat de site (inclusief inhoud of diensten die op of via de site beschikbaar zijn) geschikt is voor of beschikbaar is op locaties buiten de Verenigde Staten van Amerika. Gebruik van de Site vanuit gebieden waar dit illegaal is, is verboden. Het gebruik van de Site buiten de Verenigde Staten van Amerika geschiedt op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten en voorschriften, met inbegrip van beperkingen en controles op de invoer van computersoftware of -gegevens, alsmede alle wetten en voorschriften inzake exportcontrole van de Verenigde Staten van Amerika. Gebruik van de Site in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving is ten strengste verboden.

Links
De Site kan links bevatten naar websites van derden (de “Gelinkte Sites”). De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van de Vennootschap en de Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk als een Gelinkte Site niet naar behoren werkt, en u bent als enige verantwoordelijk voor het bekijken en naleven van privacyverklaringen of servicevoorwaarden die op een Gelinkte Site zijn geplaatst. Links naar Gelinkte Sites op de Site worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker aangeboden, en het opnemen van een dergelijke link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het Bedrijf van de site of enige associatie met de exploitanten ervan, noch van goederen of diensten die op een Gelinkte Site worden aangeboden of beschreven.

Veiligheidsregels voor de site
Het is u verboden de beveiliging van de Site te schenden of pogingen daartoe te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot gegevens die niet voor uw gebruik bestemd zijn of in te loggen op een account waartoe u niet gemachtigd bent; (b) het proberen te peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van de Site of zijn netwerk; (c) het vervalsen van een TCP/IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of andere posting naar de Site. Overtredingen van de systeem- of netwerkbeveiliging van de Site kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het bedrijf kan voorvallen onderzoeken waarvan het gelooft dat ze dergelijke overtredingen inhouden en de wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met het vervolgen van gebruikers van de Site die bij dergelijke overtredingen betrokken zijn.

In het geval dat u onopzettelijk toegang verkrijgt tot informatie die toebehoort aan of bestemd is voor een derde via de Site, stemt u ermee in geen fysieke kopie van dergelijke informatie te produceren, dergelijke informatie te negeren en het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijke onopzettelijke toegang, met inbegrip van alle omstandigheden die tot en rond dergelijke toegang hebben geleid en elke verspreiding van dergelijke informatie van derden buiten de Site en alle stappen die door u of namens u zijn ondernomen om de verdere verspreiding van dergelijke informatie van derden te voorkomen.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord de Onderneming, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, acties, eisen, rechtszaken, aansprakelijkheid, schade, kosten en/of procedures van derden, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke juridische, boekhoudkundige of andere professionele kosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw gebruik van de Site, met inbegrip van uw overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het Bedrijf zal u op de hoogte stellen van dergelijke claims, acties, eisen, rechtszaken of gerechtelijke stappen en zal u, op uw kosten, bijstaan in uw verdediging tegen dergelijke claims, acties, eisen, rechtszaken of gerechtelijke stappen.

Wijziging of stopzetting van de Site
De Onderneming kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Site geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van functies, databases, inhoud of ander Materiaal dat op de Site staat of via de Site toegankelijk is. Het bedrijf kan ook beperkingen opleggen aan een functie of dienst of de toegang van gebruikers tot een of alle delen van de Site beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Betrekkingen tussen de partijen
U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie bestaat tussen u en het bedrijf (of enige andere gebruiker van de site) als gevolg van deze overeenkomst of uw gebruik van de site.

Bevoegdheid en toepasselijk recht/geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is het materiële recht van de staat South Carolina van toepassing, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht. U gaat akkoord met en stemt in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de staatsrechtbanken in York County, South Carolina, V.S. en de federale rechtbank in Columbia, South Carolina, V.S.

Contactinformatie bedrijf
Als u contact wilt opnemen met het Bedrijf, kunt u dit als volgt doen (of zoals van tijd tot tijd anderszins op de Site wordt uiteengezet):

Mood Media Corporation
3318 Lakemont Blvd.
Fort Mill, SC 29708
800 331.3340

Algemeen
Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en de beperkingen van aansprakelijkheid of acties die hierin worden uiteengezet, dan zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling weer te geven, en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven.

Ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel stelt, moet elke vordering of reden voor actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site of deze Overeenkomst worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke vordering of reden voor actie is ontstaan of een dergelijke vordering of reden voor actie zal voor altijd worden uitgesloten.

Tenzij hierin anders is bepaald, vormt deze Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de Site, en vervangt deze alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk (elektronisch of anderszins), tussen u en het Bedrijf met betrekking tot de Site. Eventuele wijzigingen of amendementen op deze Overeenkomst, anders dan herziene versies van deze Overeenkomst die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, moeten schriftelijk geschieden en ondertekend worden door een bevoegde vertegenwoordiger van het Bedrijf.

Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en of enige kennisgeving die in elektronische vorm is gedaan, is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn opgesteld en bijgehouden.

 

Privacyverklaring

(Verenigde Staten)
Laatst bijgewerkt op 17/04/2010

Wij respecteren uw recht op privacy. Uw vermogen om weloverwogen keuzes te maken over het gebruik van uw informatie is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring zet ons beleid uiteen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen van persoonlijke informatie. De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de informatie die van u wordt verzameld, tenzij er andere voorwaarden worden vermeld als onderdeel van een speciale aanbieding, of in een ander formulier of contract dat wij u aanbieden, en u met deze voorwaarden instemt door deel te nemen aan de speciale aanbieding of het programma, of anderszins.

Wat is persoonlijke informatie?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een persoon identificeren of rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met een specifieke persoon of entiteit, zoals een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kredietkaartnummer, of gegevens over activiteiten die rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met die persoon, zoals zijn of haar aankopen. Onze definitie van persoonlijke informatie omvat geen “geaggregeerde” informatie. Geaggregeerde informatie zijn gegevens die wij verzamelen over een groep of categorie van producten, diensten of websitebezoekers, waaruit de individuele identiteit is verwijderd. Met andere woorden, informatie over de manier waarop u een dienst gebruikt, kan worden verzameld en gecombineerd met informatie over de manier waarop anderen dezelfde dienst gebruiken, maar in de resulterende gegevens zal geen persoonlijke informatie worden opgenomen. Evenzo kan informatie over de producten die u koopt, worden verzameld en gecombineerd met informatie over de producten die door anderen zijn gekocht. Geaggregeerde gegevens helpen ons trends en de behoeften van klanten te begrijpen, zodat wij beter kunnen nadenken over nieuwe producten en diensten, en bestaande producten en diensten beter kunnen afstemmen op de wensen van onze klanten.

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op de site, een bestelling plaatst, meedoet aan een wedstrijd of sweepstakes, reageert op een enquête of communicatie zoals e-mail, of deelneemt aan een andere functie van de site.
Wanneer u bestelt of registreert, kunnen wij u vragen om uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardgegevens of andere informatie. U kunt onze site echter anoniem bezoeken.
Wij verzamelen ook informatie over de ontvangers van geschenken, zodat wij de aankoop van het geschenk kunnen uitvoeren. De informatie die wij verzamelen over de ontvangers van geschenken wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Zoals vele websites gebruiken wij “cookies” om uw ervaring te verbeteren en informatie te verzamelen over bezoekers en bezoeken aan onze websites. Zie het gedeelte “Maken wij gebruik van ‘cookies’?” hieronder voor informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken.

Hoe gebruiken wij uw informatie?
Wij kunnen de informatie die wij van u verzamelen wanneer u zich registreert, producten koopt, meedoet aan een wedstrijd of promotie, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, surft op de website of gebruik maakt van bepaalde andere functies van de site, op de volgende manieren gebruiken:
Om uw site-ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het soort inhoud en productaanbiedingen te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.
Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.
Om uw transacties snel te verwerken.
Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere site functie te beheren.
Als u ervoor gekozen hebt onze e-mailnieuwsbrief te ontvangen, kunnen wij u periodieke e-mails sturen. Indien u niet langer reclamemails van ons wenst te ontvangen, verwijzen wij u naar het gedeelte “Hoe kunt u zich uitschrijven, informatie verwijderen of wijzigen die u ons hebt verstrekt?” hieronder. Als u zich niet hebt aangemeld voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven, zult u deze e-mails niet ontvangen. Bezoekers die zich registreren of deelnemen aan andere functies van de site, zoals marketingprogramma’s en “members-only” inhoud, krijgen de keuze of zij op onze e-maillijst willen staan en e-mailberichten van ons willen ontvangen.

Hoe beschermen wij bezoekersinformatie?
Wij treffen diverse veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Uw persoonlijke informatie wordt bewaard achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te behandelen. Wanneer u bestellingen plaatst of toegang hebt tot uw persoonlijke informatie, bieden wij u het gebruik van een beveiligde server aan. Alle gevoelige/kredietinformatie die u verstrekt wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie en vervolgens gecodeerd in onze databases om alleen te worden geraadpleegd zoals hierboven vermeld.

Gebruiken wij “cookies”?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer zet (als u dat toestaat) en waarmee de systemen van de site of de serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om ons te helpen de artikelen in uw winkelwagentje te onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om ons inzicht te geven in uw voorkeuren op basis van eerdere of huidige site-activiteit, waardoor wij u betere diensten kunnen verlenen. Wij gebruiken ook cookies om ons te helpen samengestelde gegevens te verzamelen over siteverkeer en site-interactie, zodat wij in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen aanbieden.

Wij kunnen contracten sluiten met externe dienstverleners om ons te helpen de bezoekers van onze site beter te begrijpen. Het is deze dienstverleners niet toegestaan de namens ons verzamelde informatie te gebruiken, behalve om ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van onze activiteiten.
U kunt ervoor kiezen uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen alle cookies uit te schakelen. U doet dit via de instellingen van uw browser (zoals Netscape Navigator of Internet Explorer). Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser om de juiste manier te leren om uw cookies te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, zult u geen toegang hebben tot veel functies die uw site-ervaring efficiënter maken en zullen sommige van onze diensten niet naar behoren functioneren. U kunt echter nog steeds telefonisch bestellingen plaatsen door contact op te nemen met de klantenservice.

Geven wij de door ons verzamelde informatie door aan derden?
Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhandelen of anderszins aan derden overdragen, tenzij wij u daarvan vooraf in kennis hebben gesteld, behalve zoals hieronder beschreven. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame-, of andere doeleinden.

Orderafhandeling
Wij kunnen informatie verstrekken aan een derde partij die nodig is om een bestelling uit te voeren die u bij ons hebt geplaatst. Als u bijvoorbeeld om verzending van een aankoop verzoekt, kunnen wij uw adres aan de vervoerder doorgeven, en als u met een krediet- of debetkaart betaalt, worden uw kaartnummer en informatie over de verkooptransactie doorgegeven aan de kaartverwerker en/of uitgever (met inbegrip van hun dienstverleners zoals fraudeverificatiediensten). Wij geven anderen die betrokken zijn bij de handelsdistributieketen echter alleen de informatie die nodig is om u de producten of diensten te leveren die u bestelt, zoals verzend- en/of factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en productbestellingen. Bovendien verplichten wij hen de informatie vertrouwelijk te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige aanvullende informatie die u rechtstreeks aan deze partijen verstrekt, en wij raden u aan u op de hoogte te stellen van hun praktijken voordat u informatie rechtstreeks aan hen verstrekt.

Onze Aannemers
Wij kunnen anderen contracteren om namens ons taken of diensten uit te voeren. Wij kunnen bijvoorbeeld een bedrijf inhuren voor het verwerken van creditcardbetalingen, het e-mailen van informatie over speciale aanbiedingen, of het analyseren van gegevens. Of website hosting partners en andere partijen kunnen ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, of het verlenen van diensten aan u. Indien echter een van onze contractanten toegang tot uw persoonlijke informatie nodig heeft, eisen wij dat zij beloven de informatie alleen te gebruiken om de taken uit te voeren waarvoor wij hen hebben aangesteld. Wij eisen ook dat zij de vertrouwelijkheid van de informatie bewaren en/of de informatie aan ons teruggeven wanneer zij die niet langer nodig hebben.

Ander gebruik en andere openbaarmakingen
Bovendien kunnen wij persoonlijke informatie gebruiken of bekendmaken in de overtuiging dat wij wettelijk gemachtigd zijn om dit te doen, of dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om u te beschermen, om te voldoen aan wettelijke processen of autoriteiten, om te reageren op claims, of om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Mood Media, onze werknemers of het publiek te beschermen.

Bescherming van persoonsgegevens en kredietkaartgegevens
Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen in een poging om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging terwijl deze onder onze controle is. Wij gebruiken technische, contractuele, administratieve en fysieke maatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij verzamelen, verwerken en bewaren betalingsinformatie, met inbegrip van kredietkaartinformatie, in overeenstemming met de regels inzake gegevensbeveiliging die door kredietkaartmaatschappijen zoals Visa, MasterCard en American Express zijn vastgesteld. Dit betekent dat wij geen debetkaart PIN’s of creditkaart beveiligingscodes bewaren, en dat elke keer dat wij een creditkaart nummer bewaren, zoals wanneer u een online account aanmaakt, wij toegangscontroles en sterke encryptie gebruiken om het te beschermen.

Wanneer u persoonlijke informatie online invoert, wordt die informatie bovendien gecodeerd met behulp van een beveiligingsprotocol genaamd Secure Sockets Layer (“SSL”), waarmee alle informatie wordt gecodeerd voordat deze via het internet wordt verzonden. Wij gebruiken ook SSL om u in staat te stellen uw online account en registratiegegevens veilig te bekijken.

Online-rekeninginformatie is alleen toegankelijk met een wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie in uw online account te beschermen, moet u uw wachtwoord geheim houden. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van www.Mood.com door iedereen die uw wachtwoord gebruikt. Als anderen toegang hebben tot uw computer of e-mail, kunnen zij mogelijk uw wachtwoord achterhalen en informatie over u verkrijgen (zoals uw creditcardnummer), of informatie in uw gebruikersprofiel wijzigen. Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen op (800) 331-3340 indien u
dat uw wachtwoord misbruikt is.

Hoe kunt u zich uitschrijven, informatie die u aan ons hebt verstrekt verwijderen of wijzigen?
Indien u niet wenst dat wij uw Informatie delen met derden die geen taken of diensten in onze naam uitvoeren, gelieve ons dit te laten weten door onze klantendienst te bellen op (800) 331-3340, e-mail ons op [email protected]; of schrijf ons op: 3318 Lakemont Boulevard, Fort Mill, SC 29708.

Indien u geen promotionele informatie wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door uw voorkeuren aan te passen in de rubriek “Mijn Account”. Houd er rekening mee dat u in verband met e-mailproductieschema’s e-mails kunt ontvangen die al in productie zijn.
Om al uw online accountgegevens uit onze database te verwijderen, logt u in op het gedeelte “Mijn account” van onze site en verwijdert u uw verzendadressen, factuuradressen en betalingsgegevens. Wij kunnen informatie over een individuele verkooptransactie bewaren om die transactie uit te voeren en voor het bijhouden van gegevens.

Links van derden
In een poging om u meer waarde te bieden, kunnen wij links van derden op onze site plaatsen. Deze gelinkte sites hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Niettemin proberen wij de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen wij alle feedback over deze gelinkte sites (ook als een specifieke link niet werkt).

Vragen en feedback
Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en bezorgdheid over privacy. Stuur ons a.u.b. alle feedback met betrekking tot privacy, of enig ander onderwerp.

Alleen online beleid
Dit online privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die via onze website wordt verzameld en niet op informatie die offline wordt verzameld.

Voorwaarden en Condities
Bezoek ook onze rubriek Voorwaarden en Bepalingen waarin het gebruik, de uitsluitingen en de beperkingen van aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website zijn vastgelegd.

Wijzigingen in ons beleid
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, maar wij zullen u erop wijzen dat er wijzigingen zijn aangebracht door bovenaan de privacyverklaring de datum aan te geven waarop deze voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden u aan onze privacyverklaring door te nemen om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe de door u verstrekte informatie zal worden gebruikt.