+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsza strona określa zasady i warunki (“Umowa”), na podstawie których użytkownik może korzystać z witryny internetowej Mood Media (“Witryna”), która jest kontrolowana, utrzymywana, posiadana i obsługiwana przez Mood Media Corporation (“Spółka”). Korzystanie z Witryny jest oferowane użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania w całości warunków niniejszej Umowy. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami Umowy w brzmieniu obowiązującym w momencie korzystania z Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest osobą pełnoletnią w świetle obowiązującego prawa.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE PRZEGLĄDAĆ ANI W INNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

Korzystanie z Witryny
Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, nieprzenoszalna i niezbywalna licencja na korzystanie z Witryny wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza licencja nie stanowi sprzedaży jakichkolwiek praw przysługujących Spółce.

Informacja o prawach własności
Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne materiały i informacje zastrzeżone, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, obrazy, grafikę, wideo, muzykę i/lub dźwięk, które są chronione prawem Stanów Zjednoczonych i innych krajów (“Materiały”). Materiały są własnością lub są licencjonowane przez Firmę, jej podmioty stowarzyszone lub dostawców albo stanowią własność ich właścicieli. Nieuprawnione wykorzystanie Materiałów może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych oraz inne prawa. Użytkownik musi zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w oryginalnym materiale na każdej kopii, którą wykona z tego materiału. Użytkownik nie może sprzedawać ani modyfikować Materiałów, ani też reprodukować, wyświetlać, publicznie odtwarzać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać Materiałów w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym. Wykorzystywanie Materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Użytkownik nie może kopiować ani dostosowywać kodu HTML, który Spółka tworzy w celu generowania stron Witryny, który to kod jest również chroniony prawem autorskim Spółki. Jeśli naruszysz którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, Twoje pozwolenie na korzystanie z Materiałów automatycznie wygaśnie i musisz natychmiast zniszczyć wszystkie kopie, które wykonałeś z Materiałów.

Błędy i korekty
Informacje i usługi zawarte w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem mogą zawierać nieścisłości i/lub błędy typograficzne. Okresowo wprowadzane są zmiany w Witrynie oraz w informacjach zawartych w bazach danych, z których pochodzą informacje zamieszczone w Witrynie. Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko i zgadza się, że ani Firma, ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne informacje zawarte w Witrynie lub z niej pochodzące. Firma i jej dostawcy mogą w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w Witrynie.

Informacje zawarte w Witrynie lub z niej pochodzące nie mogą być traktowane jako źródło porad finansowych, podatkowych, prawnych, księgowych, ekonomicznych, biznesowych ani innych profesjonalnych. Informacje zawarte lub uzyskane z Witryny dotyczące korzystania z muzyki lub mediów nie mogą być wykorzystywane do obliczania lub kwestionowania opłat licencyjnych wypłaconych lub do wypłacenia przez Firmę na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Odpowiedzialność firmy
UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO.

FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZBŁĘDNIE ANI ŻE WITRYNA LUB JEJ SERWER SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW LUB TOWARÓW. JEŚLI KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB MATERIAŁÓW SPOWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA LUB WYMIANY SPRZĘTU LUB DANYCH, FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIM SERWISEM LUB WYMIANĄ.

WITRYNA I MATERIAŁY SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE “TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA I JEJ DOSTAWCY, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI MATERIAŁÓW, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIKI ANI LINKÓW ZAWARTYCH W WITRYNIE; NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA BĘDZIE DOSTĘPNA W OKREŚLONYM CZASIE LUB MIEJSCU; NIE GWARANTUJĄ, ŻE WSZELKIE USTERKI LUB BŁĘDY ZAWARTE W WITRYNIE ZOSTANĄ NAPRAWIONE; NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW KOMPUTEROWYCH.

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANĘ TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA, ZA WSZELKIE MATERIAŁY LUB DANE WYSŁANE LUB OTRZYMANE ALBO NIEWYSŁANE LUB NIEOTRZYMANE, ANI ZA ŻADNE TRANSAKCJE ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GROŹBY, ZNIESŁAWIENIA, OBSCENICZNOŚĆ, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE TREŚCI LUB ZACHOWANIA INNYCH OSÓB, ANI ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE PRAW INNYCH OSÓB, W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI PRZESYŁANE ZA POMOCĄ I/LUB ZAWARTE NA STRONIE PRZEZ OSOBY TRZECIE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, JEJ DOSTAWCY I/LUB STRONY TRZECIE WYMIENIONE NA STRONIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z DZIAŁANIA, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY I/LUB MATERIAŁÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY SĄ PRZEWIDYWALNE, CZY FIRMA LUB JAKIKOLWIEK Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB WYŁĄCZENIE GWARANCJI OKREŚLONE POWYŻEJ ZOSTANIE UZNANE ZA NIEMOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA LUB NIEWYKONALNE Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WÓWCZAS MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZA WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU BĘDZIE OGRANICZONA DO 100 DOLARÓW.

Międzynarodowe korzystanie z Witryny
Firma nie gwarantuje, że Witryna (w tym treści lub usługi świadczone lub dostępne za pośrednictwem Witryny) jest odpowiednia lub dostępna dla lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Korzystanie z Witryny z terytoriów, na których jest to niezgodne z prawem, jest zabronione. Korzystanie z Witryny poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się na własne ryzyko użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów prawa i regulacji, w tym ograniczeń i kontroli importu oprogramowania komputerowego lub danych, jak również wszelkich przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Korzystanie z Witryny w sposób sprzeczny z jakimkolwiek obowiązującym prawem lub przepisami jest surowo zabronione.

Linki
Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich (“Witryny połączone”). Witryny połączone nie są kontrolowane przez Firmę, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek Witryny połączonej, w tym, bez ograniczeń, za wszelkie łącza zawarte w Witrynie połączonej, ani za zmiany lub aktualizacje Witryny połączonej. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli witryna, do której prowadzą odnośniki, nie działa prawidłowo, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się i przestrzeganie wszelkich oświadczeń o ochronie prywatności lub warunków świadczenia usług zamieszczonych w witrynie, do której prowadzą odnośniki. Łącza do stron połączonych w Witrynie służą wyłącznie wygodzie użytkowników, a zamieszczenie takiego łącza nie oznacza poparcia Firmy dla danej strony ani powiązania z jej operatorami, ani też z towarami lub usługami oferowanymi lub opisanymi na stronie połączonej.

Zasady bezpieczeństwa obiektu
Użytkownikowi zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszania bezpieczeństwa Witryny, w tym m.in: (a) uzyskanie lub próba uzyskania dostępu do danych nieprzeznaczonych do użytku użytkownika lub zalogowanie się na konto, do którego użytkownik nie ma uprawnień; (b) próby sondowania, skanowania lub testowania podatności Witryny lub jej sieci na ataki; (c) fałszowania nagłówków pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części nagłówków w wiadomościach e-mail lub innych wiadomościach przesyłanych do Witryny. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci Strony może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Firma może badać zdarzenia, które jej zdaniem wiążą się z takimi naruszeniami oraz angażować i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników Strony, którzy są zamieszani w takie naruszenia.

W przypadku nieumyślnego uzyskania dostępu do informacji należących do lub przeznaczonych dla osób trzecich za pośrednictwem Strony, Użytkownik zobowiązuje się nie sporządzać fizycznej kopii takich informacji, zignorować je i niezwłocznie poinformować Spółkę o takim nieumyślnym dostępie, w tym o wszystkich okolicznościach prowadzących do i towarzyszących takiemu dostępowi oraz o rozpowszechnianiu takich informacji osób trzecich poza Stroną, a także o wszystkich krokach podjętych przez Użytkownika lub w jego imieniu w celu zapobieżenia dalszemu rozpowszechnianiu takich informacji osób trzecich.

Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, działaniami, żądaniami, pozwami, odpowiedzialnością, szkodami, kosztami i/lub postępowaniami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi, księgowymi lub innymi opłatami profesjonalnymi, wynikającymi z korzystania z Witryny przez Użytkownika, w tym z naruszenia warunków niniejszej Umowy. Spółka dostarczy Dystrybutorowi zawiadomienie o każdym takim roszczeniu, powództwie, żądaniu, pozwie lub postępowaniu i pomoże Dystrybutorowi, na jego koszt, w obronie przed takim roszczeniem, powództwem, żądaniem, pozwem lub postępowaniem.

Zmiana lub zaprzestanie działania Witryny
Firma może zmienić, zawiesić lub przerwać działanie całej Strony lub jakiejkolwiek jej części lub aspektu w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w tym dostępność jakiejkolwiek funkcji, bazy danych, treści lub innych materiałów zawartych na Stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem. Firma może również wprowadzić ograniczenia dotyczące dowolnej funkcji lub usługi lub ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnej lub wszystkich części Witryny bez uprzedzenia lub ponoszenia odpowiedzialności.

Stosunki między stronami
Użytkownik potwierdza, że pomiędzy nim a Spółką (lub jakimkolwiek innym użytkownikiem Strony) nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie czy agencja, będąca wynikiem niniejszej Umowy lub korzystania ze Strony przez Użytkownika.

Jurysdykcja i prawo właściwe/rozstrzyganie sporów
Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa materialnego stanu Karolina Południowa, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanowych w hrabstwie York, Karolina Południowa, USA oraz sądu federalnego w Kolumbii, Karolina Południowa, USA.

Dane kontaktowe firmy
Jeśli użytkownik potrzebuje skontaktować się ze Spółką, może to zrobić w następujący sposób (lub w inny sposób określony od czasu do czasu na Stronie):

Mood Media Corporation
3318 Lakemont Blvd.
Fort Mill, SC 29708
800 331.3340

Ogólne
Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, bez ograniczeń, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności lub działań określonych w niniejszej Umowie, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie interpretowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem, tak aby jak najwierniej odzwierciedlało intencje pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostanie w mocy.

Niezależnie od wszelkich ustaw lub przepisów prawa stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z korzystania z Witryny lub niniejszej Umowy lub z nimi związane muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie takie roszczenie lub podstawa powództwa ulegną przedawnieniu na zawsze.

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do korzystania ze Strony i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne (elektroniczne lub inne), pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do Strony. Wszelkie zmiany lub poprawki do niniejszej Umowy, inne niż poprawione wersje niniejszej Umowy zamieszczane od czasu do czasu na Stronie, muszą być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Spółki.

Wersja drukowana niniejszej Umowy lub jakiekolwiek zawiadomienie przekazane w formie elektronicznej jest dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszej Umowie lub z nią związanym w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie sporządzone i przechowywane w formie drukowanej.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

(Stany Zjednoczone)
Ostatnia aktualizacja 04/17/2010

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Możliwość dokonywania przez użytkownika świadomych wyborów dotyczących wykorzystania jego informacji jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia nasze zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony danych osobowych. Warunki niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności mają zastosowanie do informacji zebranych od użytkownika, chyba że inne warunki zostały określone jako część oferty specjalnej lub w innej formie lub umowie, którą przekazujemy użytkownikowi, a użytkownik wyraża zgodę na te warunki poprzez udział w ofercie specjalnej lub programie, lub w inny sposób.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę lub są bezpośrednio związane z konkretną osobą lub podmiotem, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej lub informacje o działaniach, które można bezpośrednio powiązać z daną osobą, np. o dokonanych przez nią zakupach. Nasza definicja danych osobowych nie obejmuje informacji “zbiorczych”. Informacje zbiorcze to gromadzone przez nas dane dotyczące grupy lub kategorii produktów, usług lub osób odwiedzających witrynę internetową, z których usunięto dane osobowe. Innymi słowy, informacje o sposobie korzystania z usługi mogą być gromadzone i łączone z informacjami o sposobie korzystania z tej samej usługi przez inne osoby, ale w uzyskanych w ten sposób danych nie będą zawarte żadne dane osobowe. Podobnie, informacje o zakupionych przez użytkownika produktach mogą być gromadzone i łączone z informacjami o produktach zakupionych przez inne osoby. Dane zbiorcze pomagają nam zrozumieć trendy i potrzeby klientów, dzięki czemu możemy lepiej opracowywać nowe produkty i usługi oraz dostosowywać istniejące produkty i usługi do życzeń naszych klientów.

Jakie informacje gromadzimy?
Zbieramy informacje od użytkownika podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia, udziału w konkursie lub loterii, odpowiadania na ankietę lub komunikację, np. pocztę e-mail, lub uczestnictwa w innej funkcji witryny.
Podczas składania zamówienia lub rejestracji możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu, informacji o karcie kredytowej lub innych informacji. Użytkownik może jednak odwiedzać naszą witrynę anonimowo.
Gromadzimy również informacje o odbiorcach prezentów, aby móc zrealizować zakup prezentu. Gromadzone przez nas informacje o odbiorcach prezentów nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, używamy plików “cookie”, aby poprawić komfort korzystania z witryny oraz gromadzić informacje o odwiedzających i odwiedzanych przez nich witrynach. Informacje na temat plików cookie i sposobu ich wykorzystywania można znaleźć w części “Czy używamy plików cookie?” poniżej.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku?
Informacje zebrane od użytkownika podczas rejestracji, zakupu produktów, udziału w konkursie lub promocji, odpowiedzi na ankietę lub komunikację marketingową, przeglądania witryny lub korzystania z innych funkcji witryny możemy wykorzystywać w następujący sposób:
Aby spersonalizować korzystanie z witryny i umożliwić nam dostarczanie treści i produktów, którymi użytkownik jest najbardziej zainteresowany.
Aby umożliwić nam lepszą obsługę klientów w zakresie odpowiadania na ich prośby o obsługę.
Aby szybko przetwarzać transakcje.
W celu administrowania konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją witryny.
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu e-mail, możemy wysyłać mu okresowe wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas promocyjnych wiadomości e-mail, zapoznaj się z sekcją “Jak można zrezygnować, usunąć lub zmodyfikować informacje, które nam przekazałeś?” poniżej. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie biuletynów e-mailowych, nie będzie ich otrzymywał. Odwiedzający, którzy rejestrują się lub uczestniczą w innych funkcjach witryny, takich jak programy marketingowe i treści “tylko dla członków”, będą mieli możliwość wyboru, czy chcą znaleźć się na naszej liście e-mailowej i otrzymywać od nas wiadomości e-mail.

Jak chronimy informacje o odwiedzających?
W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników stosujemy różne środki bezpieczeństwa. Dane osobowe użytkowników znajdują się za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Podczas składania zamówień lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie podane przez Ciebie informacje poufne/kredytowe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszych bazach danych, do których dostęp jest możliwy wyłącznie w sposób opisany powyżej.

Czy używamy plików “cookie”?
Tak. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przesyłają na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli użytkownik na to zezwoli), co umożliwia systemom witryny lub usługodawcy rozpoznawanie przeglądarki użytkownika oraz przechwytywanie i zapamiętywanie pewnych informacji. Na przykład, używamy plików cookie do zapamiętywania i przetwarzania pozycji w koszyku. Są one również wykorzystywane do zrozumienia preferencji użytkownika na podstawie jego wcześniejszej lub bieżącej aktywności w witrynie, co pozwala nam świadczyć usługi na wyższym poziomie. Plików cookie używamy również do gromadzenia zbiorczych danych o ruchu na stronie i interakcji z nią, aby w przyszłości móc oferować lepsze rozwiązania i narzędzia.

Możemy zawierać umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomóc nam w lepszym zrozumieniu osób odwiedzających naszą witrynę. Usługodawcy ci nie mają prawa wykorzystywać informacji zebranych w naszym imieniu, z wyjątkiem pomocy w prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności.
Użytkownik może zdecydować, czy chce, aby komputer ostrzegał go za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, czy też może wyłączyć wszystkie pliki cookie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki (np. Netscape Navigator lub Internet Explorer). Każda przeglądarka jest inna, dlatego w menu Pomoc przeglądarki można znaleźć informacje o prawidłowym sposobie modyfikowania plików cookie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, nie będziesz mieć dostępu do wielu funkcji, które usprawniają korzystanie z witryny, a niektóre z naszych usług nie będą działać prawidłowo. Nadal jednak można składać zamówienia przez telefon, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Czy ujawniamy zebrane informacje podmiotom zewnętrznym?
Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, o czym użytkownik został wcześniej poinformowany. Jednak informacje o odwiedzających, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, mogą być przekazywane innym podmiotom do celów marketingowych, reklamowych lub innych.

Realizacja zamówień
Możemy przekazywać informacje osobom trzecim, które są niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika w naszej firmie. Na przykład, jeśli użytkownik zażąda wysyłki zakupionego towaru, możemy przekazać adres użytkownika firmie przewozowej, a jeśli użytkownik zapłaci kartą kredytową lub debetową, numer karty i informacje o transakcji sprzedaży są przekazywane podmiotowi przetwarzającemu i/lub wydającemu kartę (w tym jego dostawcom usług, np. usługom weryfikacji oszustw). Jednakże innym podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dystrybucji handlowej przekazujemy wyłącznie informacje niezbędne do dostarczenia zamówionych produktów lub usług, takie jak adres wysyłki i/lub adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu i zamówienia produktów. Ponadto wymagamy od nich zachowania poufności tych informacji i niewykorzystywania ich do innych celów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne dodatkowe informacje przekazywane bezpośrednio tym podmiotom i zachęcamy do zapoznania się z ich praktykami przed ujawnieniem informacji bezpośrednio tym podmiotom.

Nasi wykonawcy
Możemy zlecać innym podmiotom wykonywanie zadań lub usług w naszym imieniu. Na przykład, możemy zatrudnić firmę do przetwarzania płatności kartą kredytową, wysyłania informacji o ofertach specjalnych lub analizowania danych. Nasi partnerzy zajmujący się hostingiem stron internetowych oraz inne podmioty mogą pomagać nam w obsłudze naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub świadczeniu usług na rzecz użytkowników. Jeśli jednak którykolwiek z naszych kontrahentów potrzebuje dostępu do danych osobowych użytkownika, wymagamy, aby zobowiązał się on do wykorzystania tych informacji wyłącznie w celu wykonania zadań, do których wykonania został zaangażowany. Wymagamy również, aby osoby te zachowały poufność informacji i/lub zwróciły je nam, gdy nie będą już potrzebne.

Inne zastosowania i ujawnianie informacji
Ponadto firma Mood Media może wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe w dobrej wierze, że jest do tego upoważniona na mocy prawa, lub że jest to konieczne w celu ochrony użytkownika, zachowania zgodności z procesem prawnym lub działaniami władz, w odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego firmy Mood Media, jej pracowników lub społeczeństwa.

Ochrona danych osobowych i informacji dotyczących kart kredytowych
Podjęliśmy środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą w czasie, gdy znajdują się one pod naszą kontrolą. W celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem stosujemy środki techniczne, umowne, administracyjne i fizyczne. Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy informacje dotyczące płatności, w tym informacje dotyczące kart kredytowych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa danych przyjętymi przez firmy obsługujące karty kredytowe, takie jak Visa, MasterCard i American Express. Oznacza to, że nie przechowujemy kodów PIN do kart debetowych ani kodów zabezpieczających do kart kredytowych, a w każdym przypadku przechowywania numeru karty kredytowej, np. podczas tworzenia konta online, stosujemy kontrolę dostępu i silne szyfrowanie w celu jego ochrony.

Ponadto, gdy użytkownik wprowadza dane osobowe online, są one szyfrowane przy użyciu protokołu bezpieczeństwa Secure Sockets Layer (“SSL”), który szyfruje wszystkie informacje przed przesłaniem ich przez Internet. Używamy również protokołu SSL, aby umożliwić bezpieczne przeglądanie konta online i informacji rejestracyjnych.

Informacje o koncie online są dostępne wyłącznie po podaniu hasła. Aby chronić poufność danych osobowych na swoim koncie internetowym, należy zachować poufność hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z witryny www.moodmedia.com przez osoby posługujące się jego hasłem. Jeśli inne osoby mają dostęp do komputera lub poczty elektronicznej użytkownika, mogą być w stanie znaleźć jego hasło i uzyskać informacje na jego temat (takie jak numer karty kredytowej) lub zmienić informacje w profilu użytkownika. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas pod numerem telefonu (800) 331-3340, jeśli
podejrzewasz, że Twoje hasło zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem.

W jaki sposób można zrezygnować, usunąć lub zmodyfikować informacje, które zostały nam przekazane?
Jeśli nie chcesz, abyśmy udostępniali Twoje Informacje osobom trzecim, które nie wykonują zadań lub usług w naszym imieniu, poinformuj nas o tym, dzwoniąc do naszych przedstawicieli ds. obsługi klienta pod numer (800) 331-3340, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]; lub napisz do nas na: 3318 Lakemont Boulevard, Fort Mill, SC 29708.

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji promocyjnych, poinformuj nas o tym, modyfikując swoje preferencje w sekcji “Moje konto”. Należy pamiętać, że z powodu harmonogramu produkcji wiadomości e-mail możesz otrzymać wiadomości, które są już w produkcji.
Aby usunąć z naszej bazy danych wszystkie informacje dotyczące konta online, zaloguj się do sekcji “Moje konto” w naszej witrynie i usuń adresy wysyłkowe, adresy do faktury oraz informacje dotyczące płatności. Należy pamiętać, że możemy przechowywać informacje o poszczególnych transakcjach sprzedaży w celu obsługi tej transakcji i prowadzenia dokumentacji.

Łącza stron trzecich
Starając się zapewnić użytkownikom większą wartość, możemy umieszczać w naszej witrynie łącza do stron osób trzecich. Strony, do których prowadzą te łącza, mają odrębne i niezależne zasady ochrony prywatności. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działalność stron, do których prowadzą te łącza. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie informacje zwrotne dotyczące tych witryn (także w przypadku, gdy dane łącze nie działa).

Pytania i opinie
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, komentarze i wątpliwości dotyczące prywatności. Prosimy o przesyłanie nam wszelkich uwag dotyczących prywatności lub innych kwestii.

Tylko polityka online
Niniejsza polityka prywatności online dotyczy wyłącznie informacji zebranych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, a nie informacji zebranych offline.

Zasady i warunki
Prosimy również o zapoznanie się z częścią Warunki korzystania z witryny, w której określono zasady korzystania z witryny, zrzeczenia się odpowiedzialności oraz ograniczenia odpowiedzialności.

Zmiany w naszej polityce
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym czasie, ale poinformujemy użytkownika o wprowadzonych zmianach, podając w górnej części oświadczenia o ochronie prywatności datę ostatniej aktualizacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby upewnić się, że użytkownik rozumie, w jaki sposób będą wykorzystywane podane przez niego informacje.