+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

PODMÍNKY SLUŽBY

Tato stránka stanoví podmínky (dále jen „Smlouva“), za kterých můžete používat webovou stránku Mood Media (dále jen „Stránky“), která je řízena, udržována, vlastněna a provozována společností Mood Media Corporation (dále jen „Společnost“). . Používání těchto stránek je vám nabízeno pod podmínkou, že zcela souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Používáním stránky souhlasíte s tím, že budete smluvně vázáni podmínkami smlouvy, jak jsou uvedeny v době vašeho používání stránek. Vstupem na stránky a jejich používáním prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí podle platných zákonů.

POKUD NESOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEMŮŽETE STRÁNKY ZOBRAZIT ANI JINAK POUŽÍVAT.

Používání stránek
Je vám udělena nevýhradní, nepřevoditelná a nepřevoditelná licence k používání stránek pouze v souladu s touto smlouvou. Tato licence nepředstavuje prodej žádných práv společnosti.

Oznámení o vlastnických právech
Tato stránka obsahuje materiál chráněný autorským právem, ochranné známky a další vlastnický materiál a informace, včetně, ale bez omezení, textu, softwaru, obrázků, grafiky, videa, hudby a/nebo zvuku, které jsou chráněny zákony Spojených států i zahraničními zákony (dále jen „materiál “). Materiál je vlastněn nebo licencován společností nebo jejími přidruženými společnostmi nebo dodavateli nebo je majetkem jejího příslušného vlastníka. Neoprávněné použití Materiálu může porušovat autorská práva, zákony o ochranných známkách a další zákony. Musíte si ponechat všechna autorská práva a další vlastnická upozornění obsažená v původním Materiálu na jakékoli kopii, kterou z Materiálu vytvoříte. Materiál nesmíte prodávat ani upravovat, ani reprodukovat, zobrazovat, veřejně předvádět, distribuovat nebo jinak používat Materiál pro žádné veřejné nebo komerční účely. Použití materiálu na jakékoli jiné webové stránce nebo v síťovém počítačovém prostředí pro jakýkoli účel je zakázáno. Nesmíte kopírovat ani upravovat HTML kód, který Společnost vytváří pro generování stránek webu, přičemž tento kód je rovněž chráněn autorským právem Společnosti. Pokud porušíte kteroukoli z podmínek této smlouvy, vaše povolení používat Materiál automaticky skončí a vy musíte okamžitě zničit všechny kopie, které jste z Materiálu vytvořili.

Chyby a opravy
Informace a služby obsažené na těchto stránkách nebo dostupné jejich prostřednictvím mohou obsahovat nepřesnosti a/nebo typografické chyby. Na stránce a na informacích obsažených v databázi (databázích), ze kterých jsou informace na stránce odvozeny, jsou pravidelně prováděny změny. Používání stránek je na vaše vlastní riziko a souhlasíte s tím, že společnost ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za jakékoli nepřesné informace obsažené na těchto stránkách nebo z nich odvozené. Společnost a její dodavatelé mohou stránky kdykoli vylepšit a/nebo změnit.

Informace obsažené na těchto stránkách nebo z nich odvozené nelze spoléhat ani je využívat jako zdroj finančních, daňových, právních, účetních, ekonomických, obchodních nebo jiných odborných rad. Informace obsažené na těchto stránkách nebo z nich odvozené týkající se používání hudby nebo médií nelze použít k výpočtu nebo zpochybnění plateb licenčních poplatků nebo plateb ze strany společnosti vám nebo jakékoli třetí straně.

Odpovědnost společnosti
STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO.

SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY BUDOU PROVOZOVAT BEZCHYBNĚ ANI ŽE STRÁNKY NEBO JEJICH SERVER NEOBSAHUJÍ POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JINÝ ŠKODLIVÝ MATERIÁL NEBO ZBOŽÍ. POKUD JE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO MATERIÁLU DŮSLEDKEM POTŘEBY SERVISU NEBO VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA NÁKLADY SPOJENÉ S TAKOVOU SERVISOU NEBO VÝMĚNOU.

STRÁNKY A MATERIÁL JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST A JEJÍ DODAVATELÉ V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZA PŘESNOST, SPOLEHLIVOST, ÚPLNOST NEBO VČASNOST MATERIÁLU, SLUŽEB, SOFTWARU, TEXTU, GRAFIKA NEBO ODKAZŮ OBSAŽENÝCH NA STRÁNKÁCH; ŽE STRÁNKA BUDE DOSTUPNÁ V JAKÉKOLIV URČITÉM ČASE NEBO MÍSTĚ; ŽE JAKÉKOLI VADY NEBO CHYBY OBSAŽENÉ NA STRÁNCE BUDOU OPRAVENY; NEBO ŽE STRÁNKA BUDOU BEZ VIRY NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH POČÍTAČOVÝCH KOMPONENT.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO ZMĚNU VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT, JAKÉHOKOLI MATERIÁLU NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ NEBO NEPŘÍJEMNÉ DATA GH . VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ NEODPOVÍDAJÍ ANI NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI OHROŽUJÍCÍ, OHROŽUJÍCÍ, OBSCÉNNÍ, URÁŽLIVÝ NEBO NELEGÁLNÍ OBSAH NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLIV JINÉ NEBO ZA NĚJAKÉ NEZÁVISLÉ NEZÁVISLÉ PRÁCE. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÝKOLI OBSAH ZASLANÝ POUŽITÍM A/NEBO ZAHRNUTÝ NA STRÁNKU ŽÁDNÁ TŘETÍ STRANA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍ DODAVATELÉ A/NEBO ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REKRESIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA NÁSLEDNÉ OMEZENÍ, ZA NÁSLEDNÉ PROHLÁŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝKOLI Z VÝKONU, POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKU A/NEBO MATERIÁL, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINKU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, ŠKODY JSOU PŘEDVÍDAJÍCÍ NEBO JSOU SPOLEČNOST NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ČI DODAVATELÉ UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ STRÁNEK NEBO S JAKOUKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, MÁTE VAŠI VÝHRADNÍ A VÝHRADNÍ NÁPRAVU NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JUSRISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT. POKUD SE TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ZÁRUKY BUDE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU POVAŽOVAT ZA NEPOUŽITELNÉ NEBO NEVYKONATELNÉ, POTOM BUDE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ZA JAKÉKOLI TYPY ŠKODY OMEZENA NA 100 USD

Mezinárodní použití stránek
Společnost nečiní žádné prohlášení, že tyto stránky (včetně obsahu nebo služeb poskytovaných na těchto stránkách nebo dostupných prostřednictvím těchto stránek) jsou vhodné nebo dostupné pro umístění mimo Spojené státy americké. Používání stránek z území, kde je to nezákonné, je zakázáno. Používání stránek mimo území Spojených států amerických je na vaše vlastní riziko a jste výhradně odpovědní za dodržování všech místních zákonů a předpisů, včetně omezení a kontrol dovozu počítačového softwaru nebo dat, jakož i veškerého exportu. kontrolní zákony a předpisy Spojených států amerických. Používání stránek v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením je přísně zakázáno.

Odkazy
Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran (dále jen „Propojené stránky“). Odkazované stránky nepodléhají kontrole společnosti a společnost není zodpovědná za obsah žádného odkazovaného webu, včetně, bez omezení, jakéhokoli odkazu obsaženého v odkazovaném site nebo jakýchkoli změn či aktualizací odkazovaných siteů. Společnost nezodpovídá, pokud odkazovaný web nefunguje správně, a vy jste výhradně odpovědní za zobrazení a dodržování jakéhokoli prohlášení o ochraně osobních údajů nebo podmínek služby zveřejněných na jakémkoli odkazovaném webu. Odkazy na odkazované stránky na Stránkách jsou poskytovány pouze pro pohodlí a zahrnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená, že Společnost schvaluje web ani žádné spojení s jeho provozovateli nebo zboží nebo služby nabízené nebo popsané na jakékoli odkazované stránce.

Pravidla zabezpečení webu
Je zakázáno porušovat nebo se pokoušet narušit zabezpečení webu, mimo jiné včetně: (a) přístup nebo pokus o přístup k údajům, které nejsou určeny pro vaše použití, nebo přihlášení k účtu, ke kterému nemáte oprávnění přistupovat; (b) pokus o prozkoumání, skenování nebo testování zranitelnosti stránek nebo jejich sítě; (c) falšování jakékoli hlavičky paketu TCP/IP nebo jakékoli části informací v hlavičce v jakémkoli e-mailu nebo jiném zveřejnění na Stránce. Porušení bezpečnosti systému nebo sítě Stránek může mít za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Společnost může vyšetřovat události, o kterých se domnívá, že zahrnují taková porušení, a zapojit a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při stíhání uživatelů stránek, kteří jsou do takových porušení zapojeni.

V případě, že neúmyslně získáte přístup k informacím, které patří nebo jsou určeny třetí straně prostřednictvím stránek, souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet žádnou fyzickou kopii takových informací, nebudete k takovým informacím přihlížet a okamžitě budete společnost informovat o takovém neúmyslném přístupu, včetně všech o okolnostech, které vedly k takovému přístupu a v souvislosti s ním, ao jakémkoli šíření takových informací třetích stran mimo stránky a všech krocích, které jste učinili vy nebo vaším jménem, aby se zabránilo dalšímu šíření takových informací třetích stran.

Odškodnění
Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost, její představitele, ředitele, zaměstnance a zástupce před a proti jakýmkoli nárokům třetích stran, žalobám, požadavkům, žalobám, odpovědnosti, škodám, nákladům a/nebo řízením, včetně , bez omezení, přiměřené právní, účetní nebo jiné profesionální poplatky, vyplývající nebo vyplývající z vašeho používání stránek, včetně vašeho porušení podmínek této smlouvy. Společnost vám poskytne oznámení o jakémkoli takovém nároku, žalobě, požadavku, žalobě nebo řízení a pomůže vám na vaše náklady při obraně proti takovému nároku, žalobě, požadavku, žalobě nebo řízení.

Změna nebo ukončení provozu stránek
Společnost může kdykoli bez předchozího upozornění změnit, pozastavit nebo přerušit provoz všech nebo jakékoli části nebo aspektu webu, včetně dostupnosti jakékoli funkce, databáze, obsahu jiného materiálu obsaženého na webu nebo ke kterému je prostřednictvím webu přistupováno. Společnost může také zavést omezení na jakoukoli funkci nebo službu nebo omezit přístup uživatele k jakékoli nebo všem částem webu bez upozornění nebo odpovědnosti.

Vztah smluvních stran
Souhlasíte s tím, že mezi vámi a společností (nebo jakýmkoli jiným uživatelem stránek) neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku této smlouvy nebo vašeho používání stránek.

Jurisdikce a rozhodné právo/řešení sporů
Tato smlouva se řídí hmotným právem státu Jižní Karolína bez ohledu na její kolizní zásady. Souhlasíte a souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem konání státních soudů se sídlem v York County, South Carolina, USA a federálního soudu se sídlem v Columbii, South Carolina, USA

Kontaktní údaje společnosti
Pokud potřebujete společnost kontaktovat, můžete tak učinit následovně (nebo jak může být čas od času na Stránce uvedeno jinak):

Mood Media Corporation
3318 Lakemont Blvd.
Fort Mill, SC 29708
800 331.3340

Všeobecné
Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou podle platného práva, včetně, bez omezení, zde uvedených prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti nebo akcí, pak bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení vykládáno způsobem, který je v souladu s platné právo, aby co nejblíže odráželo záměr původního ustanovení, a zbytek smlouvy zůstane v platnosti.

Bez ohledu na jakýkoli opačný zákon nebo zákon musí být jakýkoli nárok nebo důvod žaloby vyplývající z nebo souvisejícího s používáním stránky nebo této smlouvy podán do jednoho (1) roku poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikl nebo takový nárok nebo bude důvod jednání navždy zablokován.

Pokud zde není uvedeno jinak, tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností s ohledem na vaše používání stránek a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už ústní nebo písemné (elektronické nebo jiné), mezi vámi a Společnost s ohledem na Stránku. Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě, jiné než revidované verze této smlouvy zveřejněné čas od času na Stránkách, musí být provedeny písemně a podepsány oprávněným zástupcem Společnosti.

Tištěná verze této smlouvy nebo jakékoli oznámení podané v elektronické podobě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních založených na této smlouvě nebo s ní souvisejících ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěná forma.

 

Prohlášení o ochraně soukromí

(Spojené státy)
Poslední aktualizace 17. 4. 2010

Respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše schopnost činit informovaná rozhodnutí o použití vašich informací je pro nás důležitá. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje naše zásady týkající se shromažďování, používání, zveřejňování a ochrany osobních údajů. Podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují na informace shromážděné od vás, pokud nejsou uvedeny jiné podmínky jako součást speciální nabídky nebo v jiné formě či smlouvě, kterou vám poskytneme a vy s těmito podmínkami souhlasíte účastí ve speciální nabídce nebo programu, nebo jinak.

Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace, které identifikují jednotlivce nebo jsou přímo spojeny s konkrétní osobou nebo subjektem, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo kreditní karty nebo informace o činnostech, které mohou být přímo spojeny s touto osobou, jako např. jeho nákupy. Naše definice osobních údajů nezahrnuje „souhrnné“ informace. Souhrnné informace jsou údaje, které shromažďujeme o skupině nebo kategorii produktů, služeb nebo návštěvnících webových stránek, ze kterých byly odstraněny jednotlivé identity. Jinými slovy, informace o tom, jak používáte službu, mohou být shromažďovány a kombinovány s informacemi o tom, jak ostatní používají stejnou službu, ale ve výsledných datech nebudou zahrnuty žádné osobní údaje. Stejně tak mohou být shromažďovány informace o produktech, které si zakoupíte, a kombinovány s informacemi o produktech zakoupených ostatními. Souhrnná data nám pomáhají porozumět trendům a potřebám zákazníků, abychom mohli lépe zvažovat nové produkty a služby a přizpůsobovat stávající produkty a služby přáním našich zákazníků.

Jaké informace shromažďujeme?
Shromažďujeme od vás informace, když se zaregistrujete na stránce, zadáte objednávku, zúčastníte se soutěže nebo loterie, odpovíte na průzkum nebo komunikaci, jako je e-mail, nebo se účastníte jiné funkce webu.
Při objednávce nebo registraci vás můžeme požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě nebo jiné informace. Naše stránky však můžete navštívit anonymně.
Shromažďujeme také informace o příjemcích dárků, abychom mohli nákup dárku splnit. Údaje, které shromažďujeme o příjemcích dárků, se nepoužívají pro marketingové účely.

Stejně jako mnoho webových stránek používáme „cookies“ k vylepšení vašeho zážitku a shromažďování informací o návštěvnících a návštěvách našich webových stránek. Přečtěte si prosím “Používáme ‘cookies’?” části níže, kde najdete informace o cookies a jak je používáme.

Jak používáme vaše informace?
Údaje, které od vás shromažďujeme, když se zaregistrujete, zakoupíte produkty, zúčastníte se soutěže nebo propagační akce, odpovíte na průzkum nebo marketingovou komunikaci, prohlížíte webové stránky nebo používáte některé další funkce webu, můžeme následujícími způsoby:
Abychom si přizpůsobili své stránky a umožnili nám dodávat typ obsahu a nabídky produktů, o které máte největší zájem.
Abychom vám umožnili lépe vám poskytovat služby v reakci na vaše požadavky na služby zákazníkům.
Pro rychlé zpracování vašich transakcí.
Chcete-li spravovat soutěž, propagaci, průzkum nebo jinou funkci webu.
Pokud jste se přihlásili k odběru našeho e-mailového zpravodaje, můžeme vám zasílat pravidelné e-maily. Pokud si již nepřejete dostávat od nás propagační e-maily, přečtěte si prosím “Jak se můžete odhlásit, odstranit nebo upravit informace, které jste nám poskytli?” sekce níže. Pokud jste se nepřihlásili k odběru e-mailových zpravodajů, nebudete tyto e-maily dostávat. Návštěvníci, kteří se zaregistrují nebo se zúčastní jiných funkcí stránek, jako jsou marketingové programy a obsah „pouze pro členy“, dostanou na výběr, zda chtějí být na našem seznamu e-mailů a přijímat od nás e-mailovou komunikaci.

Jak chráníme informace o návštěvnících?
Zavádíme řadu bezpečnostních opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených sítích a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které mají zvláštní přístupová práva k těmto systémům a jsou povinny uchovávat informace v tajnosti. Když zadáváte objednávky nebo přistupujete k vašim osobním údajům, nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny citlivé/kreditní informace, které poskytnete, jsou přenášeny prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL) a poté zašifrovány do našich databází, aby byly přístupné pouze výše uvedeným způsobem.

Používáme “cookies”?
Ano. Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenese na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče (pokud to povolíte), což umožňuje systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Například používáme soubory cookie, které nám pomáhají zapamatovat si a zpracovat položky ve vašem nákupním košíku. Používají se také k tomu, abychom porozuměli vašim preferencím na základě předchozí nebo aktuální aktivity na webu, což nám umožňuje poskytovat vám vylepšené služby. Používáme také soubory cookie, které nám pomáhají sestavit souhrnná data o návštěvnosti stránek a interakci se stránkami, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší zkušenosti a nástroje na stránkách.

Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem, kromě toho, aby nám pomohli vést a zlepšovat naše podnikání.
Můžete si vybrat, aby vás počítač varoval při každém odeslání souboru cookie, nebo se můžete rozhodnout vypnout všechny soubory cookie. Provedete to prostřednictvím nastavení prohlížeče (jako je Netscape Navigator nebo Internet Explorer). Každý prohlížeč je trochu jiný, takže se podívejte do nabídky Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak správně upravit soubory cookie. Pokud soubory cookie vypnete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, které zefektivňují používání vašich stránek, a některé naše služby nebudou správně fungovat. Stále však můžete zadávat objednávky telefonicky kontaktováním zákaznického servisu.

Sdělujeme informace, které shromažďujeme, externím stranám?
Neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepřevádíme vaše osobní údaje třetím stranám, pokud vám to předem neposkytneme, s výjimkou případů popsaných níže. Informace o návštěvnících, které nelze osobně identifikovat, však mohou být poskytnuty dalším stranám pro marketing, reklamu nebo jiné účely.

Plnění objednávky
Můžeme poskytnout třetí straně informace, které jsou nezbytné pro splnění objednávky, kterou jste u nás zadali. Pokud například požadujete zásilku pro nákup, můžeme poskytnout vaši adresu přepravci, a pokud platíte kreditní nebo debetní kartou, číslo vaší karty a informace o prodejní transakci jsou předány zpracovateli karty a/nebo vydavateli. (včetně jejich poskytovatelů služeb, jako jsou služby ověřování podvodů). Ostatním osobám zapojeným do obchodního distribučního řetězce však poskytujeme pouze informace potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkty nebo služby, které si objednáte, jako je dodací a/nebo fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a objednávky produktů. Kromě toho po nich požadujeme, aby uchovávali informace v tajnosti a nepoužívali je k jiným účelům. Nejsme zodpovědní za žádné další informace, které poskytnete přímo těmto stranám, a doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich postupy, než jim sdělíte informace přímo.

Naši dodavatelé
Můžeme uzavřít smlouvu s ostatními o provádění úkolů nebo služeb naším jménem. Můžeme si například ponechat společnost pro zpracování plateb kreditní kartou, zasílání e-mailových informací o speciálních nabídkách nebo pro analýzu dat. Nebo nám mohou partneři hostující webové stránky a další strany pomáhat s provozováním našich webových stránek, provozováním našeho podnikání nebo poskytováním služeb vám. Pokud však některý z našich dodavatelů potřebuje přístup k vašim osobním údajům; požadujeme, aby slíbili, že informace použijí pouze k plnění úkolů, kterými jsme je zavázali. Požadujeme také, aby zachovali důvěrnost informací a/nebo nám tyto informace vrátili, když je již nebudou potřebovat.

Další použití a zveřejnění
Kromě toho můžeme použít nebo zveřejnit osobní údaje v dobré víře, že jsme k tomu zákonně oprávněni nebo že je to přiměřeně nutné k vaší ochraně, dodržení zákonných postupů nebo úřadů, k reakci na jakékoli nároky nebo k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti Mood Media, našich zaměstnanců nebo veřejnosti.

Ochrana osobních údajů a informací o kreditní kartě
Přijali jsme bezpečnostní opatření ve snaze ochránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím nebo změnou, když jsou pod naší kontrolou. Ve snaze chránit před neoprávněným přístupem používáme technická, smluvní, administrativní a fyzická opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme informace o platbách, včetně informací o kreditních kartách, v souladu s pravidly zabezpečení dat přijatými společnostmi vydávajícími kreditní karty, jako jsou Visa, MasterCard a American Express. To znamená, že neuchováváme kódy PIN debetních karet ani bezpečnostní kódy kreditních karet a že kdykoli uchováváme číslo kreditní karty, například když si vytvoříte online účet, používáme k jeho ochraně kontrolu přístupu a silné šifrování.

Dále, když zadáváte osobní údaje online, jsou tyto informace šifrovány pomocí bezpečnostního protokolu zvaného Secure Sockets Layer („SSL“), který šifruje všechny informace před jejich přenosem přes internet. Používáme také SSL, abychom vám umožnili bezpečně prohlížet váš online účet a registrační údaje.

Informace o online účtu jsou přístupné pouze pomocí hesla. Chcete-li chránit důvěrnost osobních údajů ve svém online účtu, musíte své heslo uchovávat v tajnosti. Jste odpovědní za všechna použití www.moodmedia.com kýmkoli, kdo použije vaše heslo. Pokud ostatní mají přístup k vašemu počítači nebo e-mailu, mohou být schopni najít vaše heslo a získat o vás informace (jako je číslo vaší kreditní karty) nebo změnit informace ve vašem uživatelském profilu. Okamžitě nám prosím dejte vědět na čísle (800) 331-3340
domníváte se, že vaše heslo bylo zneužito.

Jak se můžete odhlásit, odstranit nebo upravit informace, které jste nám poskytli?
Pokud si nepřejete, abychom sdíleli vaše informace s třetími stranami, které naším jménem neprovádějí úkoly nebo služby, dejte nám prosím vědět zavoláním našim zástupcům zákaznických služeb na číslo (800) 331-3340, napište nám na [email protected]; nebo nám napište na: 3318 Lakemont Boulevard, Fort Mill, SC 29708.

Pokud si nepřejete dostávat propagační informace, dejte nám prosím vědět úpravou svých preferencí v sekci „Můj účet“. Vezměte prosím na vědomí, že kvůli harmonogramu výroby e-mailů můžete dostávat jakékoli e-maily, které jsou již ve výrobě.
Chcete-li vymazat všechny informace o svém online účtu z naší databáze, přihlaste se do části „Můj účet“ na našem webu a odstraňte své dodací adresy, fakturační adresy a platební údaje. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme uchovávat informace o jednotlivých prodejních transakcích, abychom mohli tuto transakci obsloužit a vést záznamy.

Odkazy třetích stran
Ve snaze poskytnout vám vyšší hodnotu můžeme na naše stránky zahrnout odkazy třetích stran. Tyto propojené stránky mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Neneseme proto žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek. Přesto se snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto odkazovaných stránkách (včetně případů, kdy konkrétní odkaz nefunguje).

Otázky a zpětná vazba
Vítáme vaše dotazy, komentáře a obavy o soukromí. Pošlete nám prosím veškerou zpětnou vazbu týkající se ochrany osobních údajů nebo jakéhokoli jiného problému.

Pouze online zásady
Tyto zásady ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek a nikoli na informace shromážděné offline.

Pravidla a podmínky
Navštivte také naši sekci Podmínky používání, která stanoví použití, vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti upravující používání našich webových stránek.

Změny našich zásad
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, ale upozorníme vás, že změny byly provedeny, uvedením data poslední aktualizace v horní části prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli naše prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se ujistili, že rozumíte tomu, jak budou použity vámi poskytnuté informace.