+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Własność strony; akceptacja warunków
Niniejsze warunki użytkowania (“Warunki użytkowania“) dotyczą strony internetowej Mood Media znajdującej się pod adresem moodmedia.com oraz wszystkich powiązanych subdomen związanych z moodmedia. com(zwanych łącznie “Stroną“). Witryna jest własnością, jest wspólnie obsługiwana i kontrolowana przez Mood Media Corporation / Mood Media Group, jej spółki zależne i stowarzyszone na całym świecie (łącznie “Mood Media” lub “Spółka“; określane również jako “my” lub “nas“). Spółki zależne i stowarzyszone Mood Media są wymienione w sekcji “Podmioty Mood Media” na końcu Polityki prywatności Witryny.

Mood Media udostępnia niniejszą Witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne za jej pośrednictwem (zwane łącznie “Usługi“), na rzecz użytkownika (“Użytkownik”).Użytkownik“, zwany również “Użytkownik odwiedzającywitrynę “), pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania wszystkich warunków, zasad i zawiadomień określonych lub przywołanych w niniejszym dokumencie, które stanowią jeden instrument umowny. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na związanie się Warunkami użytkowania w wersji obowiązującej w momencie korzystania z Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w wieku uprawniającym do wyrażenia zgody zgodnie z obowiązującym prawem.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

Mood Media wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków użytkowania w dowolnym czasie i według własnego uznania poprzez włączenie takiej zmiany i/lub modyfikacji do niniejszych Warunków użytkowania, wraz z powiadomieniem o dacie wejścia w życie zmienionych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania uznaje się za wyrażenie nieodwołalnej zgody na te zmienione Warunki użytkowania. W związku z tym, jeśli w dowolnym momencie użytkownik nie wyraża zgody na podleganie zmienionym Warunkom użytkowania, należy zaprzestać uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z niej.

Nasze praktykidotyczące prywatności danych
Wyczerpujące informacje na temat tego, w jaki sposób Mood Media gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Twoje dane osobowe, znajdziesz w Polityce prywatności Witryny. Przyjmujesz do wiadomości, że korzystając z Witryny i Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji, które nam przekazujesz, w tym na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności Witryny i naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Dokładność i kompletność informacji
Dokładamy
wszelkich starań, aby dane zawarte w Witrynie były dokładne i aktualne, jednak informacje te są udostępniane bez naszej odpowiedzialności, wyłącznie jako ogólne informacje dla odwiedzających Witrynę. Nie należy na niej polegać ani wykorzystywać jej jako podstawy do podejmowania decyzji bez potwierdzenia informacji podanych na tej Witrynie z oficjalnymi źródłami informacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości niniejszej Witryny w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji zawartych w Witrynie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na Stronie, jeśli jest to dla niego interesujące.

Ani Spółka, ani jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne informacje zawarte w Witrynie lub z niej pochodzące. Informacje zawarte lub pochodzące z Witryny nie powinny być traktowane przez Użytkowników jako podstawa do podejmowania decyzji biznesowych lub osobistych, dlatego też nie należy ich traktować jako źródła porad finansowych, podatkowych, prawnych, księgowych, ekonomicznych, biznesowych lub innych profesjonalnych. W szczególności, bez ograniczeń, informacje zawarte lub uzyskane z Witryny dotyczące korzystania z muzyki lub mediów nie mogą być wykorzystywane do obliczania lub kwestionowania opłat licencyjnych, które zostały lub mają zostać wypłacone przez Firmę na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Zawartość witryny
Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne zastrzeżone materiały i informacje (zwane łącznie “Zawartością“, “Materiałami“), w tym między innymi tekst, obrazy, grafikę, wideo, logo, ikony, oprogramowanie, interfejsy, muzykę i/lub dźwięk, które są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami. Materiały (które są przykładowo wymienione poniżej według kategorii) są własnością lub są licencjonowane przez Spółkę, jej podmioty stowarzyszone lub dostawców albo stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Nieuprawnione wykorzystanie Materiałów może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych oraz inne prawa.

(a) Zawartość mediów nastrojowych: Informacje i Materiały w tej Witrynie, w tym, bez ograniczeń, wizualizacje, teksty, projekt, interfejs, dźwięk, muzyka, filmy, zdjęcia, grafika, funkcje interaktywne, białe księgi, informacje prasowe, opisy produktów, kod oprogramowania, skrypty, dane i inne treści dostępne w Witrynie lub stanowiące jej podstawę, z wyłączeniem Treści Osób Trzecich, są chronionymi prawami autorskimi dziełami Mood Media, a Mood Media wyraźnie zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w Treściach Mood Media, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa własności intelektualnej w nich i do nich. O ile nie zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszych Warunkach użytkowania, jakiekolwiek wykorzystanie Treści Mood Media stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie i/lub inne obowiązujące przepisy.

(b) Treści Osób Trzecich: Oprócz Treści Mood Media, Witryna może zawierać elementy dostarczone Mood Media przez osoby trzecie lub zamieszczone w Witrynie przez osoby trzecie (łącznie zwane “TreściamiOsób Trzecich”). Treści osób trzecich są chronione prawami autorskimi ich właścicieli, którzy wyraźnie zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w Treściach osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa własności intelektualnej do nich i z nimi związane. Treści osób trzecich, oprócz tego, że podlegają niniejszym Warunkom użytkowania, mogą również podlegać innym i/lub dodatkowym Warunkom użytkowania i/lub zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich, których Użytkownik musi przestrzegać. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wszelkich innych i/lub dodatkowych warunków korzystania z Treści osób trzecich należy skontaktować się z odpowiednią osobą trzecią.

(c) Ograniczona licencja na zawartość witryny: Mood Media przyznaje użytkownikowi ograniczone, odwołalne, nieprzenoszalne, niewyłączne prawo do korzystania z Treści Mood Media i Treści osób trzecich (łącznie określanych jako “Mood Media”).ZawartośćWitryny”) poprzez wyświetlanie Zawartości Witryny na komputerze użytkownika z Witryny zawierającej Zawartość Witryny, w tym wszelkie niezbędne czynności z tym związane, pod warunkiem, że: (i) taka działalność jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego lub innego użytku niekomercyjnego, (ii) nie modyfikować ani nie przygotowywać prac pochodnych na podstawie Zawartości Witryny, (iii) nie zasłaniać, nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich umieszczonych na stronach Witryny lub w jej zawartości, (iv) nie będziesz w inny sposób reprodukować, redystrybuować ani publicznie prezentować żadnych treści zawartych na Stronie oraz (v) nie kopiować zawartości Witryny na inne nośniki lub w innym formacie zapisu. Nie zezwala się na wykorzystywanie Zawartości Witryny w inny sposób. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, żaden z elementów zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako przyznający w sposób dorozumiany lub inny jakąkolwiek licencję lub prawo na podstawie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub innego prawa w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej Mood Media lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

(d) Znaki towarowe: Logo Mood Media i wszystkie nazwy produktów Mood Media są znakami towarowymi i znakami usług Mood Media (łącznie “Znakitowarowe Mood Media”). Logotypy i nazwy produktów osób trzecich są znakami towarowymi i znakami usługowymi osób trzecich (zwanymi łącznie “znakamitowarowymi osób trzecich”). Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Znaków towarowych Mood Media lub Znaków towarowych osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Mood Media lub, w zależności od przypadku, zgody odpowiedniego posiadacza Znaków towarowych osób trzecich.

(e) Monitorowanie Witryny i jej zawartości: Mood Media zastrzega sobie prawo, ale nie zobowiązuje się do monitorowania korzystania z Witryny lub jakichkolwiek Treści Witryny, a także do prowadzenia dochodzeń i podejmowania odpowiednich działań prawnych przeciwko każdej stronie, która korzysta z Witryny lub jakichkolwiek Treści Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub obowiązującego prawa, w tym poprzez ograniczenie lub zakazanie dostępu użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Warunków użytkowania. Mood Media zastrzega sobie prawo do akceptowania, odrzucania lub modyfikowania Treści Witryny, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za akceptowanie, odrzucanie, modyfikowanie lub niemodyfikowanie Treści Witryny.

(f) Naruszenie praw autorskich: Warunkiem uzyskania prawa do korzystania i dostępu do Witryny oraz wszelkich Treści Witryny jest wyrażenie zgody na przestrzeganie praw własności intelektualnej Mood Media i innych podmiotów. Mood Media zastrzega sobie wszelkie prawa do dochodzenia odszkodowań i opłat związanych z naruszeniem tych praw i/lub oszustwami.

Korzystanie z Witryny przez Użytkownika
(a) Korzystanie z Witryny: Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną i niezbywalną licencję na korzystanie z Witryny wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, a mianowicie na wyświetlanie zawartości Witryny na swoim komputerze, w tym na wszelkie niezbędne operacje z tym związane, zgodnie z powyższym opisem. Niniejsza licencja nie stanowi sprzedaży jakichkolwiek praw przysługujących Spółce. Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i jej zawartości oraz korzystać z nich wyłącznie w celach zgodnych z prawem i wyłącznie w zgodzie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje Politykę prywatności Mood Media, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik może uzyskać dostęp do Materiałów zawartych w Witrynie i wyświetlać je na swoim komputerze do użytku osobistego i innych celów niekomercyjnych, pod warunkiem że nie zmodyfikuje ani nie usunie żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacji o prawach własności, które znajdują się w Materiałach, do których uzyskuje dostęp. Wszelkie inne sposoby wykorzystania treści zawartych w Witrynie, w tym między innymi modyfikowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, przesyłanie, licencjonowanie lub tworzenie prac pochodnych na podstawie materiałów, informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem Witryny, są wyraźnie zabronione. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania, licencja na korzystanie z niniejszej Witryny automatycznie wygasa, a Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z Materiałów. Mood Media lub jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł prawny do Materiałów zamieszczonych w Witrynie, w tym wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej, i udostępniają te Materiały użytkownikowi na podstawie licencji, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie według uznania Mood Media. Mood Media nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez użytkownika z Materiałów na tej Witrynie nie będzie naruszać praw osób trzecich niepowiązanych z Mood Media.

(b) Kwalifikowalność: Jako wyraźny warunek uzyskania pozwolenia na dostęp i korzystanie z Witryny oraz wszelkich jej Treści, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) posiada zdolność prawną (w tym, bez ograniczeń, wiek wymagany do uzyskania ważnej zgody) do zawierania umów na mocy prawa obowiązującego w jurysdykcji właściwej dla Użytkownika, (ii) poprzez korzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie (zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie Polityka prywatności) przekazywanych nam przez użytkownika informacji, w tym przekazywania takich informacji jednostkom Mood Media, jej podmiotom stowarzyszonym i zależnym poza EOG, wymienionym w sekcji “Podmioty Mood Media” na końcu niniejszej strony internetowej. Polityka prywatności.

(c) Zabronione zachowanie: Użytkownik zgadza się
NIE
uzyskiwać dostępu lub korzystać z Witryny lub jej zawartości w następujący sposób:
(i) z naruszeniem lub próbą naruszenia Warunków użytkowania;
(ii) poprzez korzystanie z Witryny z terytoriów, na których jest to niezgodne z prawem. Korzystanie z Witryny z takich obszarów odbywa się na własne ryzyko użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich lokalnych praw i przepisów, w tym ograniczeń i kontroli importu oprogramowania komputerowego lub danych, a także wszelkich praw i przepisów dotyczących kontroli eksportu. Korzystanie z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami jest surowo zabronione;
(iii) naruszać lub próbować naruszać w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo Witryny lub systemu bądź sieci Mood Media. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci Witryny może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną;
(iv) korzystania z Witryny w sposób, który wpływa na ciągłość lub jakość Usługi;
(v) w celu rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które zawierają lub mogą zawierać złośliwe elementy, takie jak wirusy, trojany, programy szpiegujące itp. lub inne, które mogą przerwać, zniszczyć lub ograniczyć działanie jakiegokolwiek sprzętu informatycznego, systemu lub urządzenia komunikacyjnego; lub
(vi) naruszając prawa Mood Media, osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa.

Firma może badać zdarzenia, które jej zdaniem wiążą się z takimi naruszeniami oraz angażować i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników Strony, którzy są zamieszani w takie naruszenia. W przypadku nieumyślnego uzyskania dostępu do informacji należących do lub przeznaczonych dla osób trzecich za pośrednictwem Strony, Użytkownik zobowiązuje się nie sporządzać fizycznej kopii takich informacji, usunąć takie informacje i niezwłocznie poinformować Spółkę o takim nieumyślnym dostępie, w tym o okolicznościach prowadzących do i towarzyszących takiemu dostępowi.

(d) Obowiązki Użytkownika w zakresie odszkodowań: Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Mood Media, jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym honorariami prawników) wynikającymi z lub związanymi z (i) wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z jego zobowiązań, oświadczeń lub gwarancji zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, (ii) niewłaściwego korzystania z Witryny lub jej zawartości przez Użytkownika.

(e) Dane zagregowane: Bez względu na odmienne postanowienia niniejszego dokumentu lub inne, Mood Media ma prawo do gromadzenia i analizowania danych i innych informacji dotyczących dostarczania, korzystania lub działania Witryny oraz powiązanych systemów i technologii, a także do agregowania takich danych i informacji, zgodnie z naszymi wytycznymi. Polityka dotycząca plików cookie.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
Użytkownik rozumie i zgadza się, że Witryna i Materiały są dostarczane w stanie “takim, jakim są” i “w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji. Nie ograniczając powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Mood Media i jej dostawcy wyłączają wszelkie gwarancje i warunki, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Mood Media nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie: (i) dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności danych zawartych w Witrynie, w tym Materiałów, lub usług, oprogramowania, tekstu, grafiki lub linków zawartych w Witrynie; (ii) wszelkich uszkodzeń systemu komputerowego użytkownika, utraty danych lub innych szkód wynikających z dostępu do Witryny lub jakichkolwiek treści bądź korzystania z nich przez użytkownika; (iii) czy usługi spełnią wymagania użytkownika lub będą dostępne w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów; oraz (iv) że Witryna będzie dostępna w określonym czasie lub miejscu, oraz (v) że wszelkie wady lub błędy zawarte w Witrynie zostaną naprawione.

Korzystanie z niniejszej Witryny może narazić użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z jakiejkolwiek witryny internetowej. Dokładamy uzasadnionych starań, aby Witryna była bezpieczna i dostępna, jednak to Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności.

Zachęcamy do regularnego tworzenia kopii zapasowych danych i odpowiedniego zabezpieczenia systemu za pomocą co najmniej standardowych środków ochrony (oprogramowanie antywirusowe, zapora sieciowa itp.). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich Materiałów. Jeśli korzystanie przez użytkownika z Witryny lub Materiałów spowoduje konieczność serwisowania lub wymiany sprzętu lub danych, firma nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z takim serwisowaniem lub wymianą.

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY STOWARZYSZONE, ZALEŻNE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANĘ TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA, ZA WSZELKIE MATERIAŁY LUB DANE WYSŁANE LUB OTRZYMANE BĄDŹ NIEWYSŁANE LUB NIEOTRZYMANE, ANI ZA ŻADNE TRANSAKCJE ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY STOWARZYSZONE, ZALEŻNE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GROŹBY, ZNIESŁAWIENIA, OBSCENICZNE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE TREŚCI LUB ZACHOWANIA INNYCH OSÓB, ANI ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE PRAW INNYCH OSÓB, W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE ODDZIAŁY, PODMIOTY ZALEŻNE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI PRZESYŁANE ZA POMOCĄ STRONY I/LUB NA NIEJ UMIESZCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ ODDZIAŁY, FILIE, DOSTAWCY I/LUB STRONY TRZECIE WYMIENIONE NA STRONIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z DZIAŁANIA, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY I/LUB MATERIAŁÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, CZY TEŻ FIRMA LUB JAKIKOLWIEK Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności we wszystkich przypadkach, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Niniejsze Warunki dają użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Połączone witryny i usługi
Niniejsza witryna może zawierać linki i integracje z witrynami i usługami stron trzecich (“Witryny połączone”). Witryny, do których prowadzą odnośniki, są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla osób odwiedzających naszą witrynę. Takie Witryny połączone nie są kontrolowane przez Mood Media, a Mood Media nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera treści takich Witryn połączonych (ani żadnych produktów lub innych usług z nimi związanych), w tym wszelkich informacji lub Materiałów zawartych na takich Witrynach połączonych. Użytkownik będzie musiał dokonać własnej, niezależnej oceny interakcji z Witrynami, do których kierują jego linki. Korzystanie z takich witryn i usług będzie podlegać warunkom mającym zastosowanie do każdej takiej witryny i usługi.

Jurysdykcja i prawo właściwe/rozstrzyganie sporów
Mood
Media utrzymuje i obsługuje tę Witrynę z różnych biur znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i poza EOG (patrz lista podmiotów i oddziałów na końcu strony).

W celu uniknięcia wątpliwości i o ile nie jest to niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w danym stanie lub kraju określonym poniżej, z wyjątkiem obowiązkowych postanowień dotyczących konfliktów praw i zasad, które spowodowałyby zastosowanie prawa innej jurysdykcji. Wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków lub Usług bądź z nimi związane będą rozpatrywane przez sądy wskazane poniżej, a każda strona i podmiot wyraża zgodę na taką jurysdykcję tych sądów:

Jeśli Użytkownik jest zameldowany w: Prawo właściwe: Jurysdykcja:
Każdy kraj spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jego regionów i terytoriów (np. Wielka Brytania, Szwajcaria, USA, Norwegia itd.). Stan Karolina Południowa Wyłączna jurysdykcja i właściwość miejscowa sądów stanowych znajdujących się w hrabstwie York, Karolina Południowa, USA oraz sądu federalnego znajdującego się w Kolumbii, Karolina Południowa, USA.
Każdy kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jego regiony i terytoria Przepisy prawa rumuńskiego Sąd właściwy w Bukareszcie, Rumunia

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

W przypadku jakichkolwiek kontrowersji lub sporów między Mood Media a Użytkownikiem wynikających z korzystania z Witryny lub z nim związanych, strony podejmą próbę polubownego, szybkiego i w dobrej wierze rozwiązania wszelkich takich sporów. Jeśli nie uda nam się rozwiązać takiego sporu w rozsądnym terminie (nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni), strony będą mogły skorzystać z wszelkich praw i środków zaradczych dostępnych im na mocy obowiązującego prawa.

Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Witryny i/lub jej zawartości, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego.

Zmiana lub zaprzestanie działania Witryny
Mood
Media może zmienić, zawiesić lub zaprzestać działania wszystkich lub dowolnej części lub aspektu Witryny lub Treści w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w tym dostępności dowolnej funkcji, bazy danych, treści lub innych Materiałów zawartych w Witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem. Firma może również nałożyć ograniczenia na dowolną funkcję lub usługę lub ograniczyć dostęp Użytkownika do dowolnej lub wszystkich części Strony bez uprzedzenia lub ponoszenia odpowiedzialności.

Niniejsze Warunki mogą być okresowo zmieniane. Zmiany nie będą działać wstecz, a najbardziej aktualna wersja Warunków użytkowania, która zawsze będzie dostępna pod adresem moodmedia.com, będzie regulować nasze stosunki z Użytkownikiem od momentu zamieszczenia takiej aktualnej wersji na Stronie. Kontynuując dostęp lub korzystanie z Witryny i naszych Usług po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje kontaktowe
Jeśli chcesz złożyć wniosek lub skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres [email protected].

W przypadku innych skarg lub wniosków można pisać na adres [email protected] lub [email protected].

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do właściwych organów w Twojej jurysdykcji.

Ogólne
Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną w świetle obowiązującego prawa, w tym, bez ograniczeń, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności lub działań określonych w niniejszym dokumencie, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie interpretowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby jak najwierniej odzwierciedlić intencje pierwotnego postanowienia, a pozostała część Warunków użytkowania pozostanie w mocy.

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do korzystania ze Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne (elektroniczne lub inne), pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do Strony. Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dogodnym dla nas terminie, aby odzwierciedlić nasze praktyki biznesowe i/lub ewentualne zmiany w przepisach. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie i będą obowiązywać od momentu zamieszczenia ich na Stronie. Zachęcamy do zapisywania wersji zamieszczonej na Stronie podczas uzyskiwania dostępu do niej, ponieważ w przyszłości może ona nie być dostępna.

Wersja drukowana niniejszych Warunków użytkowania lub wszelkie zawiadomienia przekazane w formie elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszych Warunkach użytkowania lub z nimi związanych, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

English Version Controls
Nieanglojęzyczne tłumaczenia niniejszych Warunków użytkowania zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub sprzeczności pomiędzy tłumaczeniami, wersja angielska jest autorytatywna i ma charakter rozstrzygający.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja przez Mood Media28 października 2021 r.

Archiwum poprzednich warunków korzystania z serwisu
Warunki korzystania z serwisu 2020