+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

PODMÍNKY POUŽITÍ

Vlastnictví stránek; Přijetí podmínek
Tyto Podmínky použití (dále jen „ Podmínky použití “) se vztahují na webovou stránku Mood Media na adrese moodmedia.com a všechny související subdomény související s moodmedia.com (souhrnně „ Stránky “). Stránky jsou vlastněny, společně provozovány a kontrolovány společností Mood Media Corporation / Mood Media Group, jejími dceřinými společnostmi a přidruženými společnostmi po celém světě (souhrnně „ Mood Media “ nebo „ Společnost “; označované také jako „ my “ nebo „ nás “). . Dceřiné společnosti a přidružené společnosti Mood Media jsou uvedeny v části „Entity Mood Media“ na konci Zásad ochrany osobních údajů tohoto webu.

Společnost Mood Media poskytuje tuto stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky (společně označované jako „Služby “), vám („Uživatel “, označovaný také jako „Návštěvník stránek “), podmíněné vaším přijetím a dodržováním všech podmínek, zásad a upozornění uvedených nebo uvedených v tomto dokumentu, které tvoří jediný smluvní nástroj. Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete smluvně vázáni podmínkami používání, jak jsou uvedeny v době vašeho používání stránek. Vstupem na stránky a jejich používáním prohlašujete a zaručujete, že máte věk pro platný souhlas podle platných zákonů.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM TYTO STRÁNKY.

Společnost Mood Media si výslovně vyhrazuje právo kdykoli upravit podmínky použití podle vlastního uvážení tak, že takovou změnu a/nebo úpravu začlení do těchto podmínek použití spolu s oznámením o datu účinnosti takto upravených podmínek použití. Pokud budete pokračovat v používání webu po zveřejnění takto upravených podmínek použití, bude to považováno za vyjádření vašeho neodvolatelného souhlasu s takto upravenými podmínkami použití. Pokud tedy kdykoli nebudete souhlasit s tím, že se na vás budou vztahovat upravené podmínky použití, přerušte prosím svůj přístup na stránku nebo její používání.

Naše postupy ochrany osobních údajů
Úplné informace o tom, jak Mood Media shromažďuje, zpracovává a používá vaše osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů tohoto webu. Berete na vědomí, že používáním Stránek a Služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním informací, které nám poskytujete, včetně zpracování vašich osobních údajů podle podmínek Zásad ochrany osobních údajů Stránek a Zásad používání souborů cookie .

Přesnost a úplnost informací
I když se snažíme, aby údaje na tomto webu byly přesné a aktuální, tyto informace jsou poskytovány bez odpovědnosti vůči nám, jako obecné informace pouze pro návštěvníky webu. Nemělo by se na ně spoléhat ani je používat jako základ pro rozhodování, aniž by byly informace uvedené na této stránce potvrzeny oficiálními zdroji informací. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto Stránek, nejsme však povinni aktualizovat jakékoli informace na Stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na webu, pokud vás to zajímá.

Společnost ani její přidružené společnosti, dceřiné společnosti a dodavatelé nenesou odpovědnost za jakékoli nepřesné informace obsažené na těchto stránkách nebo z nich odvozené. Na informace obsažené nebo odvozené z těchto stránek se uživatelé nesmí spoléhat ani je nepoužívat k přijímání obchodních nebo osobních rozhodnutí; proto by neměl být vykládán jako zdroj finančního, daňového, právního, účetního, ekonomického, obchodního nebo jiného odborného poradenství. Zejména, bez omezení, informace obsažené na Stránkách nebo odvozené z nich týkající se používání hudby nebo médií nelze použít k výpočtu nebo zpochybnění plateb licenčních poplatků nebo plateb ze strany Společnosti vám nebo jakékoli třetí straně.

Obsah webu
Stránka obsahuje materiál chráněný autorským právem, ochranné známky a další vlastnický materiál a informace (souhrnně „ Obsah “, „ Materiál “), včetně, ale bez omezení na text, obrázky, grafiku, video, loga, ikony, software, rozhraní, hudbu a/ nebo zvuk, který je chráněn autorským právem, ochrannou známkou a dalšími platnými zákony. Materiál (který je uveden níže podle kategorií jako příklad) je vlastněn nebo licencován společností nebo jejími přidruženými společnostmi nebo dodavateli nebo je majetkem jejího příslušného vlastníka. Neoprávněné použití Materiálu může porušovat autorská práva, zákony o ochranných známkách a další zákony.

(a) Mediální obsah Mood: Informace a materiály na této stránce, včetně, bez omezení, vizuálů, textů, designu, rozhraní, zvuku, hudby, videí, fotografií, grafiky, interaktivních prvků, bílých knih, tiskových zpráv, popisů produktů, softwarového kódu, skriptů , data a další obsah dostupný na těchto stránkách nebo který je základem těchto stránek, s výjimkou obsahu třetích stran, jsou autorským dílem společnosti Mood Media a společnost Mood Media si výslovně ponechává veškerá práva a podíly na obsahu Mood Media, včetně, bez omezení, veškerá práva duševního vlastnictví v nich obsažená a s nimi související. S výjimkou toho, co je výslovně povoleno v těchto podmínkách použití, jakékoli použití mediálního obsahu Mood porušuje tyto podmínky použití a může porušovat autorská práva a/nebo jiné platné zákony.

(b) Obsah třetích stran : Kromě obsahu médií Mood může stránka obsahovat prvky poskytnuté společnosti Mood Media třetími stranami nebo zveřejněné na stránce třetími stranami (souhrnně „ obsah třetích stran “). Obsah třetích stran je autorským dílem jeho vlastníka, který si výslovně ponechává všechna práva a podíly na Obsah třetích stran, včetně, bez omezení, všech práv duševního vlastnictví k němu a k němu. Kromě toho, že se na obsah třetích stran vztahují tyto Podmínky použití, mohou se na něj vztahovat i jiné a/nebo dodatečné podmínky použití a/nebo zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, které musí uživatel dodržovat. Obraťte se prosím na příslušnou třetí stranu pro další informace týkající se jakýchkoli takových odlišných a/nebo dodatečných podmínek použití platných pro Obsah třetích stran.

(C) Omezená licence na obsah stránek: Mood Media vám uděluje omezené, odvolatelné, nepřenosné, nevýhradní právo používat mediální obsah Mood a obsah třetích stran (společně „Obsah webu “) zobrazením obsahu webu na vašem počítači ze webu obsahujícího obsah webu, včetně všech nezbytných souvisejících operací, za podmínek, že: (i) taková činnost je výhradně pro vaše osobní nebo jiné nekomerční použití, (ii) neupravujete ani nepřipravujete odvozená díla z obsahu stránek, (iii) nezakryjete, nezměníte ani neodstraníte žádné upozornění na autorská práva uvedená na jakýchkoli stránkách webu nebo obsahu webu, (iv) jinak nereprodukujete, nedistribuujete ani veřejně nezobrazujete žádný obsah stránek a (v) nekopírujete žádný obsah stránek na žádné jiné médium nebo jiný formát úložiště. Žádné jiné použití obsahu stránek není povoleno. Kromě toho, co je uvedeno výše, nic zde obsaženého nelze vykládat jako implicitní nebo jinak udělující licenci nebo právo v rámci jakéhokoli patentu, ochranné známky, autorských práv nebo jiného práva k právu duševního vlastnictví společnosti Mood Media nebo jakékoli třetí strany.

(d) Ochranné známky : Logo Mood Media a všechny názvy produktů Mood Media jsou ochrannými známkami a servisními známkami společnosti Mood Media (souhrnně „ Ochranné známky Mood Media “). Loga a názvy produktů třetích stran jsou ochranné známky a servisní známky třetích stran (souhrnně „ Ochranné známky třetích stran “). Nic v těchto Podmínkách použití nelze vykládat jako udělení jakékoli licence nebo práva používat ochranné známky Mood Media nebo ochranné známky třetích stran bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mood Media nebo případně souhlasu příslušného držitele ochranných známek třetích stran.

(e) Monitorování webu a obsahu webu: Mood Media si vyhrazuje právo, ale nepřebírá povinnost monitorovat používání webu nebo jakéhokoli obsahu webu a prošetřit a podniknout příslušné právní kroky proti jakékoli straně, která používá web nebo jakýkoli obsah webu v rozporu s těmito podmínkami použití nebo příslušným zákonem, včetně omezení nebo zákazu přístupu uživatelům, kteří nedodržují tyto Podmínky použití. Společnost Mood Media si vyhrazuje právo přijmout, odmítnout nebo upravit jakýkoli obsah webu, ale nepřebírá žádnou odpovědnost za přijetí, odmítnutí, úpravu nebo za neupravení jakéhokoli obsahu webu.

(f) Porušení autorských práv : Jako podmínka vašeho práva používat a přistupovat na stránky a jakýkoli obsah stránek souhlasíte, že budete respektovat práva duševního vlastnictví společnosti Mood Media a dalších. Společnost Mood Media si vyhrazuje veškerá práva požadovat náhradu škody a poplatky spojené s jakýmkoli porušením těchto zásad a/nebo podvodem.

Vaše používání stránek
(a) Používání webu : Je vám udělena nevýhradní, nepřevoditelná a nepřevoditelná licence k používání webu pouze v souladu s těmito Podmínkami používání, konkrétně k zobrazení obsahu webu na vašem počítači, včetně všech nezbytných souvisejících operace, jak je rozlišeno výše. Tato licence nepředstavuje prodej žádných práv společnosti. Na stránky a veškerý obsah stránek můžete přistupovat a používat je pouze pro zákonné účely a pouze v souladu s těmito podmínkami použití a všemi platnými zákony. Potvrzujete, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s Zásadami ochrany osobních údajů Mood Media, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek použití. Můžete přistupovat k materiálům obsaženým na těchto stránkách a zobrazovat je na svém počítači pro své osobní a jiné nekomerční použití za předpokladu, že neupravíte ani neodstraníte žádné upozornění na autorská práva, ochrannou známku nebo jiné vlastnické právo, které se objeví na materiálu, ke kterému přistupujete. Jakékoli jiné použití obsahu na Stránce, včetně, nikoli však výhradně, úpravy, distribuce, přenosu, nahrávání, licencování nebo vytváření odvozených děl z jakéhokoli Materiálu, informací, softwaru, produktů nebo služeb získaných z Stránky, je výslovně zakázáno. . Pokud porušíte kteroukoli z těchto Podmínek použití, vaše licence k používání těchto stránek automaticky zaniká a musíte okamžitě přestat materiál používat. Společnost Mood Media nebo její poskytovatelé licencí nebo poskytovatelé obsahu si ponechávají plné a úplné vlastnictví k Materiálu poskytovanému na Stránkách, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví, a poskytují vám tento Materiál na základě licence, která je kdykoli odvolatelná na základě výhradního uvážení společnosti Mood Media. Společnost Mood Media nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše použití materiálů na této stránce neporuší práva třetích stran, které nejsou přidruženy k Mood Media.

(b) Způsobilost : Jako výslovnou podmínku povolení přístupu a používání webu a jakéhokoli obsahu webu prohlašujete a zaručujete, že (i) mít způsobilost k právním úkonům (včetně, bez omezení, věku platného souhlasu) uzavírat smlouvy podle práva jurisdikce, která se na vás vztahuje, (ii) používáním stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním (jak je uvedeno na stránkách Zásady ochrany osobních údajů ) informací, které nám poskytnete, včetně předání těchto informací subjektům společnosti Mood Media, jejím přidruženým společnostem a dceřiným společnostem mimo EHP, jak je uvedeno v části „Entity společnosti Mood Media“ na konci Zásady ochrany osobních údajů .

(c) Zakázané chování : Souhlasíte s tím, že NEBUDETE přistupovat ani používat stránky ani žádný obsah stránek následovně:
(i) porušením nebo pokusem o porušení podmínek použití;
(ii) používáním webu z území, kde je to nezákonné. Používání stránek z takových území je na vaše vlastní riziko a jste výhradně odpovědní za dodržování všech místních zákonů a předpisů, včetně omezení a kontrol dovozu počítačového softwaru nebo dat, jakož i všech zákonů a předpisů o kontrole exportu. . Používání stránek v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením je přísně zakázáno;
(iii) jakýmkoli způsobem porušovat nebo se pokoušet narušit zabezpečení stránek nebo systému nebo sítě Mood Media. Porušení bezpečnosti systému nebo sítě Stránek může mít za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost;
(iv) používat Stránku jakýmkoli způsobem, který ovlivní kontinuitu nebo kvalitu Služby;
(v) pro distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje nebo může obsahovat jakýkoli druh škodlivého prvku, jako jsou viry, trojské koně, spyware atd., nebo jiný podobný, který může přerušit, zničit nebo omezit funkčnost jakéhokoli IT zařízení, systému nebo komunikační zařízení; nebo
(vi) porušením práv společnosti Mood Media, třetích stran nebo příslušných zákonů.

Společnost může vyšetřovat události, o kterých se domnívá, že zahrnují taková porušení, a zapojit a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při stíhání uživatelů stránek, kteří jsou do takových porušení zapojeni. V případě, že neúmyslně získáte přístup k informacím, které patří nebo jsou určeny třetí straně prostřednictvím stránek, souhlasíte s tím, že nevytvoříte žádnou fyzickou kopii takových informací, že tyto informace vymažete a okamžitě informujete společnost o takovém neúmyslném přístupu, včetně okolností vedoucí a obklopující takový přístup.

(d) Vaše povinnosti k odškodnění : Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Mood Media, její přidružené společnosti, dceřiné společnosti, ředitele, úředníky, zaměstnance a zástupce před jakoukoli ztrátou, náklady, škodami, závazky a výdaji (včetně poplatky za právní zastoupení) vyplývající nebo související (i) jakýkoli nárok třetí strany vyplývající z vašeho porušení jakýchkoli vašich ujednání, prohlášení nebo záruk obsažených v těchto podmínkách použití, (ii) vaše zneužití stránek nebo jakéhokoli obsahu stránek.

(e) Souhrnná data: Bez ohledu na cokoli v opačném smyslu, jak je zde uvedeno nebo jinak, bude mít Mood Media právo shromažďovat a analyzovat data a další informace související s poskytováním, používáním nebo výkonem stránek a souvisejících systémů a technologií a shromažďovat taková data a informace. , v souladu s naším Zásady používání souborů cookie .

Vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že stránky a materiál jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu. Bez omezení výše uvedeného, v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony, Mood Media a její dodavatelé odmítají veškeré záruky a podmínky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení. Společnost Mood Media neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení a zříká se veškeré odpovědnosti a odpovědnosti za: (i) přesnost, spolehlivost, úplnost nebo aktuálnost údajů na Stránce, včetně Materiálu, nebo služeb, softwaru, textu, grafiky nebo odkazů obsažených na Stránkách; (ii) jakékoli poškození vašeho počítačového systému, ztráta dat nebo jiná škoda, která vyplývá z vašeho přístupu na stránky nebo z vašeho používání nebo jakéhokoli obsahu; (iii) zda služby budou splňovat vaše požadavky nebo budou dostupné nepřerušovaně, bezpečně nebo bez chyb; a (iv) že Stránky budou dostupné v kteroukoli konkrétní dobu nebo na konkrétním místě, a (v) že veškeré vady nebo chyby obsažené na Stránce budou opraveny.

Vaše používání těchto stránek vás může vystavit rizikům spojeným s používáním jakékoli internetové stránky. I když vynakládáme přiměřené úsilí, aby byla stránka bezpečná a dostupná, je odpovědností uživatele přijmout nezbytná preventivní opatření.

Doporučujeme vám pravidelně zálohovat svá data a přiměřeně chránit váš systém prostřednictvím alespoň standardních ochranných opatření (antivirový software, firewall atd.). Jste odpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, ke které dojde v důsledku stažení jakéhokoli takového Materiálu. Pokud vaše používání Stránek nebo Materiálu povede k nutnosti servisu nebo výměny zařízení nebo dat, společnost nenese odpovědnost za náklady spojené s takovým servisem nebo výměnou.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT, JAKÉHOKOLI MATERIÁLU NEBO ZADÁVÁNÍ ŽÁDNÝCH ZPRÁV NEBO ZAKÁZEK TRANSCEGH NEBO ZADÁVÁNÍ ÚDAJE S DATA TRANS STRÁNKA. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI OHROŽUJÍCÍ, OHROŽUJÍCÍ, OBSCÉNNÍ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ OBSAH JAKÉHOKOLIV JAKÉHOKOLIV JEDNOTLIVÉHO CHOVÁNÍ NEBO NEZODPOVĚDNÉ . VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÝKOLI OBSAH ODESLANÝ POMOCÍ A/NEBO ZAHRNUTÝ NA STRÁNKU ŽÁDNÁ TŘETÍ STRANA. SPOLEČNOST, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍ DODAVATELÉ A/NEBO ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REKRESIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ OMEZENÍ, ZA NÁSLEDNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝKOLI Z VÝKONU, POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKU A/NEBO MATERIÁL, AŤ UŽ ZALOŽENÉ NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, JINÉM PŘESTUPKU, NEBO JAKÉKOLIV NEBO NEJSOU TAKOVÉ ŠKODY PŘEDVÍDZANÉ NEBO JSOU SPOLEČNOST NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO DODAVATELÉ UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ STRÁNEK NEBO S JAKOUKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, VAŠÍM VÝHRADNÍM A VÝHRADNÍM PROSTŘEDKEM JE NEPOKRAČOVAT V POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK.

Protože některé státy nebo jurisdikce nemusí umožňovat vyloučení nebo omezení odpovědnosti ve všech případech, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na nejvyšší míru povolenou příslušným zákonem. Tyto podmínky vám poskytují konkrétní zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Propojené webové stránky a služby
Tato stránka může obsahovat odkazy a integrace s webovými stránkami a službami třetích stran (” Odkazované stránky “). Tyto odkazované stránky jsou poskytovány výhradně pro pohodlí návštěvníků našich stránek. Takové odkazované stránky nejsou pod kontrolou společnosti Mood Media a společnost Mood Media není odpovědná a nepodporuje obsah takových odkazovaných stránek (nebo jakýchkoli produktů nebo jiných služeb s nimi spojených), včetně jakýchkoli informací nebo materiálů obsažených na takových odkazovaných stránkách. Budete si muset udělat svůj vlastní nezávislý úsudek ohledně vaší interakce s těmito odkazovanými stránkami. Vaše používání takových webových stránek a služeb bude podléhat podmínkám platným pro každý takový web a službu.

Jurisdikce a rozhodné právo/řešení sporů
Společnost Mood Media spravuje a provozuje tyto stránky z různých kanceláří umístěných v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a mimo EHP (viz seznam subjektů a přidružených společností na konci těchto stránek).

Aby se předešlo pochybnostem, a pokud nebudou podle platných zákonů nevymahatelné, budou se tyto Podmínky řídit a vykládat v souladu se zákony příslušného státu nebo země uvedené níže, s výjimkou povinných ustanovení týkajících se konfliktů zákonů a zásad, které by způsobily zákony jiné jurisdikce. Jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek nebo Služeb nebo s nimi související budou předloženy jurisdikcím uvedeným níže a každá strana a subjekt souhlasí s takovou jurisdikcí těchto soudů:

Pokud má uživatel bydliště v: Rozhodné právo: Jurisdikce:
Jakákoli země mimo Evropský hospodářský prostor nebo jeho regiony či území (např. Spojené království, Švýcarsko, USA, Norsko atd.) Stát Jižní Karolína Výhradní jurisdikce a místo konání státních soudů se sídlem v York County, South Carolina, USA a federálního soudu se sídlem v Columbii, South Carolina, USA
Jakákoli země v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo jeho regionů či území rumunské zákony Příslušný soud v Bukurešti, Rumunsko

Pokud je jakákoli část těchto Podmínek použití považována za nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou, pak taková podmínka neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

V případě jakékoli kontroverze nebo sporu mezi Mood Media a vámi vyplývající z nebo v souvislosti s vaším používáním stránek se strany pokusí smírně, rychle a v dobré víře vyřešit jakýkoli takový spor. Pokud nebudeme schopni vyřešit jakýkoli takový spor v přiměřené době (nepřesahující třicet (30) dnů), strany budou mít možnost uplatnit jakékoli právo nebo nápravu, které mají podle platných zákonů k dispozici.

Pokud se rozhodnete pro přístup na Stránku a/nebo Obsah Stránky, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete výhradní odpovědnost za dodržování platných místních zákonů.

Změna nebo ukončení provozu stránek
Společnost Mood Media může kdykoli bez upozornění změnit, pozastavit nebo ukončit provoz všech nebo jakékoli části nebo aspektu webu nebo obsahu, včetně dostupnosti jakékoli funkce, databáze, obsahu jiného Materiálu obsaženého na webu nebo zpřístupněného prostřednictvím webu. Společnost může také zavést omezení na jakoukoli funkci nebo službu nebo omezit přístup uživatele k jakékoli nebo všem částem webu bez upozornění nebo odpovědnosti.

Tyto Podmínky můžeme čas od času revidovat. Změny nebudou retroaktivní a nejnovější verze Podmínek použití, která bude vždy na adrese moodmedia.com , se bude řídit naším vztahem s vámi od okamžiku, kdy bude tato aktuální verze zveřejněna na Stránkách. Pokračováním v přístupu nebo používání stránky a našich služeb poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami použití.

Kontaktní informace
Pokud chcete podat žádost nebo stížnost na to, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu [email protected].

V případě jiných stížností nebo žádostí můžete poslat e-mail na [email protected] nebo [email protected] .

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákonem, můžete se obrátit se stížností na příslušné orgány ve vaší jurisdikci.

Všeobecné
Pokud bude jakákoli část těchto Podmínek použití shledána neplatnou nebo nevymahatelnou podle platného práva, včetně, bez omezení, zde uvedených prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti nebo akcí, pak bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení vykládáno způsobem v souladu s platnými zákony tak, aby co nejblíže odrážely záměr původního ustanovení, a zbytek podmínek použití zůstane v platnosti.

Pokud zde není uvedeno jinak, představují tyto podmínky použití úplnou dohodu mezi vámi a společností s ohledem na vaše používání webu a nahrazují veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už ústní nebo písemné (elektronické nebo jiné), mezi vámi. a Společnost s ohledem na Stránku. Tyto Podmínky použití můžeme podle potřeby změnit, aby odrážely naše obchodní praktiky a/nebo jakékoli potenciální změny v legislativě. Jakékoli takové změny vstoupí v platnost a budou platit od okamžiku zveřejnění na Stránce. Doporučujeme vám, abyste si při přístupu na Stránku uložili verzi zveřejněnou na Stránkách, protože nemusí být v budoucnu k dispozici.

Tištěná verze těchto Podmínek použití nebo jakékoli oznámení podané v elektronické podobě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních na základě těchto Podmínek použití nebo s nimi souvisejících, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy. původně vytvořené a udržované v tištěné podobě.

Ovládání anglické verze
Neanglické překlady těchto Podmínek použití jsou poskytovány pouze pro pohodlí. V případě nejasností nebo konfliktů mezi překlady je směrodatná anglická verze.

Informace zde obsažené se mohou bez upozornění změnit.

Aktualizováno Mood Media dne 28. října 2021

Archiv předchozích podmínek použití
Smluvní podmínky 2020