+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

Oświadczenie o prywatności dla klientów: Ankieta dotycząca zadowolenia klienta

Przejrzystość jest mocną zasadą budującą zaufanie we współpracy z naszymi klientami. W związku z tym informujemy Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane dotyczące odpowiedzi na ankietę i jak możesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, w tym m.in. (i) unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (EU GDPR), (ii) kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) (iii) brytyjskie ogólne przepisy o ochronie danych (iv) wszelkie obowiązujące przepisy prawa i wszelkie wiążące wytyczne wydane przez organ nadzorczy, dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ochrony prywatności osoby fizycznej, oraz (v) wszelkie inne przepisy prawa obowiązujące od czasu do czasu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i prywatności, które mogą mieć zastosowanie do któregokolwiek podmiotu prawnego w grupie Mood Media w odniesieniu do jego działań związanych z przetwarzaniem danych na mocy niniejszej Polityki.

Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą informacją wraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności, które możemy przekazywać przy określonych okazjach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe, tak aby był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy dane osobowe. Niniejsza informacja stanowi uzupełnienie innych informacji o ochronie prywatności stosowanych przez Mood Media i nie ma na celu ich zastąpienia.

Co obejmuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy danych klientów, które zbieramy od klientów w ramach prowadzonych przez nas badań satysfakcji klienta. W związku z tym niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Mood Media gromadzi i przetwarza dane osobowe podczas badań doświadczeń klientów oraz ich dalszej analizy. Spostrzeżenia uzyskane dzięki odpowiedziom z ankiet pomagają nam stale doskonalić się i podnosić poziom zadowolenia klientów.

O nas
Mood
Media oznacza Mood Media Corporation/Mood Media Group, jej spółki zależne i stowarzyszone na całym świecie (zwane dalej “Współadministratorami”, “my”, “nas”, “nasz”), które wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z określonymi celami wymienionymi poniżej. Każdy podmiot członkowski w sieci Mood Media jest odrębnym podmiotem prawnym.

Administrator danych i inspektor ochrony danych
Mood
Media Corporation (zwana dalej “Mood Media”)
2100 S IH 35 Frontage Rd, Suite 201
Austin, TX 78704
800 345.5000

Ponieważ Mood Media prowadzi działalność na całym świecie, wyznaczyliśmy przedstawiciela ds. ochrony danych w EOG. Możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych w EOG, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Informacje, które gromadzimy
Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników w ankietach z opiniami klientów. Okresowo poszukujemy informacji zwrotnych dotyczących zadowolenia klientów, aby lepiej zrozumieć, czy nasi klienci są zadowoleni z oferowanych przez nas produktów i usług oraz w jaki sposób możemy to poprawić. W związku z tym, w ramach procesów związanych z obsługą klienta, gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy atrybuty danych osobowych w sposób opisany poniżej:

 • Dane kontaktowe: adres e-mail klienta, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu;
 • Adresy IP i inne podobne informacje techniczne zazwyczaj otrzymywane automatycznie z przeglądarki lub urządzenia podczas odwiedzania naszej witryny lub interakcji z nią. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania plików cookie w naszej witrynie internetowej oraz sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Wjaki sposób gromadzimy i otrzymujemy informacje
Gromadzimy dane bezpośrednio od użytkownika. Udział w jakimkolwiek badaniu satysfakcji klienta przeprowadzanym przez Mood Media jest dobrowolny. Klienci Mood Media nie są zobowiązani do wypełniania ankiet.

Cele, do których będziemy wykorzystywać dane osobowe. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Informacje przekazywane w ankietach opinii klientów wykorzystujemy do następujących celów:

 • mierzenie satysfakcji klienta;
 • poprawa jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów;
 • monitorowanie skarg;
 • dostosowanie produktów i usług do wymagań klientów;
 • do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 (1) EU GDPR, pod warunkiem, że wyniki przetwarzania do celów statystycznych zawierają dane zbiorcze. W związku z tym możemy anonimizować dane klientów dla celów statystycznych. Odpowiedzi nie będą łączone z danymi osobowymi, chyba że respondent wyraźnie poprosi o kontakt w sprawie swojego konta, decydując się na dodanie dodatkowych informacji zwrotnych w ramach przesłanego zgłoszenia. Dane, które zostały ujęte w formie zanonimizowanej na poziomie zagregowanym, nie wchodzą w zakres EU GDPR.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f. EU GDPR stanowi podstawę prawną do wysyłania linków do ankiet do naszych klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mood Media ma uzasadniony interes w uzyskiwaniu Państwa opinii, aby pomóc nam zrozumieć, w jakim stopniu spełniamy potrzeby naszych klientów i znaleźć sposoby na poprawę sytuacji. W związku z tym celem ankiety jest zebranie informacji służących ulepszeniu naszych produktów i usług w ramach tymczasowego cyfrowego badania satysfakcji obecnych klientów.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych nie jest prowadzone w celu badania rynku ani w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy do danego przetwarzania wymagana jest zgoda, będzie ona uzyskiwana osobno od użytkownika, aby zapewnić, że została ona udzielona dobrowolnie, w sposób świadomy i wyraźny. Informacje dotyczące takiego przetwarzania danych zostaną przekazane użytkownikowi w momencie, gdy zostanie poproszony o wyrażenie zgody, wraz z ewentualnymi skutkami braku takiej zgody.

W następujących przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR UE:

 • Wysyłanie naszego biuletynu pocztą elektroniczną;
 • Wysyłanie użytkownikowi informacji o produktach, specjalnych promocjach lub ofertach;
 • Badania rynku.

Okresy przechowywania
Dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem ankiet satysfakcji klienta będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od zawarcia ostatecznej umowy lub do czasu skorzystania przez Państwa z praw przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do wysyłania Ci linków do ankiet za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe użytkownika, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem, w którym to przypadku możemy wykorzystywać takie informacje bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Mood Media regularnie dokonuje przeglądu wszystkich danych przechowywanych elektronicznie w celu podjęcia decyzji o ewentualnym usunięciu danych osobowych, gdy cel, dla którego zostały one zgromadzone, przestanie być istotny. Ogólna odpowiedzialność spoczywa na dziale marketingu, który będzie na bieżąco sprawdzał zawartość baz danych witryny Mood Media, w przypadku wypełnienia przez Ciebie ankiety satysfakcji klienta na naszej stronie internetowej.

Miejsce przechowywania
Międzynarodowe strony internetowe MoodMedia są hostowane w Europie, w Amsterdamie.

Subskrypcja/rezygnacja z subskrypcji
W każdej chwili możesz zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do wysyłania Ci linków do ankiet pocztą elektroniczną, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Zgodnie z Art. 21 par. 1 EU GDPR, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f EU GDPR (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionego interesu). W przypadku sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli jednak użytkownik ma jakiekolwiek konto w naszych Usługach, nadal będziemy wysyłać mu wiadomości o charakterze niepromocyjnym, takie jak wiadomości e-mail dotyczące usług.

Jeżeli gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych użytkownika odbywa się w celu badania rynku i/lub marketingu bezpośredniego na podstawie jego zgody, przekażemy mu szczegółowe informacje o sposobie wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości od nas lub rezygnacji z ich otrzymywania. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdej otrzymanej wiadomości, wypisując się z subskrypcji lub powiadamiając nas o tym.

Bezpieczeństwo
Mood
Media podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony Twoich informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem oraz charakter danych osobowych.

Stosujemy szereg środków, aby zapewnić bezpieczeństwo, dokładność i aktualność danych osobowych użytkowników. Należą do nich:

 • kontrole administracyjne i techniczne ograniczające dostęp do danych osobowych na zasadzie “wiedzy koniecznej”;
 • technologiczne środki bezpieczeństwa, w tym zapory sieciowe, szyfrowanie i oprogramowanie antywirusowe;
 • środki bezpieczeństwa fizycznego, takie jak przepustki umożliwiające dostęp do naszych obiektów; oraz
 • polityki i procedury ochrony danych.

Dostęp do Twoich danych ma tylko kilka upoważnionych osób. Są one odpowiedzialne za komercyjną, redakcyjną lub techniczną obsługę serwerów. Dane z ankiet będą wykorzystywane wyłącznie przez działy wewnętrzne i wyłącznie do celów wymienionych powyżej; wyniki ankiet są oceniane i przetwarzane wewnętrznie przez dział marketingu.

Ponadto, w ramach tych środków, dane osobowe użytkowników przesyłane za pośrednictwem Witryny są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszych bazach danych, do których dostęp jest możliwy wyłącznie w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

W przypadku wypełniania ankiety dotyczącej satysfakcji klienta na naszej stronie internetowej należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda przechowywania danych nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. Dlatego, choć staramy się chronić dane użytkowników, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych/odbiorcy danych klientów
Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy udostępniać dane użytkownika naszym spółkom macierzystym, spółkom zależnym i/lub spółkom stowarzyszonym. Wszystkie dane są gromadzone wyłącznie do użytku wewnętrznego i wyłącznie w zamierzonym celu oraz w oparciu o nasz uzasadniony interes. Dane z ankiet są udostępniane w celu lepszego zrozumienia, czy nasi klienci są zadowoleni z oferowanych przez nas produktów i usług oraz w jaki sposób możemy to poprawić.

W ograniczonych okolicznościach możemy przekazać Twój adres e-mail dostawcom usług poczty elektronicznej w celu wysłania wiadomości e-mail z linkiem do ankiety, zawierając z takimi stronami trzecimi odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności lub ochrony danych i które zapewniają wystarczające gwarancje ochrony danych.

Mood Media nie sprzedaje ani nie wynajmuje informacji o użytkownikach innym podmiotom i nie udostępnia danych klientów stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Transfery transgraniczne
W celu przestrzegania ograniczeń EU GDPR w odniesieniu do transferów międzynarodowych przewidzianych w art. 44 i nast. od EU GDPR, Mood Media stale analizuje i wzmacnia środki ochrony dotyczące międzynarodowych transferów, mając na uwadze wytyczne i zalecenia organów UE.

Dlatego też przekazywanie danych z ankiet do krajów spoza EOG, w których Mood Media, jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne lub zewnętrzni dostawcy usług prowadzą działalność, jest regulowane przez Standardowe Klauzule Umowne. Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską są dostępne tutaj.

Oprócz stosowania powyższych Standardowych Klauzul Umownych, Mood Media stale podejmuje działania w celu zapewnienia dodatkowych środków ochrony praw osób, których dane dotyczą, gwarantowanych przez obowiązujące przepisy o ochronie prywatności.

Przekazując informacje dla któregokolwiek z celów określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane zostaną przekazane poza obszar EOG.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych
Ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych oraz przepisy innych krajów dotyczące prywatności zapewniają pewne prawa osobom, których dane dotyczą. W związku z tym w pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • Zażądać korekty swoich danych osobowych;
 • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Możliwość przenoszenia danych osobowych, w tym przenoszenie danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać mu niektórych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym w momencie wycofywania zgody;
 • Prawo do informacji. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z postanowieniami Art. 13 unijnego rozporządzenia GDPR. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat przetwarzania danych w sposób inny niż określony w niniejszym dokumencie, wyślij do nas stosowne zapytanie.
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanych metodach, w tym na profilowaniu. W związku z tym informujemy, że Mood Media nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o przetwarzanie Państwa danych osobowych, takich jak profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu indywidualnemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, w rozporządzeniu (UE) nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z ochroną danych, ale także do kierowania spraw do właściwych organów.
  1. Mieszkańcy EOG mogą złożyć skargę do Inspektora (Inspektor jest niezależnym organem ochrony danych w UE). Aby złożyć skargę do Mood Media, należy najpierw podjąć próbę rozwiązania problemu z nami; w celu złożenia skargi do Mood Media należy zapoznać się z poniższą sekcją Dane kontaktowe.
  2. Aby znaleźć dane kontaktowe organu ochrony danych w kraju zamieszkania, należy odwiedzić link.
  3. Jeśli uważasz, że Mood Media nie zastosowała się do przepisów brytyjskiego GDPR, skontaktuj się w pierwszej kolejności z DPO. Masz również prawo do złożenia skargi do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) tutaj. ICO jest niezależnym brytyjskim organem nadzorującym ochronę danych.

Dochodzenie swoich praw
Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]. Przetwarzamy zapytania zgodnie z wymogami prawnymi i w ciągu miesiąca informujemy o podjętych działaniach. Czasami, jeśli wniosek jest szczególnie złożony, może nam to zająć więcej niż miesiąc. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco.

Za dostęp do swoich danych osobowych (lub za korzystanie z innych praw) nie trzeba uiszczać opłat. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania.

Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić prawo dostępu do jego danych osobowych (lub do skorzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dodatkowe informacje w związku z jego żądaniem, co przyspieszy naszą reakcję.

Sąd właściwy
Wszelkie pytania lub skargi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności można kierować, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Jeśli chodzi o użytkowników witryny, wszelkie spory wynikające z niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub z nim związane będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami użytkowania.

Modyfikacje i zmiany
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być modyfikowane lub zmieniane w zależności od potrzeb. Na przykład ze względu na nowe orzecznictwo dotyczące kwestii ochrony danych. Jeśli zmienimy nasze praktyki w zakresie ochrony danych, możemy odpowiednio zmodyfikować i/lub zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Zalecamy regularne odwiedzanie naszej witryny internetowej i zapoznawanie się z Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych.

Wersja angielska kontroluje
. Tłumaczenia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności na języki inne niż angielski zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub sprzeczności pomiędzy tłumaczeniami, wersja angielska jest autorytatywna i ma charakter rozstrzygający.

Aktualizacja: Mood Media, wrzesień, 2022 r.