+32 (0) 15 744 100 Support Client Login

Privacybeleid

(ZIE HIER ONS PRIVACYBELEID OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VIA ONS CALLCENTER)

Mood Media Corporation is een in Delaware (VS) gevestigde onderneming met een aantal dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld (gezamenlijk ‘Mood’, waarnaar ook wordt verwezen met ‘wij’ of ‘ons’). De dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen van Mood worden vermeld in het gedeelte “Mood Entiteiten” van dit privacybeleid. Dit privacybeleid bevat een beschrijving van de praktijken van Mood met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie die we over u verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website (www.moodmedia.com) met inbegrip van onze subdomeinen zoals onze blog, het klantenportaal en andere klantendiensten en systemen voor klantenfacturering en -betaling, webtoepassingen en andere webeigenschappen (collectief, “Sites“). Door de sites te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en onze servicevoorwaarden. Als u niet instemt met dit privacybeleid en onze servicevoorwaarden, kunt u geen gebruikmaken van onze sites.

Automatisch verzamelen van anonieme informatie

Wanneer u de sites van Mood bezoekt, wordt bepaalde anonieme informatie over uw bezoek automatisch geregistreerd, zoals bij de meeste websites het geval is. Dit kan informatie omvatten over het type browser dat u gebruikt, de naam en het IP-adres van de server waarmee u toegang tot internet hebt, de datum en het tijdstip waarop u de sites bezoekt, de pagina’s die u opent op de sites en het internetadres van de sites van waar u, indien van toepassing, rechtstreeks naar de sites bent geleid. Deze informatie is niet naar een persoon te herleiden.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Zoals beschreven in dit beleid zijn ‘persoonsgegevens’ gegevens over u persoonlijk en waarmee iemand contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoon-/faxnummer, e-mailadres of andere informatie die via de sites is verstrekt en waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Mood hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en persoonsgegevens.

Gebruik van informatie

Mood zal de persoonsgegevens die via de sites zijn verzameld hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • De identiteit van gebruikers vaststellen en controleren.
 • Accounts van gebruikers openen, onderhouden en beheren.
 • Transacties verwerken, beheren of uitvoeren en daaraan gerelateerde berichten versturen.
 • Diensten en ondersteuning verlenen aan gebruikers.
 • De sites verbeteren, waaronder afstemming op de voorkeuren van gebruikers.
 • Product- of service-updates, speciale berichten en aanbiedingen en andere informatie over Mood en dochterondernemingen aan gebruikers aanbieden.
 • Reageren op vragen, verzoeken, opmerkingen en instructies van gebruikers.
 • De beveiliging en integriteit van onze systemen waarborgen.
 • Alle overige doeleinden waartoe een gebruiker toestemming heeft gegeven.

Mood gebruikt de anonieme browse gegevens die automatisch door de servers worden verzameld hoofdzakelijk om de sites te beheren en te verbeteren. Mood kan de verzamelde anonieme gegevens ook gebruiken om informatie over de sites aan potentiële zakenpartners, adverteerders en andere niet-gelieerde entiteiten te verstrekken. Wederom, deze informatie is niet naar een persoon te herleiden.

Mood kan externe analyseproviders inschakelen, zoals Google Analytics en Adobe, om cookies en andere technologieën te gebruiken om informatie over uw gebruik van de sites te verzamelen. Deze diensten van derden kunnen u opties bieden over hoe informatie wordt verzameld en gebruikt.

InformatieVerzamelen

Mood zal via de sites geen persoonsgegevens van u verzamelen, tenzij u deze verstrekt. Als u niet wilt dat Mood persoonsgegevens van u in bezit heeft, moet u deze niet verstrekken.

U kunt de sites bezoeken en bekijken zonder uw persoonsgegevens kenbaar te maken. U kunt ervoor kiezen uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze informatie kan, zonder beperking, het volgende omvatten:

 • Basisgegevens“, zoals uw naam, uw werkgever en uw functie
 • Contactinformatie“, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer
 • Technische informatie“, zoals uw IP-adres en informatie over uw gebruik van onze sites, bijvoorbeeld welke delen van de sites u bezoekt, de inhoud die u bekijkt, downloadt of indient en berichten die wij elektronisch versturen.
 • Factureringsinformatie” zoals transactietype, transactiebedrag, betaling, verzend- en factureringsgegevens, de aard, kwantiteit en prijs van de goederen of diensten die u uitwisselt en de personen of entiteiten met wie u communiceert of zakendoet, op voorwaarde dat Mood uw creditcardgegevens niet bewaart of deelt
 • Andere Informatie” zoals interessegebieden, een uniek, persoonlijk wachtwoord en alle overige informatie die u naar ons verstuurt.

Mood kan uw persoonsgegevens met behulp van de volgende methoden via de sites verzamelen:

 • Registratieformulieren – als u wilt deelnemen aan een actie, een geregistreerde gebruiker van de sites wilt worden of u wilt aanmelden voor het ontvangen van informatie over Mood via deze of een andere website, moet u het registratieformulier op de sites invullen. In dit formulier moet u bepaalde persoonsgegevens opgeven, zoals basisgegevens, contactgegevens en overige gegevens.
 • Transacties en activiteiten – als u een geregistreerde gebruiker wordt of als u transacties uitvoert via de sites, verzamelt Mood informatie over uw transacties tijdens uw gebruik van de sites en uw overige activiteit op de sites. Deze informatie kan technische en factureringsgegevens omvatten.
 • E-mail en andere vrijwillige communicatie – u kunt via e-mail, via onze sites, telefonisch, schriftelijk of op andere wijze met Mood communiceren. Mood verzamelt de informatie in deze communicatie. Dergelijke informatie kan naar een persoon te herleiden zijn.

Behalve de informatie die we rechtstreeks van gebruikers verzamelen, kunnen we ook bepaalde informatie ontvangen van derden. Deze informatie kunnen we combineren met overige informatie die door ons is verzameld.

Naleving van het privacyschild

Mood alsmede zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel aangaande het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonsgegevens, die vanuit de Europese Unie (‘EU’) en de Europese Economische Ruimte (‘EER’) worden overgedragen aan de Verenigde Staten. Mood heeft aan het Ministerie van Handel verklaard zich aan de principes van dit Privacy Shield te zullen houden. Als er sprake is van een conflict tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het Privacy Shield, dan gelden de principes van het Privacy Shield. Voor meer informatie over het programma Privacy Shield en om onze certificering te bekijken gaat u naar: https://www.privacyshield.gov/.

Mood verbindt zich ertoe om klachten over het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons op te lossen in overeenstemming met de principes van het Privacy Shield. Personen in de EU en EER met vragen of klachten over ons beleid met betrekking tot het Privacy Shield moeten eerst contact opnemen met Mood via:

[email protected]

Mood heeft voorts toegezegd om onopgeloste klachten met betrekking tot het Privacy Shield door te verwijzen naar het International Centre for Dispute Resolution, een afdeling van de American Arbitration Association (de “ICDR/AAA”), een alternatieve dienstverlener op het gebied van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als we uw klacht niet hebben opgelost, neem dan contact op met of bezoek de ICDR/AAA via http://go.adr.org/privacyshield.html voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van de ICDR/AAA worden zonder kosten aan u verleend. Als laatste instantie en onder bepaalde voorwaarden kunt u mogelijk een beroep doen op bindende arbitrage voor onopgeloste klachten over het Privacy Shield door een van de andere mechanismen van het Privacy Shield. Raadpleeg https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction voor aanvullende informatie.

Mood zegt toe samen te werken met het panel, dat is opgericht door autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming (DPA’s) in de EU en zich te houden aan het advies van dit panel met betrekking tot personeelsgegevens die vanuit de EU zijn overgedragen in het kader van de dienstbetrekking.

Mood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie, die het bedrijf ontvangt in het kader van het Privacy Shield Framework of verder doorstuurt aan een derde partij, die namens Mood als tussenpersoon optreedt. Mood voldoet aan de beginselen van het Privacy Shield voor alle door Mood doorgegeven persoonlijke identificeerbare informatie uit de EU en EER inclusief de bepalingen voor de verdere overdracht van aansprakelijkheid. Mood blijft onder de beginselen van het Privacy Shield met name verantwoordelijk en aansprakelijk, als externe tussenpersonen, die Mood aanstelt om persoonsgegevens namens Mood te verwerken, dit doen op een wijze die onverenigbaar is met deze beginselen, tenzij Mood kan aantonen dat Mood niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis, die de schade heeft veroorzaakt.

Met betrekking tot ontvangen of overgedragen persoonlijk identificeerbare informatie overeenkomstig het Privacy Shield Framework is Mood onderworpen aan de wettelijke bevoegdheden voor handhaving van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan van Mood worden verlangd persoonlijk identificeerbare informatie vrij te geven om te voldoen aan rechtmatige verzoeken van overheden, waaronder voor vereisten voor nationale veiligheid en rechtshandhaving.

Openbaarmaking van informatie

Mood is een mondiaal bedrijf met vestigingen in meerdere landen. Mood vereist van alle kantoren dat ze voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming die in overeenstemming zijn met de verplichte voorschriften van de Europese Unie en Europese Economische Ruimte.

Uw persoonsgegevens kunnen intern bij Mood of, indien nodig, met derden worden gedeeld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onderaannemers, advocaten en accountants). Als u een Pandora for Business-abonnee bent, kan Mood uw persoonsgegevens ook delen met Pandora. Voorts kan Mood uw persoonsgegevens op grond van wettelijke vereisten openbaar maken, bijvoorbeeld in antwoord op een dagvaarding, een verzoek of onderzoek van de overheid of anderszins toegestaan door de wet. Mood kan uw gegevens delen om haar intellectueel eigendom te beschermen, letsel of schade aan personen of eigendommen te voorkomen, fraude te voorkomen en controle, naleving en functies voor behoorlijk ondernemingsbestuur te ondersteunen. Naarmate de activiteiten van Mood zich ontwikkelen, is het mogelijk dat bedrijfsactiva worden verkocht of gekocht. Bij dergelijke transacties behoren de klantgegevens doorgaans tot de overgedragen bedrijfsactiva. Als Mood of vrijwel alle activa door een derde worden verworven, zullen de klantgegevens deel uitmaken van de activa die worden overgedragen. Mood kan niet-gelieerde bedrijven gebruiken voor onderhoud en beheer van de sites of om andere redenen met betrekking tot het beheer van bedrijfsprocessen. Met dat doel kunnen deze bedrijven uw persoonsgegevens ontvangen. Mood zal in alle gevallen voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en zal voorzorgsmaatregelen nemen om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Mood verstrekt geen persoonsgegevens aan niet-gelieerde derden, die door deze derden zullen worden gebruikt voor direct marketing.

Beveiliging

Mood maakt gebruik van fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om persoonsgegevens op de sites te beschermen. Wanneer transacties worden aangeboden op de sites, worden transactiegegevens via SSL-verbindingen (Secure Sockets Layer) versleuteld van en naar moodmedia.com verzonden om te voorkomen dat dergelijke gegevens worden onderschept. Mood beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die voor het leveren van producten of diensten aan u een legitieme reden hebben om op de hoogte te zijn van deze gegevens en tot personen die u toestemming hebt gegeven voor toegang tot dergelijke gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat elke e-mail of andere transmissie via internet niet volledig kan worden beveiligd tegen ongeoorloofde onderschepping.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

In overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten en overige toepasselijke wetten zullen we u, op uw verzoek, een kopie sturen van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig dit beleid krijgt u de gelegenheid om eventuele fouten te corrigeren, onze rechten op het gebruik van uw gegevens te beperken en uw persoonsgegevens te verwijderen (het ‘recht om vergeten te worden’ ofwel ‘vergeetrecht’). Een verzoek voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens moet naar [email protected] worden verstuurd.

Als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (op het moment van verzameling van dergelijke gegevens of nadien), kan Mood u van tijd tot tijd berichten of updates sturen over moodmedia.com, gelieerde ondernemingen, acties of andere activiteiten. Als u van Mood en diens gelieerde ondernemingen geen berichten meer wenst te ontvangen die geen betrekking hebben op transacties of beveiliging, kunt u zich te allen tijde afmelden door op de koppeling ‘Afmelden’ onderaan het bericht te klikken of door een e-mail met uw verzoek naar [email protected] te sturen.

We zullen u niet verbieden om bij regelgevende en toezichthoudende autoriteiten een klacht in te dienen over de werkwijzen van Mood. Met uitzondering van de in dit beleid beschreven doeleinden zullen we uw gegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Californische privacyrechten. Op grond van California Civil Code Section 1798.83 kunnen gebruikers die inwoner van Californië zijn eenmaal per jaar gratis een lijst bij ons opvragen met derden aan wie wij (indien van toepassing) persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt voor de direct marketing doeleinden van deze derden in het voorgaande kalenderjaar en de categorieën van de gegevens die aan deze derden openbaar zijn gemaakt. Neem hiertoe contact op via [email protected].

Bewaring van persoonsgegevens

Wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer uw persoonsgegevens niet langer redelijkerwijs noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. We kunnen uw persoonsgegevens echter bewaren (i) gedurende een relevante bewaartermijn indien dit nodig is om rechtsvorderingen in te stellen of als bescherming tegen rechtsvorderingen, of (ii) indien het waarschijnlijk is dat verwijdering ervan zou betekenen dat we onze geautomatiseerde back-up systemen voor noodherstel moeten overschrijven.

Privacy van kinderen

De sites zijn gericht op en ontworpen voor gebruik door personen van dertien (13) jaar en ouder. Mood zal aanvragen van kinderen niet goedkeuren en geen accounts of lidmaatschappen maken of onderhouden voor kinderen van wie Mood weet dat ze jonger zijn dan dertien (13) jaar. Mood vraagt niet om persoonsgegevens en verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar. Als Mood desondanks ontdekt dat persoonsgegevens zijn ontvangen van een persoon die aangeeft jonger te zijn dan dertien (13) jaar of wanneer Mood andere redenen heeft om aan te nemen dat deze persoon jonger is dan dertien (13) jaar, zal Mood dergelijke gegevens uit de systemen verwijderen. Daarnaast kan de ouder of wettelijke verzorger van een kind om correctie of verwijdering van de gegevens van een kind uit de bestanden van Mood verzoeken door contact op te nemen met Mood via [email protected].

“Cookies” en adverteerders

De servers van de sites of de servers van bedrijven die worden gebruikt voor beheer van de sites, kunnen een ‘cookie’ op uw computer plaatsen, zodat u de sites kunt gebruiken en deze op u kunnen worden afgestemd.

Een ‘cookie’ is een gegevensbestandje dat door een webserver naar uw computer kan worden gestuurd en vervolgens door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Door cookies kan Mood uw computer herkennen wanneer u de sites bezoekt en de online ervaring op u afstemmen en verbeteren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het inlogproces efficiënter te maken, transactieoverzichten bij te houden en informatie tussen sessies te bewaren. De informatie die met cookies wordt verzameld, kan ook worden gebruikt om de functionaliteit van de sites te verbeteren.

Andere contentproviders en/of adverteerders op de sites kunnen ook cookies gebruiken die niet door de sites worden verstuurd. Deze advertenties en inhoud kunnen cookies bevatten waarmee de interesses van gebruikers van de sites worden gevolgd om ‘gepersonaliseerde’ advertenties of andere berichten te tonen die de gebruiker interessant zou kunnen vinden. Mood is niet verantwoordelijk voor dergelijke cookies.

We kunnen ook andere technologieën gebruiken, zoals ‘web beacons’ (gegevensbestandjes die in afbeeldingen op webpagina’s zijn ingesloten), pixels en tags, om het gebruik door bezoekers en verkeerspatronen te volgen. Als deze in HTML-e-mails zijn gebruikt, kunnen we bepalen of gebruikers een e-mail hebben geopend of op een koppeling in de e-mail hebben geklikt.

De meeste webbrowsers (zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox en Google Chrome) hebben functies die u waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt of die voorkomen dat cookies worden gestuurd. In de instellingen van uw browser kunt u het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën uitschakelen. Als u cookies echter weigert, kunt u bepaalde gepersonaliseerde functies van de sites niet gebruiken.

Externe koppelingen

Op de sites kunnen koppelingen naar andere websites staan, waaronder websites van adverteerders of externe content providers die downloads aanbieden op moodmedia.com. De koppelingen dienen alleen voor de gebruiker van belang te zijn. Op schriftelijk verzoek van de entiteit waarnaar een koppeling verwijst, zal Mood de koppelingen van de sites verwijderen. Mood is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke andere websites. Alle websites die vanaf de sites toegankelijk zijn via hyperlinks, kunnen cookies gebruiken (zie de paragraaf ‘Cookies’ hierboven). Mood raadt u aan de privacyverklaringen van andere websites te lezen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Mood behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. In geval van een belangrijke wijziging in de voorwaarden van dit beleid zal Mood op de startpagina van de sites een kennisgeving en een koppeling naar het nieuwe beleid plaatsen.

Mood Entiteiten

Dit Privacybeleid is van toepassing op de volgende Mood:

Naam entiteit Grondgebied van de organisatie
AEI Collingham Holdings Co. Ltd. Kaaimaneilanden
AEI Holding Inc. Kaaimaneilanden
Alpe France SARL Frankrijk
Antane Investments Sàrl Luxemburg
Convergence, LLC U.S.A. (Florida)
DMX Holdings, LLC U.S.A. (Delaware)
DMX Music Canada Inc. Canada (Yukon Territory)
DMX Music Do Brasil LTDA Brazilië
DMX Music Satellite Services Ltd Verenigd Koninkrijk
DMX Music UK Ltd Verenigd Koninkrijk
DMX Residential Holdings, LLC U.S.A. (Texas)
DMX Residential, LLC U.S.A. (Texas)
DMX, LLC U.S.A. (Texas)
IMS Instore Marketing Service GmbH Duitsland
Instore Márketing Solutions, SAU Spanje
Lifestyle TV SRL Argentinië
Mediasound SAS Frankrijk
Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd. China
Mood Media A/S Denemarken
Mood Media AB Zweden
Mood Media Australia Pty Limited Australië
Mood Media Belgium Luxemburg BV Nederland
Mood Media Belgium NV België
Mood Media Borrower, LLC U.S.A. (Delaware)
Mood Media Co-Issuer, Inc. U.S.A. (Delaware)
Mood Media Comercial SRL Roemenië
Mood Media Corporation U.S.A. (Delaware)
Mood Media Eastern Europe BV Nederland
Mood Media Entertainment International Limited Verenigd Koninkrijk
Mood Media Europe BV Nederland
Mood Media Finland OY Finland
Mood Media Germanics BV Nederland
Mood Media GmbH Oostenrijk
Mood Media GmbH Duitsland
Mood Media Group CZ sro Tsjechische Republiek
Mood Media Group SA Luxemburg
Mood Media Holdings GmbH Duitsland
Mood Media Holdings, LLC U.S.A. (Delaware)
Mood Media Hongarije KFT Hongarije
Mood Media International SAS Frankrijk
Mood Media Ireland Limited Ierland
Mood Media Ltd Verenigd Koninkrijk
Mood Media Nederland BV Nederland
Mood Media North America Holdings Corp. U.S.A. (Delaware)
Mood Media North America, LLC U.S.A. (Delaware)
Mood Media Romania SRL Roemenië
Mood Media Russia LLC Rusland
Mood Media SAS Frankrijk
Mood Media UK Holdings Limited Verenigd Koninkrijk
Mood Polska Sp. Z.o.o. Polen
Mood US Acquisition1, LLC U.S.A. (Delaware)
Music System Diffusion SARL Frankrijk
Muzak Belgium sprl België
Muzak Capital, LLC U.S.A. (Delaware)
Muzak Holdings LLC U.S.A. (Delaware)
Muzak LLC U.S.A. (Delaware)
New Audio Visual Solutions and Applications Ltd Griekenland
Primomedias SARL Frankrijk
Rediffusion Music France SARL Frankrijk
ServiceNET Exp, LLC U.S.A. (Florida)
Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL Frankrijk
Tabata Music SAS Frankrijk
Technomedia NY, LLC U.S.A. (Florida)
Technomedia Solutions, LLC U.S.A. (Florida)

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, de informatieverstrekking door Mood of uw relatie met Mood, kunt u contact opnemen met Mood Media via 2100 S IH 35, Suite 200, Austin, Texas 78704, VS, via e-mail [email protected] of [email protected] of via +1 800 345 5000.

Copyright © 2018 Mood Media Corporation. Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Alle rechten voorbehouden.

In overeenstemming met de wetten inzake literaire en artistieke eigendomsrechten of vergelijkbare rechten is elke reproductie of distributie, geheel of gedeeltelijk, van elementen die deel uitmaken van de sites ten strengste verboden.

Alle merken die in deze verklaring vermeld worden, zijn geregistreerde handelsmerken. Hoewel Mood ernaar heeft gestreefd de nauwkeurigheid van de informatie die via de sites toegankelijk is te waarborgen, geeft Mood geen enkele garantie of waarborg voor de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van informatie of materiaal op de sites. Mood aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor technische onnauwkeurigheden of andere fouten. Mood aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor moeilijkheden die bij toegang tot de sites worden ondervonden of voor storingen in communicatielijnen.